Christen Kerk                   ons preek wat die Bybel leer     

                                                                                 

                                                         WEGRAPING (OPRAPING) VAN DIE KERK

Die wegraping van die Kerk is nie die wederkoms van Christus nie. Die wegraping van die Kerk sal ‘n verrassing vir baie mense wees. Slegs die ware gelowes sal die wegraping aanskou of deel daarvan wees.  Met die wederkoms van Christus sal elke oog Hom sien. Die woord ‘wegraping’ beteken ‘om vinnig weg te neem’.  Die wegraping van alle gelowiges sal oombliklik gebeur, vinnig, in ‘n oogwink. “Kyk, ek deel julle ‘n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word, in ‘n oomblik, in ‘n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word” 1 Korinthiërs 15:51, 52 en Fillippense 3:20,21.

 

Maar, broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenes nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie.  Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met Hom bring.  Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vóór wees nie.  Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees” 1 Thessalonicense 4:13-17. Hierdie Skrifgedeelte sê duidelik dat al die betrokke mense die Here in die lug, of in die wolke sal ontmoet.

 

In die Bybel word daar altyd na ‘die wegraping van die Kerk’ verwys as die ‘koms van die Here’ of ‘die dae van die Seun van die mens’ of ‘die openbaring van die Seun van die mens’, maar nooit na die ‘wederkoms van Christus’ nie. Die wegraping van die Kerk is 'n Nuwe Testamentiese leer en was vir die eerste keer aan Paulus, as 'n spesiale openbaring geopenbaar, terwyl die ‘wederkoms van Christus’, om saam met die gelowiges op aarde te kom woon, nie net 'n Nuwe Testamentiese leer is nie, maar ook een van die hoof temas van die Ou Testament is. Die Ou Testamentiese profete het nooit die Nuwe Testamentiese Kerk gesien nie, veel minder nog die wegraping van die kerk.

 

DIE TYD VAN DIE WEGRAPING:

Die wegraping van die Kerk kan enige oomblik plaasvind. Slegs God die Vader weet wanneer hierdie gebeurtenis sal plaasvind. Nie eens Jesus Christus weet die tyd nie: ''Maar van daardie dag en dié uur weet niemand nie, ook nie die engele in die hemel of die Seun nie, maar net die Vader” (Markus 13:32). Die tyd van die wegraping is God die Vader se besluit. Ons het 'n idee van wanneer die wederkoms van Jesus Christus sal plaasvind. Die wegraping van die Kerk sal ongeveer sewe jaar voor die wederkoms plaasvind.

DIE DOEL VAN DIE WEGRAPING:

Die wegraping van die Kerk is vir Christus om vir die gelowiges voor die groot verdrukking te kom haal 1Thessalonicense 4:13-17. Die wegraping moet eers plaasvind en Christus moet vir Sy gelowiges kom, voordat Hy saam met sy gelowiges kan terug kom. Die wederkoms van Christus is om, na die groot verdrukking, saam met die gelowiges te leef en vir 'n duisend jaar oor die aarde te regeer, Judas 1:14b en Openbaring 20:6. Ons verstaan ​​ook dat Christus die dooies 'in Hom' in hul grafte moet opwek uit die bose dood om hul beloning saam met diegene wat in die lewe is te ontvang, om dan van sterflik na onsterflik verander te word, 1 Korinthiërs 15:51 ens. en 2 Korinthiërs 5:1-10.

 

DEELGENOTE VAN DIE WEGRAPING:

Die wegraping sal wees vir diegene wat in Christus leef:''En nou, my kinders, bly in Hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer Hy verskyn en nie beskaamd van Hom weggaan by sy wederkoms nie” 1 Johannes 2:28. “Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is”, Mattheüs 07:21. “Maar pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie, en dié dag julle nie skielik oorval nie. Want soos ‘n strik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon. Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan” Lukas 21:34-36. Jesus het hierdie woorde gesê nadat hy vir hulle vertel het van die groot verdrukking. Let daarop dat Hy vir ons sê om te waak dat ons waardig kan wees om hierdie dinge wat gaan gebeur te ontsnap.

 

1. Die wegraping van die Kerk sal 'n vernietigende uitwerking op die wêreld hê. Dink net wat sal in hierdie wêreld gebeur as al die ware gelowiges skielik weggeraap word. Ons lees in die boek van Openbaring 4:1 oor die wegraping van die Kerk. Openbaring hoofstuk 1 tot Hoofstuk 3 handel oor die Kerk hier op aarde. Openbaring hoofstuk 4 begin met die wegraping van die Kerk, dan tot by hoofstuk 19 is wat hier op aarde gaan gebeur. Hoofstuk 19 handel oor die bruilofsmaal van die Lam en tot by hoofstuk 22 gaan oor God se finale onderhandelinge en die Nuwe Hemel.

 

2. Mattheüs hoofstuk 25 verwys nie na die wegraping van die Kerk nie. Mattheüs hoofstuk 24 verwys egter na die wegraping van die Kerk en die Jode wat deur die groot verdrukking gaan omdat hulle nie Jesus Christus as die Messias aanvaar het nie. Onthou die boek van Mattheüs was hoofsaaklik vir die Jode geskryf. Lees my Bybelstudie oor ‘Die Groot Verdrukking’.

 

3. Lukas 17:22: “En Hy sê vir sy dissipels: Daar sal dae kom wanneer julle sal begeer om een van die dae van die Seun van die mens te sien, en julle sal dit nie sien nie” vers 26-36 En soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit ook wees in die dae van die Seun van die mens: hulle het geëet en gedrink, hulle het getrou en is in die huwelik gegee tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het, en die sondvloed gekom en almal vernietig het. Net soos dit ook gebeur het in die dae van Lot: hulle het geëet en gedrink, gekoop en verkoop, hulle het geplant en gebou.  Maar op die dag toe Lot van Sodom uitgaan, het vuur en swawel van die hemel af gereën en almal vernietig. Net so sal dit wees in die dag wanneer die Seun van die mens geopenbaar word. In daardie dag moet hy wat op die dak sal wees, terwyl sy huisraad in die huis is, nie afkom om dit weg te neem nie; en so ook moet hy wat op die land sal wees, nie omdraai na wat agter is nie. Dink aan die vrou van Lot! Elkeen wat probeer om sy lewe te red, sal dit verloor; en elkeen wat dit verloor, sal dit behou. Ek sê vir julle: In daardie nag sal daar twee op een bed wees; die een sal aangeneem en die ander verlaat word. Twee vroue sal saam maal; die een sal aangeneem en die ander verlaat word. Twee sal op die land wees; die een sal aangeneem en die ander verlaat word.Lukas 17:37: “En hulle antwoord en sê vir Hom: Waar, Here? En Hy sê vir hulle: Waar die liggaam lê, daar sal die aasvoëls saamkom.” Dit is 'n voorspelling oor die slag van Armagéddon. Lees my Bybelstudie oor die ‘Slag van Armagéddon’.

 

4. Nadat die wegraping plaasgevind het sal die ware gelowiges hulle beloning in die hemel ontvang en sal dan deel in die maaltyd van die Lam. Hierdie tyd sal ongeveer 7 jaar duur. Gedurende hierdie tyd sal die groot verdrukking op die aarde plaasvind. Dan sal die wederkoms van die Here met al sy heiliges, en die slag van Armagéddon, plaasvind op aarde. Satan en al sy aanhangers sal gebind word vir 'n duisend jaar en gedurende hierdie tyd sal daar vrede op aarde wees. Na die duisend jaar sal Satan vrygestel word en dan sal God vir Satan en sy volgelinge verslaan met Gog en Magog, en Satan en elke persoon wie se naam nie in die Lam se Boek van die lewe geskryf staan nie, vir ewig in die poel van vuur gooi. Ons lees van die bruilofsmaal van die Lam wat dan sal plaasvind. Daarna sal die bestaande wêreld deur vuur vernietig word en 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde sal van die hemel neerdaal en al die ware gelowiges en heiliges sal vir ewig daar lewe soos God in die begin beplan het. Lees my Bybelstudies oor hierdie onderwerpe.

                                                                 Saamgestel deur Chris Mengel Snr.

                                                                     HIERDIE BLADSY BO PUNT