Christen Kerk                   ons preek wat die Bybel leer     

                                                                                 

                                                                           UITVERKIESING

                                                                                           (Predestination)

 

 

Die onderwerp van ‘uitverkiesing’ en ‘ewige bewaring’ is een van die mees onverstaanbare onderwerpe in die Bybel. Rede daarvoor is dat sommige mense nie besef dat verse in die Bybel word in twee groepe verdeel:

 

A. Direkte verwysing - letterlike betekenis.

B. In-direkte verwysing - figuurlike betekenis.

 

Voorbeeld:

A. Jesus sê: “Kyk na my hande en voete, want dit is Ek self”. Lukas 24:39.

B. Jesus sê: “Ek is die brood van die lewe; wie na My toe kom, sal nooit honger word nie”. Johannes 6:35.

 

Daar is mense wat jare in die voltydse bediening is wat glo en verkondig uit onkunde, tradisionele en oorerflike onwaarhede. Sommige van hulle glo met hart en siel dat dit waarhede is. Daar is mense wat altyd luister maar nooit kom tot die kennis van die waarheid. God die almagtige is alwetend Hy weet vooraf wie sal dit maak of nie, Hy laat die mens toe om self te besluit.

 

Daar is ‘n paar Skrif verse wat uit konteks gebruik word deur mense wat in ‘uitverkiesing’ glo.

 

Die vals leer van uitverkiesing beteken; Dat God alreeds vooraf besluit het wie gered gaan wees. Mense wat glo dat indien hul ouers gelowiges was, is hulle en hul nageslagte ook vanselfsprekend gered. In 

 

Romeine 9:13, het die Nuwe Afrikaanse vertaling 25 woorde ingelas oor die uitverkiesings leer; ‘Die besluit van God is gegrond op uitverkiesing; dit hang dus nie af van wat ‘n mens doen nie, maar van Hom wat jou roep’, wat gladnie voorkom in enige oorspronklike Manuskripte, wat ‘n vals Calvinistiese gedagte?

 

God is absoluut soewerein, en in Sy soewereiniteit het Hy die mens 'n vrye wil gegee om die redding wat Hy voorsien te aanvaar of te verwerp. Dit is God se wil dat almal gered sal word en dat niemand verlore sal gaan nie. God weet vooraf maar bepaal nie dat enige mens veroordeel sal word nie. God laat aan elke mens die keuse van sy eie lot oor.

 

1 Timótheüs 2:4 verklaar dat God ‘wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom’. God bepaal nie vooraf wie sal glo en wie sal nie glo nie, maar God bepaal vooraf wat met die gelowiges en die ongelowiges sal gebeur. God verduidelik ons verlossing op dieselfde manier ... dat die uitkoms van ons redding ons keuse is, maar Hy het die gevolg van ons keuse voorafbepaal.

 

Handelinge 10:34; Efesiërs 6:9; Kolossense 3:25; Romeine 2:11; en 2 Kronieke 19:7 wys duidelik dat God geen aannemer van die persoon is nie en kies nie een om gered te word of verlore te gaan nie, maar is dieselfde lief vir almal. Dit word beslis duidelik gemaak in Johannes 3:16: "Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê." Ons is suiwer en heilig gemaak deur die heiligmaking van die Gees. God kies dat diegene wat die waarheid glo geheilig word deur die Gees, maar hy kies nie diegene wat glo nie.

 

Efesiërs 1:4, Is gerig aan diegene wat Christus ontvang as hulle Verlosser en sê dat God voorafbepaal dat alle gelowiges voor Hom, heilig en sonder blaam sal wees. Sommige mense glo dat hierdie vers leer dat God sommige kies om gered te word. Maar die hele brief van Efesiërs is geskryf vir diegene wat reeds gered is. Efesiërs 1:1, en vers 4 sê spesifiek dit is vir diegene wat reeds "in Hom" gelowiges in Christus is. Efesiërs 1:13  verklaar dat ons eers die Woord van die waarheid gehoor het, en dan deur te glo word ons verseël met die Heilige Gees.

 

 

Romeine 8:29, Vertel ons meer van God se vooraf kennis: “Want die wat Hy vantevore geken het, dié het Hy ook vantevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat Hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders” Sommige neem dit uit konteks en sê God het sekeres verkies om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, in plaas van om te besef dat God vooraf sou weet van diegene wat sou glo en so die gelowiges voorbestem het om gelykvormig te wees aan die beeld van Sy Seun. Hy het nie vooraf bepaal wie sou glo nie. Hy het voorafbepaal wat sal gebeur met diegene wat glo. 1 Petrus 1:2, vertel ons ons is gekies volgens God se voorkennis van wie sou glo.

 

God kan die toekoms perfek sien. Miskien is dit omdat God ‘tydloos’ is, en dus is eintlik in die toekoms sowel as in die hede lewe. As ons in die toekoms kon sien en presies weet watter dinge sou plaasvind, sou ons mense kan vertel wat in die toekoms sal gebeur... nie dat ons hierdie dinge sal maak gebeur nie... maar net omdat ons sal weet wat gaan gebeur.

 

God ‘besluit’ nie wie gered sal word nie. God ‘maak’ nie 'n mens glo nie, selfs al wil Hy hê dat almal moet glo en gered word. Maar God, omdat Hy in die toekoms kan sien, weet wie gaan glo en wie nie sal glo nie. Lank voordat ek gebore is het God geweet dat ek sou besluit om Christus as my Verlosser te vertrou. Maar hierdie ‘voorkennis’ van Hom het nie veroorsaak dat ek Christus as my Verlosser vertrou nie.

 

In Mattheüs 23:37, vind ons dat Christus oor Jerusalem gekyk het en gesê het dat Hy hulle menigmaal sou versamel het, maar dat die mense sal Hom nie wou ontvang nie. God het nie gemaak dat hierdie mense Hom verwerp nie. In werklikheid is dit God wat wil hê dat hulle Hom moet aanvaar, maar dit is die mense wat nie wil nie, deur hul eie vrye wil en keuse.

 

Ons redding kom deur ons eie geloof. Die Bybel is vol van die Skrif wat dit uit wys. Romeine 1:16 " Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is ‘n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek.” 1 Kor 1:21: "Want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo, te red”. Johannes 3:18: “Hy wat in Hom glo, word nie veroordeel nie; maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die Naam van die eniggebore Seun van God nie”. Sien ook Habakuk 2:4; Lukas 7:50; Mattheüs 15:28; Psalm 119: 173; Judas 1 verse 10; 16-19; Psalm 119:30; Genesis 6:12; Jesaja 29:13; Johannes 17: 8; Hosea 4:6; Jesaja 55: 1.

 

In 2 Petrus 3:9 sê God dat Hy “wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom”.  Lukas 2:10: “ek bring julle ‘n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees,” nie net vir ‘n beperkte aantal mense nie.

 

Baie predikers leer dat geloof 'n gawe van God is en dat God jou geloof moet ‘gee’ ten einde vir jou om te glo. Maar God gee aan almal die vermoë om te glo. Mens mag hierdie vermoë om te glo in enige rigting beoefen. Die mens kan geloof in Boeddha, Mohammed, of enige kultus of sekte hê ... en deur dieselfde definisie, sal dit dus 'n Godgegewe vermoë wees om in Boeddha, ens. sowel as Christus te glo. Die geloof wat ons in die Here Jesus Christus plaas om ons te red kon net sowel in Mohammed geplaas gewees het. Die keuse is aan ons oorgelaat.

 

“Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word”, Romeine 10:13.  Prys die Here dat ons God werklik een van liefde is, en wat aanbied: “En julle sal My soek en vind as julle na My vra met julle hele hart”. Psalm 107:9 verklaar: “want Hy het die dorstige siel versadig en die hongerige siel met die goeie vervul.”

 

Daar is geen persoon op die gesig van die aarde waarin die Heilige Gees van God nog nooit voortdurend in gewerk het nie en die persoon die waarheid van God gewys het nie. In Johannes 16:8, sê Jesus dat die Heilige Gees sal elke persoon van sonde, van geregtigheid en van oordeel oortuig. Niemand kan voor God staan en sê hy het nie die geleentheid gehad om die waarheid te hoor nie. “Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie”, Romeine 1:20.Want die reddende genade van God het aan ALLE MENSE verskyn”, Titus 2:11.

IN SAMEVATTING:

Ewige bewaring: “As iemand in My nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur, en dit verbrand, Johannes 15:6. Daar bestaan ‘n moontlikheid dat jou naam uit die boek van die lewe gehaal kan word, Openbaring 22:19.

                                                           Saamgestel deur Chris Mengel Snr.

                                                                 HIERDIE BLADSY BO PUNT