Christen Kerk                   ons preek wat die Bybel leer     

                                                                                 

                                                    WAT MOET EK DOEN OM NIE TERUG TE VAL NIE

Geestelike afvalligheid is 'n geleidelike afkoeling van geloof, vertroue en gehoorsaamheid aan die Evangelie van Jesus Christus; dikwels is ons selfs onbewus daarvan.  Jy keer weg van wat jy eers geglo het, of jy is nie meer waar jy was in jou wandel met God nie. In Bybelse term word dit op verskeie maniere gedefinieer; synde lou te wees, verlaat jou eerste liefde, pleeg geestelike owerspel, verval uit die genade, ens. Julle almal weet wat ek met geestelike afvalligheid bedoel.  1 Timotheus 4:1, “Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang.” Hebreërs 4:1, “Sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle ’n bose en ongelowige hart is deurdat hy van die lewende God afvallig word nie.”

HOEKOM ERVAAR MENSE GEESTELIKE AFVALLIGHEID?

1.  Mense verval wanneer hulle vertroue in die Evangelie van Jesus Christus verloor.

Hulle weet self NIE presies wat hulle glo nie. Hulle het nie hulle eie verklaring van geloof nie. Kyk weer na my verklaring op die voorblad van my webtuiste; www.christenkerk.org.za  “Geloofsbelydenis”. Neem ‘n pen en papier en skryf self jou verklaring van geloof neer. Gebruik gerus myne as a gids, ek gee nie om nie.

 

2.  Mense begin wonder of hierdie werklik die WARE evangelie is.

Galasiërs 1:8,9Maar al sou ons of ‘n engel uit die hemel julle ‘n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom ‘n vervloeking wees!  Soos ons vantevore gesê het, sê ek nou ook weer: As iemand julle ‘n evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom ‘n vervloeking wees!”

 

3.  God antwoord nie gebede en versoeke nie.

Dié probleem is nie aan God se kant nie, maar aan die gelowige s’n. Jesus het gesê: “As julle in My bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry.” Johannes 15;7 So waar lê die probleem? Léwe jy waar God gebede beantwoord?

 

4.  Mense raak afvallig omdat hulle onkundig is oor die Skrif.

Hulle is óf nie aangesê om die Skrif te bestudeer nie, óf hulle is te lui om Bybelstudie te doen. “My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis” Hosea 4:6. Julle dwaal, omdat julle die Skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie” Matthéüs 22:29. “Is dit nie daarom dat julle dwaal dat julle die Skrifte en ook die krag van God nie ken nie?” Markus12:24. Want sommige het geen kennis van God nie. Ek sê dit tot julle beskaming.” 1 Korinthiërs15:34b. Om te ken of kennis van die Bybel is soos die fondament van ‘n gebou; ‘hoe sterker en dieper die fondament, hoe langer sal die gebou staande bly’.

 

5.  Mense bid nie gereeld nie.

Hulle spandeer nie tyd met God nie. As God nie 80% van jou normale dag in jou gedagtes is nie, is jy verlore my vriend; jy beter dit regmaak met Hom. 1 Thessalonicense 5:17 “Bid sonder ophou.”  Die woord “bid” kom meer as 300 keer voor in ons Bybel.

      

6.   6.  Hulle getuig nooit van Jesus nie.

Hulle is skaam vir die evangelie van Jesus. Hulle is óf te trots, óf te lui om ander van Jesus te vertel. “Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is ‘n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek.” Romeine 1:16.   Want elkeen wat hom vir My en my woorde skaam in hierdie owerspelige en sondige geslag, vir hom sal die Seun van die mens Hom ook skaam wanneer Hy kom in die heerlikheid van sy Vader met die heilige engele.” Markus 8:38.

 

7.  Laaste maar nie die minste nie; jy kon ‘n slegte ervaring met iemand of ‘n ‘kerk’ gehad het.

Eerstens; ek het self so ‘n slegte ervaring met ‘n sogenaamde ‘evangelis’, wat nooit ander manne se vroue kon uitlos nie, gehad. Dank Vader hy is in 2002 oorlede. “Want dit is die wil van God: julle heiligmaking; dat julle jul moet onthou van die hoerery;  dat elkeen van julle moet weet om sy eie vrou te verkry in heiligheid en eer, nie in hartstogtelike begeerlikheid soos die heidene wat God nie ken nie; dat niemand sy broeder in hierdie saak MOET BEDRIEG EN BENADEEL NIE, omdat die Here ‘n wreker is oor al hierdie dinge, soos ons aan julle ook vantevore gesê en betuig het.1 Thessalonicense 4:3-6. Sommige mense is wolwe in skaapsklere! Aan hulle vrugte sal julle hulle ken! Iets soos hierdie kan vir jare 'n wanbalans in jou Christelike wandel veroorsaak. Ek ken heelwat predikers wat sulke ervarings veroorsaak. Maar, prys die Here, sulke dinge maak mens sterker.

 

Tweedens; Jy mag dalk teleurgesteld wees in hoe sommige ‘predikers’ hulle byeenkomste hanteer.  Sommige predikers het 'n vorm van ‘goddelikheid’, maar ontken die waarheid daarvan. Baie pastore en predikers wat vandag in die bedieninig staan is daar omdat pa, of oupa ‘n prediker was. Ek ken baie van hulle. Dan is daar dié wat vinnig oorsee na Amerika toe hol om ‘evangelie streke’ aan te leer. Hulle begin almal met ‘genesings-dienste’ wat die gelowiges bedrieg. Sommige ‘val neer in die gees’, sommige ‘skud in die gees’, ander ‘lag in die gees’ ens. Ek het al na vele van hierdie ouens op internasionale TV gekyk. Dit is alles SNERT. Wees gewaarsku; God laat Hom nie bespot nie. Ek is vir langer as 50 jaar al gered en het menige van hierdie hansworse gesien kom en gaan. Die Bybel waarsku ons teen hulle.

 

Dan is daar die ‘pastore’ of leeraars wat ‘n blinde oog op sonde in hul families en gemeentes draai. Ek weet van ‘kerke’ in die noordelike voorstad van die Wes-Kaap wat lesbiërs as leiers in hul kerk toelaat. God is die een wat eendag sal maai. Hy verduur die goed en die sleg tot die einde. “Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie? En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!Matthéüs 7:21-23.

 

ONS CHRISTELIKE LEWENSWANDEL WORD AS ‘ N WEDLOOP GESIEN

“Weet julle nie dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat net een die prys ontvang nie? Hardloop só dat julle dit sekerlik kan behaal.” 1 Korinthiërs 9:24. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word, Mattheüs 24:13. Ek het die goeie stryd gestry; ek het die wedloop voleindig; ek het die geloof behou. 2 Timótheüs 4:7. Nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Fillippense 3:12.

 

Ons weet almal dat in enige wedloop of marathon  daar ‘n uitgemerkte roete en reëls is wat nagekom moet word, anders word jy gediskwalifiseer.  Satan sal vele struikelblokke langs die roete plaas. “En Jesus antwoord hom: Niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, is geskik vir die koninkryk van God nie” Lukas 9:62.  “Maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwase en skadelike begeerlikhede wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. Want die geldgierigheid is ‘n wortel van alle euwels; en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulleself met baie smarte deurboor.  Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg, en jaag ná die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid” 1 Timótheüs 6:9-11.

 

WAT OM TE DOEN OM NIE TERUG TE VAL NIE

 

1.  As jy ‘n jong Christen is, moenie alles aanvaar wat vertel word as dit nie deur die Bybel gestaaf kan word nie, bv. Kinder - besprinkeling (‘doop’), die stelling oor die tiende, ens. ‘n Goed gebalanseerde onderrig sal slegs in die Nuwe Testament bevestig word. Ons aanvaar die Bybel van Génesis tot Openbaring, maar ons lewe vandag in die dispensasie of tyd van die Nuwe Testament. Die boek van die Handelinge is nog steeds in voortsetting en daar is geen EINDE of AMEN aan die einde van hierdie boek nie.

 

2.  Hou jou oë gerig op Jesus, die digter van ons geloof. Moet nooit geloof in God of die Evangelie van Jesus Christus verloor nie. Hoe meer tyd jy met God in gebed en die Bybel deurbring, hoe nader sal jou wandel in Hom wees.  Jy hoef nie elke keer as jy bid jou oë te sluit nie; jy kan bid terwyl jy bestuur, jy kan bid terwyl jy werk. Jy kan selfs na studies of boodskappe per radio luister terwyl jy bestuur.  

                                                                 Saamgestel deur Chris Mengel Snr.

                                                                     HIERDIE BLADSY BO PUNT