Christen Kerk                   ons preek wat die Bybel leer     

                                                                                 

                                                                    DIE VYFGANG BEDIENING

“En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars,  om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot ‘n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus”  Efesiërs 4:11-16.

1.  APOSTELS:

Die apostel is die hoogste rang in die struktuur van die bedizening, 1 Kor 12:28 en sou nog steeds wees as ons vandag 'n persoon as 'n apostel kon kwalifiseer. Die woord apostel beteken letterlik ‘een gestuur op 'n spesiale sending’. Een wat sou agterbly stuur die apostel. Die een wat gestuur is gaan om dieselfde werk te doen as wat die een wat hom gestuur het sou doen indien hy self gegaan het. Ons sien met ander woorde dat die apostel soos 'n ambassadeur is. Jesus Christus was 'n apostel deur God die Vader gestuur. Hebreërs 3:1: “Daarom, heilige broeders, deelgenote van die hemelse roeping, let op die Apostel en Hoëpriester van ons belydenis, Christus Jesus”. Jesus het ander verkies om apostels te wees ná sy hemelvaart soos gesien kan word in 1Korinthiërs 12:28; Efesiërs 4:11. Wanneer mens op die stadium kom waar hy/sy die werke van Christus kan doen, is hy/sy ‘n ware apostel, Johannes 14:12, 1 Korinthiërs 9:1-6, 2 Korinthiërs 12:12.

 

2.  PROFETE:

Die profeet se hoofdoel is om te troos en om die gelowiges te ondersteun, 1 Korinthiërs 14:3. Die profeet word ook genoem as ‘n prediker wat gebruik is om die gelowiges toe te rus vir die bediening in die vroeë kerk, soos gesien kan word uit Efesiërs 4:11,12; Handelinge 13:1-5.  Dan is daar ook profesie, as een van die gawes van die Gees. Ons lees in 1 Korinthiërs 14:29-32: “Laat twee of drie profete spreek en die ander dit beoordeel." Vers 31, “Want julle kan almal een vir een profeteer, sodat almal kan leer en almal bemoedig word." Vers 32: "En die geeste van die profete is aan die profete onderworpe”.

 

3.  EVANGELISTE

As siele gered word wanneer 'n persoon die Evangelie van Jesus Christus verkondig, dan is daardie persoon werksaam as 'n evangelis. Timótheüs het die bediening van 'n evangelis gehad, soos in 2 Timótheüs 4:5 gesien word: “Maar wees jy in alles nugter; ly verdrukking; doen die werk van ‘n evangelis; vervul jou bediening”.  Ons lees ook van Filippus die evangelis in Handelinge 21:8: “en ons het ons intrek geneem in die huis van Filippus, die evangelis”.

 

4.  HERDERS

'n herder word gesien om die kudde op te pas. Die Bybel verwys ook na 'n herder as 'n leier. Hy is die een wat oor die kudde van God waak. 'n Herder se assistent is 'n diaken soos in die Skrif gesien kan word. 'n herder is 'n persoon wat uit die gemeente van gelowiges kom waar 'n kerk alreeds in 'n gemeenskap gevestig is.

 

5.  LERAARS

‘n Leraar is een wat ander leer om dinge beter te verstaan, onderwyser​​. Jesus is 'n goeie voorbeeld van 'n leraar.  Johannes 3:2, “Rabbi, ons weet dat U ‘n leraar is wat van God gekom het”. Ons lees dat Paulus ook  ‘n leraar was, 1 Timoteus 2:7.  ‘n Leraar is een wat God en die Woord ken, ‘n leier en een of al die bogenoemde bedieninge kan hê.

 

DIE ORDINERING VAN AMPSDRAERS:

God die Vader het Jesus Christus verordineer om as Verlosser na hierdie wêreld te kom soos in Handelinge 17:30 31, vers 31b gesien word: “omdat Hy ‘n dag bepaal het waarop Hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur ‘n Man wat Hy aangestel het”.  Die woord verorden beteken om te kies, aan te stel en 'n persoon uit te sonder wat  op 'n spesiale bediening gestuur word. Ordinering is eenvoudig die erkenning van 'n gekwalifiseerde persoon om te doen wat hy/sy deur God geroepe is om te doen. Dit is die erkenning deur 'n kerk en sy leiers van 'n man/vrou wat sekere voorbereiding vir 'n bepaalde werk vir God ontvang. Niemand mag tot so doel aangestel word totdat hy/sy bevoeg is om dit uit te voer nie. Die persoon wat aangestel word, moet nie net deur God gekies word nie, maar moet ook deur die gemeente erken en deur behoorlike kerk amptenare uitgesonder word in 'n spesiale diens van onderrig, gebed en handoplegging soos gesien kan word in Handelinge 6:1-8; Handelinge 12:1-3; Handelinge 14:23; 1 Timotheüs 4:14; 1 Timotheüs 5:22; 2 Timotheüs 1:6; Hebreërs 6:1-3.

                                                                 Saamgestel deur: Chris Mengel Snr.

                                                                   HIERDIE BLADSY BO PUNT