Christen Kerk                   ons preek wat die Bybel leer     

                                                                                 

                                                                        VALSE PREDIKERS

Wanneer iemand die behoefte het om in voltydse bediening in te gaan, dan gaan hy/sy na ‘n Bybelskool. Watter Bybel skool? In Suid-Afrika alleen is daar meer as 92 groot geregistreer denominasies. Hulle almal verskil van mekaar in dit wat hulle glo.  Hulle sal jou leer wat hulle glo en nie altyd wat die Bybel leer nie. Paulus skryf aan die Kerk in Galasiërs 1:01: “Paulus, ‘n apostel nie vanweë mense of deur ‘n mens nie, maar deur Jesus Christus en God die Vader wat Hom uit die dode opgewek het”. Hy skryf ook in vers 12: “Want ek het dit ook nie van ‘n mens ontvang of geleer nie, maar deur ‘n openbaring van Jesus Christus”.  Paulus skryf ook aan Timotheüs, in 2 Timotheüs 3:16: “Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.”

Jesus sê in Mattheüs 7:15-23: “Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is.  Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. ‘n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie!” Vers 21: Nie elkeen wat vir My sê: “Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir My sê: “Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie? En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!”  

Die Bybel leer dat daar maniere is waardeur alle mense kan weet wie reg en wie verkeerd is; wie vir die waarheid staan en wie daarteen is; wie 'n ware Christen is en wie nie, wie is 'n ware leraar is en wie is 'n vals een. Ons ken almal predikers en vals leraars wat net na hulself kyk. Hulle rebelleer teen die Bybelse waarheid en hulle lyk mooi, verfynd, beleefd en goed gemanierd, gepoleerd, waardig en self-versekerd dat 'n mens sou begin dink hulle is geskenke uit die Hemel, maar in werklikheid is hulle ver van alle waarheid en geestelike ervaring en bitter vyande van die waarheid soos dit in die Bybel geskryf staan.”

Baie leiers en predikers van moderne kerke het 'n ‘vals’ doelwit om soveel geld as moontlik uit hul lede te kry. Hulle vertel selfs vir hulle dat as hulle nie 'tiendes' betaal nie, hulle nie op hul kerkraad of direksie kan dien nie. Hulle verkondig voorspoed, menende jy moet gee dan sal die Here sal jou seën en jou geld menigvuldig teruggee.  Glo my, dit is nie wat die Bybel leer nie. Hulle sal so ver gaan deur hulle predikers te leer dat hulle hul kerke moet bestuur soos 'n besigheid, ‘geen geld geen kerk’’, lees 2 Timoteus 3:1-14: "Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges…meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God”. So ‘n kerk is gebou op rykdom, nie op geestelike gesondheid nie.

In so geval sal mense voortdurend kom en gaan omdat hulle nie kry wat hulle soek nie. Dit is geen verrassing dat die lede wat agter bly 'n vorm van godsaligheid het en onkundig bly nie. Geen denominasie het die reg om wat die Bybel leer te verander om hulself te pas nie. As jy aktief vir die Here wil raak, maak seker dat jy ten volle verstaan ​​wat hierdie mense leer en vergelyk dat dít wat hulle glo en verkondig in ooreenstemming met die Skrif is, voordat jy betrokke raak. Sien wat Paulus aan Timotheüs in 2 Timotheüs 4:1-5 skryf: “want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels”.

Paulus skryf in Galasiërs 1:6-10: “Ek verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het, na ‘n ander evangelie toe,  terwyl daar geen ander is nie; behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring en die evangelie van Christus wil verdraai.  Maar al sou ons of ‘n engel uit die hemel julle ‘n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom ‘n vervloeking wees!  Soos ons vantevore gesê het, sê ek nou ook weer: As iemand julle ‘n evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom ‘n vervloeking wees!  Soek ek dan nou die guns van mense, of van God? Of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie ‘n dienskneg van Christus wees nie”.  Die Bybel leer ons dat daar in die laaste dae groot afvalligheid van die ware leer van die Evangelie van Jesus Christus sal wees. Ons lees in 2 Thessalonisense 2:1-12, dat die afvalligheid van die waarheid eers moet kom voor die koms van die Here.   

Petrus skryf in 2 Petrus 2:1-22: “Maar daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraars sal wees wat verderflike ketterye heimlik sal invoer, en ook die Here wat hulle gekoop het, verloën en ‘nvinnige verderf oor hulleself bring” vers 3: “en uit hebsug sal hulle met verdigte woorde voordeel uit julle trek. Oor hulle is die oordeel van lankal af nie werkeloos nie, en hulle verderf sluimer nie. Vers 18: “Want deur trotse woorde vol onsin uit te spreek, verlok hulle deur begeerlikhede van die vlees en ongebondenheid die wat waarlik die mense ontvlug het wat in dwaling wandel.” 

Paulus skryf in 2 Korinthiërs 11:1-15, vers 4: “Want as iemand kom en ‘n ander Jesus verkondig as wat ons verkondig het, of as julle ‘n ander gees ontvang as wat julle ontvang het, of ‘n ander evangelie as wat julle aangeneemhet, laat julle jul dit goed geval.” Jesus het die mense gewaarsku om op die uitkyk vir die suurdeeg van die Fariseërs en die Sadduseërs te wees soos gesien kan word in Mattheüs 16:6 en 12, waar Hy oor hul valse leer praat. Dieselfde ook in Lukas 12:1-3.  As jy brood bak kan jy nie 90% meel en 10% gif gebruik nie. Die brood sal nie baie gesond wees nie, dit kan ek jou verseker.  

Die groot probleem wat ons tans het is dat denominasies gebonde is deur tradisie wat die ware werking van die Heilige Gees teenstaan, nie omdat hulle nie ernstig is nie, maar deur gebrek aan Skriftelike kennis van wat God die Vader van hulle as gelowiges verwag. Maak seker dat jy die regte weergawe van die Bybel lees en studeer. Daar is denominasies wat die Bybel vertaal om hulle eie lering te pas. Hulle verander sekere verse en voeg selfs hulle eie verse by. Dit is nie genoeg om die Bybel te ken nie; ons moet die God van die Bybel ken.

Daar is ‘n gesegde ‘Mens moet wreed wees om goed te wees’. Ek het in my jonger dae uit vele kerke gestap as gevolg van valse leringe en stellinge. Mag God verhoed dat ek sal staan ​​vir diegene wat vasklou aan valse leer. Mense sê “Jou houding is verkeerd”. Ek het nie ‘n houding vir myself nie, maar ek het verseker ‘n houding om te veg vir die waarheid soos God dit sien en in die Skrifte verklaar. Ons lewe in die Nuwe Testamentiese dispensasie. As Jesus nie ‘n stelling in die Bybel gemaak het nie, dan het geen mens die reg om enige iets te leer wat nie in daar geleer word nie. Enige iets wat nié daar is nie, behoort nie deur ‘n prediker of ‘n leeraar gepredik te word ásof dit daar is nie.

Wanneer God vir ons iets wou sê oor ‘n sekere onderwerp, sal dit op verskeie plekke voorkom, ons sal nie in die donker gelaat word ten opsigte van sekere leringe nie. Al wat ons moet doen is om alles bymekaar te maak wat Jesus or die onderwerp gesê het, en dit sal so duidelik word dat al wat ons moet doen, is om dit te glo. Ons moet altyd ons idees aan die Skrifte laat voldoen, en nie die Skrifte aan ons idees nie. Dit was eenmaal gesê dat die weg na die Hel geplavei is met die ‘skedels’ van predikers en leeraars wat nie die waarheid preek nie.

Ons lees van onverantwoordelike herders in Esegiël 34:1-9: “Mensekind, profeteer teen die herders van Israel; profeteer en sê vir hulle, die herders: So spreek die HERE, HERE: “Wee die herders van Israel wat aan hulleself weiding verskaf! Moet die herders nie die skape laat wei nie? Julle eet die vet en beklee julle met die wol; julle slag die vettes, maar die skape laat julle nie wei nie…” ens. Ons lees ook in Openbaring 2:1 en Openbaring 3:22 die briewe aan die kerke. Is ons nie ook in hierdie verse ingesluit nie?

Enige prediker wat dit, wat in die Skrifte geleer word ontken of op enige manier twyfel en ongeloof saai is van Satan en sy demone. Enige denominasie of kerk wat die inspirasie van die Skrifte ontken, of die werklikheid van God as persoon, die heilige stelling van Jesus Christus as die enigste Seun van God die Vader; die voor-bestaan ​​van Jesus Christus; die maagdelike geboorte van Jesus Christus; die goddelikheid van Jesus Christus en Sy wonderbaarlike krag en bonatuurlike bediening op aarde; Sy dood; Sy begrafnis; Sy liggaamlike opstanding en die liggaamlike openbaring van Jesus Christus ná Sy opstanding; Sy liggaamlike hemelvaart en wederkoms, die wegraping om sy bruid te kom haal, Sy tweede wederkoms na die aarde om 'n koninkryk in die wêreld op te rig; die werklikheid en die krag van die Heilige Gees en die bediening van die Gees onder die mense om van sonde te oortuig, om mense in Christus te bestel en die werk van God onder die mense uit te voer; die realiteit van die oortuiging van sonde; die wedergeboorte; waterdoop van die gelowige; die doping in die Heilige Gees; gawes van die Heilige Gees; tekens en wonders wat gelowiges volg; antwoorde op gebed; mense wat sondevry lewe; Goddelike genesing en gesondheid; geluk; die realiteit van Satan en duiwels; siekte; lewe in sonde, en die val van die mens; die noodsaaklikheid van bekering en wedergeboorte, die straf van die sonde, sal in die hel vir ewig verlore wees sonder God.

Vir diegene wat vir ewig met God will lewe; verbly ons God of verbly ons die mens? Petrus sê, in Handelinge 5:29: “En Petrus en die apostels antwoord en sê: Ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense.” Vir die wat die mens eerder as God gehoorsaam, julle speel kerk en julle speel met vuur.

                                                                Saamgestel deur: Chris Mengel Snr.

                                                                     HIERDIE BLADSY BO PUNT