Christen Kerk                   ons preek wat die Bybel leer     

                                                                                 

                                                                         DIE WATERDOOP

Waterdoop simboliseer die sterwe, begrafnis en opstanding van Jesus. Waterdoop of om te onderdompel deur enkelvoudige onderdompeling in water is baie duidelik in die Bybel gekoppel met die dood, begrafnis en opstanding van Jesus Christus. Romeine 6:3,4 ‘Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in ‘n nuwe lewe kan wandel. Kolossense 2:12, ‘Omdat julle saam met Hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat Hom uit die dode opgewek het’.

Jesus het bevel gegee dat diegene wat Hom aangeneem het as persoonlike saligmaker gedoop moet word. Mattheus 28:19, “Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.” Die Apostels het ook die doop beveel; Handelinge 10:48, ‘En Petrus het beveel dat hulle gedoop moet word in die Naam van die Here.’ Waterdoop is ‘n uiterlike simbool van die doop in Jesus Christus se dood en ook in die liggaam van Christus in en so ook in die familie van God die Vader in.

Jesus was ook gedoop toe Hy dertig jaar oud was, sien ook Matthéüs 3:13 - 17; Markus 1:9 - 11; Lukas 3:21 - 22 ens. Daar is ook beloftes gekoppel aan die doop bevel. Handelinge 2:38, ‘En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang’. Dit is ‘n stap van gehoorsaamheid. 1 Petrus 3:21 ‘Waarvan die teëbeeld, die doop, ons nou ook red, nie as ‘n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as ‘n bede tot God om ‘n goeie gewete deur die opstanding van Jesus Christus.’

Die doop is uitsluitlik vir die gelowiges wie Jesus aangeneem het as persoonlike saligmaker. Hulle wie in Jesus glo. Die doop is dus vir die gelowiges. Markus 16:15, ‘En Hy het vir hulle gesê: Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word.’ Let daarop dat ons lees ‘hy wat glo’ en hom laat doop. Eers glo en dan doop. Dat daar werklik ‘n nuwe Afrikaanse vertaling gefabriseer is wat lees; ‘hy wat gedoop is’ en glo, is ‘n verdraaiing. So is daar ook ander verdraaiings in dieselfde Bybel.

Ek het ‘n noukeurige studie oor ‘n tydperk van 40 jaar gemaak oor die waterdoop in die Bybel. Daar is al baie boeke en begrippe oor die doop geskryf. Ons sal na ‘n paar tegniese begrippe kyk in die volgende studie oor die waterdoop. Die waterdoop is een van die sakramente van Jesus. Wat is ‘n sakrament? ‘n Sakrament is iets wat Jesus ingestel het. Dit is iets waaraan die volgelinge van Jesus Christus hulle onderwerp en doen.

Die woord “baptidzo”, of doop, beteken onderdompel en het nog nooit beteken om te sprinkel of te besprinkel. Daar is oor die eeue heen geen verandering van die Griekse woord, “baptidzo” of dat dit waarde verloor het nie, of dat dit nog nooit beteken om te ‘sprinkel’ of te ‘besprinkel’ soos die Rooms Katolieke Kerk dit verdraai het nie. Elke plek waar die Nuwe Testament hierdie woord gebruik het het dit ‘onderdruk of onderdompel’ beteken.

Die metode van doop is enkelvoudige onderdompeling in water. Waarom dan net een keer onderdompel? Jesus was nie drie keer in die graf gelê en elke keer weer uitgehaal en dan weer neergelê nie en toe uit die dode opgestaan. Die gelowe of kerke wat drie keer besprinkel of onderdompel het almal hul stelling gebaseer op Mattheus 28:19. Ons doop ook nie in die name van die Vader en die Seun en die Heilige Gees nie maar naam.

Ons lees ook dat Jesus het in die water afgesak en weer uit die water opgekom. Fillipus en die hofdiennaar het ook in die water afgesak en uit die water opgekom. Johannes het by Salem , in die Jordaan rivier gedoop want daar was baie water. Die getuienis van die vroeë kerkvaders was ook dat hulle onderdompel het. Daarom het geen morderne kerk die reg om die doop opdrag te verander soos beskryf word in die Nuwe Testament. Die Rooms Katolieke Kerk het baba besprinkeling ingestel - “Aspersion” die hoof met water te besprikel, of “Affusion” water oor die hoof te giet, hulle het gemeen dat dit meer gemaklik sou wees.

Sommige kerke leer dat daar geen vergifnes van sonde is indien iemand nie gedoop is nie, in ander woorde u sal nie hemel toe kan gaan indien u nie gedoop is nie. Geen intelligente persoon kan dit glo nie. Sulke idees neem die saligheid uit die hande van Christus en plaas dit in die hande van ander tussengangers. Dit beteken dat wat Jesus Christus gedoen het op die kruis is van geen nut totdat ‘n persoon nie gedoop is nie.

Ons moet verstaan dat die doop ons nie uit die hemel kan hou nie maar dat ongehoorsaamheid ons van die wegraping kan weerhou. In ander woorde ons hoef nie gedoop te wees om hemel toe te kan gaan nie maar indien die Heilige Gees ons oortuig dat ons, ons moet laat doop dan moet ons. Johannes 3:36, ‘Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe; maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom.

Waterdoop is ‘n belangrike aspek, maar dit is iets wat ons of doen, of voor onderwerp. So ook kan dit verdraai word in ‘n saak van selfregverdiging, eerder as die simbool wat dit veronderstel is om te beteken. Mense wat nie toegeweide Christene is en hulle saligheid self wil beheer of beplan, en ook te trots is om die Bybel  se manier te aanvaar, of eerder aan tradiesie vasklou verbeel hulle dat hul altyd reg is in hul self. Mense wat die doop betekenis en die metode wil verander soos wat dit hulle pas deur die regte ‘naam’ die regte ‘plek’ en die regte ‘water’ of die regte ‘metode’, leef in ‘n wêreld van hulle eie en dit is gevaarlik. Wanneer ons iets neem wat God vir ons beplan het en verander of verdraai, eerder as om dit net te aanvaar speel ons met vuur. Tradiesie begin met ‘n ‘goeie poging’ deur iets wat iemand beplan het wat nie die waarde daarin kon sien nie, die volgende generasie maak daarvan ‘n tradiesie en leerstelling. Die belangrikste element in doop is die kandidaat se getuienis dat hy/sy Jesus aangeneem het as persoonlike saligmaker. Indien nie dan was die doop nie ‘n doop nie. Die doop kan plaasvind in die Jordaan rivier, in die see of in ‘n swembad indien die kandidaat nie geloof in Jesus Christus belei is die doop tervergeefs.

Die waterdoop is vir die gelowiges ‘n stap van gehoorsaamheid soos gesien kan word in die Bybel as ‘n reaksie nadat gelowiges besef het wat Jesus Christus op die kruis gedoen het. Met die doop vereenselwig ons met die dood, begrafnis en opstanding van Jesus. Om onder die water in te sak is om te simboliseer dat ons saam met Jesus begrawe was en om uit die water op te staan ‘n teken dat ons opgewek is saam met Christus in ‘n nuwe lewe. Romeine 6:3,4 ‘Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in ‘n nuwe lewe kan wandel.

Moet ‘n persoon ‘n tweede keer gedoop word?

Alleenlik indien u nie ‘n gelowiges persoon was toe u gedoop was of indien u besprinkel was as babatjie. Paulus het ‘n groep Efesiers oorgedoop nadat hy agtergekom het dat hulle met die doop van bekering gedoop was en nie met die doop tot vergifnes van sonde, sien Handelinge 19:1 - 15. Indien u na noukeurige Bybel studie en baie gebed voel in u hart dat u nie reg was toe u gedoop was en voel dat u wil weer gedoop word laat dit so wees.

Baba ‘doop’ of nie?

Daar is geen steun vir baba besprinkeling in die Bybel en daar is ook geen plek in die Bybel waar babas gedoop of besprinkel was. Geen aanduiding van kinder doop of besprinkeling word in praktyd in die algehele Bybel beskryf nie. Die Bybel stel dit duidelik dat daar moet geloof en bekering plaasvind voor doop, en dit kan geen baba verstaan of belei nie, ook kan die baba nie verstaan wat om te doen om gered te word. Hoe ook al, ek wil nie argumenteer met die wat dink dat baba besprinkeling doop is nie. Ek voel jammer vir hulle onkunde en selfregverdiging. Martin Luther was die een wat geglo het dat God sal babatjies wat nie besprinkel was nie Hel toe stuur. Ek wonder ook wat Martin Luther en die Rooms Katolieke Kerk se begrip sal wees oor ongebore/aborsie en vermoorde babas. Sal hierdie groep ook Hel toe gestuur word omdat hulle nie besprinkel was

Die waterdoop het ook nie in die plek van besnydenis gekom nie.

Daar is sommige gelowe en kerke wat glo dat baba besprinkeling of die waterdoop het in die plek van die besnydenis gekom. Paulus skryf aan die gelowiges in Galasië, hoofstuk 5:2 - 4, ‘Kyk, ek, Paulus, sê vir julle dat as julle jul laat besny, Christus vir julle tot geen nut sal wees nie. En ek betuig dit weer aan elke mens wat hom laat besny, dat hy onder verpligting is om die hele wet te onderhou. Julle wat geregverdig wil wees deur die wet, is losgemaak van Christus; julle het van die genade verval.

Daar was meer as een waterdoop in die Nuwe Testament.

Daar was die doop van Johannes die Doper; Mattheus 3:11, “Ek doop julle wel met water tot bekering; maar Hy wat ná my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur”.

Handelinge 19:3 - 5, ‘En hy vra hulle: Met watter doop is julle dan gedoop? En hulle antwoord: Met die doop van Johannes. Daarop sê Paulus: Johannes het met die doop van bekering gedoop en aan die volk gesê dat hulle moes glo in die Een wat ná hom kom, dit is in Christus Jesus. En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die Naam van die Here Jesus. Ons lees dat hulle weer gedoop was. Neem kennis dat ons het die doop van Johannes gehad tot bekering en die doop van die gelowiges in Jesus Christus, tot vergifnes van sonde deur die dood, begrafnis en opstanding van Jesus.

Waterdoop is vir diegene wat tot sonde besef gekom het en besef het dat sonder Jesus is daar geen saligheid. Dit is ook vir hulle wat bereid is om te bekeer van ‘n sondige lewe en Jesus Christus na te volg, Mattheus 3:6 - 8; Handelinge 2:38. In ander woorde die doop is vir die wat berou het oor hul sondige verlede en besluit het om God gehoorsaam te wees. Net so belangrik is dat mense wat hulle laat doop belei dat Jesus die Seun van God die Vader is en dat Hy vir hulle aan die kruis gesterf het en die prys van vergifnes tot sonde betaal het sodat diegene die gawe van die ewige lewe kan ontvang.

Jare gelede het God my oë geopen dat ek kon verstaan wat Romeine 7:1 - 4 beteken; ‘Of weet julle nie, broeders want ek spreek met mense wat die wet ken dat die wet oor die mens heers so lank as hy lewe nie? Want die getroude vrou is deur die wet aan die lewende man gebonde; maar as die man sterwe, is sy ontslae van die wet van die man. Daarom dan, as sy ‘n ander man s’n word terwyl haar man lewe, sal sy ‘n egbreekster genoem word; maar as die man sterwe, is sy vry van die wet, sodat sy nie ‘n egbreekster is as sy ‘n ander man s’n word nie. So, my broeders, is julle dan ook ten opsigte van die wet dood deur die liggaam van Christus, om aan ‘n ander te behoort, naamlik aan Hom wat uit die dode opgewek is, sodat ons tot eer van God vrugte kan dra. So ons sien dat ons moet vir die wêreld wys dat ons dood is om dan aan iemand anders te behoort - Jesus Christus.

Waterdoop is ‘n uiterlike teken om te wys aan die wêreld dat hy/sy geloof in Jesus Christus is. Om onder die water te sak is ‘n simbool dat ons ou lewe begrawe word deur die dood van Jesus, Romeine 6:3 - 11; Kolossense 2:12, en om uit die water op te kom is ‘n simbool dat ons opgewek is met Jesus sodat ons ‘n nuwe lewe kan lei om God te behaag.

                                                          Saamgestel deur Chris Mengel Snr.

                                                              HIERDIE BLADSY BO PUNT