Christen Kerk                   ons preek wat die Bybel leer     

                                                                                 

                                                              SPREUKE IN TALE EN PROFESIE

Tale sal ophou! 1 Korinthiërs 13:8  Dit is wat Paulus skryf. Die spreuke van tale word as een van die foefies van die hedendaagse ‘pinkster’ kerke gebruik net soos ‘val in die gees’ en ander. Wees versigtig vir baie snet wat ons pastore en mense van ander lande en “money mender” predikers oor-erf. Die vraag is bestaan tale dan nie meer, of is dit nie meer aktief in ons aanbidding?

Graag sal ek ‘n paar belangrike punte noem voordat ons besluit wat om daarvan te dink. As ‘n reël word onkundige mense baie maklik deur onkundige predikers en pastore beinvloed om dié se onkundige verduidelikings te aanvaar en te glo. Daar moet ook in ag geneem word dat ons Bybel, selfs ons Ou Afrikaanse vertaling van die Bybel baie foutiewe vertalings het. Dit help nie ‘n persoon skryf boekdele om ‘n punt te bevestig  nie, so ek wil kort en saaklik tot die punt kom.

1.   TALE OF SPREUKE VAN TALE WORD IN TWEE AFSONDERLIKE GEVALLE BESKOU.

a.   ANDER TALE, WAT OP DIE DAG VAN PINKSTER GEBEUR HET, Handelinge 2:3 -11; En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ANDER TALE, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne, uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek; en hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar: Is almal wat daar spreek, dan nie Galileërs nie? En hoe hoor ons hulle, elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? Parthers en Meders en Elamiete en die inwoners van Mesopotámië, Judéa en Kappadócië, Pontus en Asië, Frigië en Pamfílië, Egipte en die streke van Líbië by Ciréne, en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jodegenote, Kretense en Arabiere - ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek.

NB: Die doel van die spreek van ander tale was dat die spreker God kon verheerlik het deur Hom bekend te stel deur Sy magtige dade te verkondig aan mense wat ‘n eie of oorspronklike taal gepraat het, dit was dus ‘n verstaanbare taal. Hierdie voorval het ‘n paar keer herhaal met die prediking van die Evangelie van Jesus Christus, u sal merk dat daar van VERVULLING gepraat word. Hierdie voorval het elke keer gebeur nadat mense gevul was met die Heilige Gees. Die voorval het later toe die Evangelie meer bekend geword het GESTAAK.

b.   ALLERHANDE TALE, AS EEN VAN DIE GAWES VAN DIE HEILIGE GEES, 1 Korinthiërs 12:8 -10; Want aan die een word deur die Gees ’n woord van wysheid gegee, en aan die ander ’n woord van kennis vanweë dieselfde Gees; aan ’n ander weer geloof deur dieselfde Gees, en aan ’n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees; aan ’n ander werkinge van kragte, aan ’n ander profesie, aan ’n ander onderskeiding van die geeste, aan ’n ander allerhande tale, aan ’n ander uitleg van tale.

NB: Die gawe van spreek van allerhande tale word deur die ‘spreker’ beheer onder ALLE gevalle. Dit het onder Paulus se aandag gekom dat sommige van die Korinthiërs nie die gawe van die spreek van tale verstaan het nie. Sy verduidelikking was dus; 1 Korinthiërs 14:2 - 24. Want hy wat in ’n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God; want niemand verstaan dit nie, maar deur die Gees spreek hy verborgenhede. Maar hy wat profeteer, spreek tot die mense woorde van stigting en troos en bemoediging. Hy wat in ’n taal spreek, stig homself; maar hy wat profeteer, stig die gemeente. Ek wens dat julle almal in tale spreek, maar nog liewer dat julle profeteer. Want hy wat profeteer, is groter as hy wat in tale spreek, of hy moet dit uitlê, sodat die gemeente stigting kan ontvang. Maar nou, broeders, as ek na julle kom en in tale spreek, tot watter nut sal ek vir julle wees as ek nie met julle spreek òf deur ’n openbaring, òf deur kennis, òf deur profesie, òf deur lering nie?

2.   ONS SIEN DUS DIE VOLGENDE.

a.   Wanneer daar dus gebid word vir die doping in of met die Heilige Gees sal dit nie nodig wees vir hierdie persoon om in tale te spreek (watter verstaanbare taal sal dit dan wees, ek wonder maar net?) Sal dit nie ‘n na-aping wees van Pinkster Dag. Ontvang hierdie persoon nie dalk die Gawe van die spreek van tale? Is hierdie kandidaat goed geleer aangaande hierdie Geestelike aspek. Baie pastore water doop sommige kandidate sonder dat hulle eers bewus gemaak was wat die water doop beteken. Selfde fenomina gebeur met kandidate wat uitstaan vir die doping in of met die Heilige Gees. Ek voel jammer vir sulke predikers. Die ontvang in of met die Heilige Gees kan sonder die spreek van tale geskied. Al ooit daaraan gedink of Jesus in tale gespreuk het to Hy gedoop was met die Heilge? Wat van die dissipels van Jesus? Johannes 20:22, En nadat Hy dit gesê het, blaas Hy op hulle en sê vir hulle: Ontvang die Heilige Gees.

b.  Soos hierbo in 1.b aangeteken die gawe van die spreek van tale word deur die spreker beheer. Paulus praat hiervan deur te verklaar dat daar nie moet verhinder word dat daar in tale gespreek word; bedoelende die Gawe van die spreek van tale. Hierdie word gesien en na geluister as ‘n ‘gebrabbel’ van onverstaanbare woorde. Paulus leer dat ons die Geestelike Gawes moet BE-OEFFEN. Bedoelende verbeter daarop.

Ek self hou daarvan om partykeer in my motor in tale te spreek of dit nou die Gawe van die spreek van tale is of nie dit is tussen my en God Die Heilige Gees, dit gee my ‘n wonderlike salwing ek “enjoy” dit baie. Dit sal my in elk geval nie uit die Hemel hou nie.

GEVOLGTREKKING: Hoe sal ek dan weet of ek gedoop is in of met die Heilge Gees, glo my jy sal weet, ek het ‘n groot salwing ontvang en God in my moeder taal verheerlik en geprys todat my stem hees was.

                                                              Saamgestel deur Chris Mengel Snr.

                                                                  HIERDIE BLADSY BO PUNT