Christen Kerk                   ons preek wat die Bybel leer     

                                                                            

                                                          NUWE HEMEL EN NUWE AARDE

Ons gaan nou kyk na profesies wat vervul moet word n die Millennium. Die eerste hiervan is Johannes se profesie wat voorspel dat Satan losgemaak gaan word nadat Hy geboei met kettings in die bodemlose put gegooi was gedurende die duisend jaar van die Millennium, en Sy finale rebellie, en oordeel, Openbaring 20:7-10. Die volgende profesie in hierdie tydperk voorspel die tweede opstanding van dooies, die opstanding van die godelose dooies, Openbaring 20:4-6. Vers 5 hier, leer ons dat die godelose dooies sal opgewk word na die duisend jarige vrederyk van Christus. Hulle sal veroordeel word by die Groot Wit Troon oordeel en in die poel wat brand met vuur en swael gegooi word, Openbaring 20:11-15; 21:8. Die Poel wat Brand sal die finale plek wees vir die goddeloses. Dit sal n plek van pyn en smart wees vir die wie se naam nie opgeskryf is in die Boek van die Lewe. Openbaring 20:15, En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Openbaring 21:8, Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en gruwelikes en moordenaars en hoereerders en towenaars en afgodedienaars en al die leuenaars  hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swawel: dit is die tweede dood.

Die Groot Wit Troon Oordeel word regdeur die Nuwe Testament geprofeteer en voorspel soos, Mattheus 7:21-23; Handelinge 17:31; 1 Korinthiers 6:9-10; Hebreers 10:26-29; Openbaring 20:11-15. In vervulling van die profesie oor die Groot Wit Troon Oordeel word daar voorspel dat die ongelowiges sal verskillende grade van straf ondervind, Mattheus 16:27; Lukas 20:46-47; Hebreers 10:29; Jakobus 3:1; Openbaring 2:18-23. So daar sal verskillende stadiums en strawwe wees vir die ongelowiges in die poel van vuur en swael. Net so sal daar verskillende beloning vir gelowiges wees, 1 Korinthiers 3:13-15, Ook so en saam met die Groot Wit Troon Oordeel sal die profesie van die bestaande aarde wees wat met vuur en swael sal verbrand, 2 Petrus 3:7, Maar die teenswoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord as n skat weggel en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. 2 Petrus 3:10, Maar die dag van die Here sal kom soos n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand. In die konteks van 2 Petus 3:7, 10-13, beteken dit dat die hemel en aarde sal geheel en al n nuwe karakter verandering ondergaan van die ou korupte aarde.

Nog n profesie wat vervul moet word na die Millennium is wat voorspel dat na die duisenjarige vredereik van Jesus Christus wanneer al die vyande van God oorwin is, selfs die dood, en dat al hierdie vyande in die poel van vuur gegooi is met die Groot Wit Troon oordeel dan sal Jesus Christus alles weer terug oorhandig aan God die Vader, 1 Korinthiers 15:28. Jesus en God die Vader sal saam oor hul Koningkryk op die Nuwe Aarde regeer tot in ewigheid, Openbaring 21:1-3; 22:3-5. Nog n profesie en voorspelling is dat die gelowiges sal ook heers as konings en priesters op aarde, Openbaring 1:6; 2:26-27; 3:21; 5:10; 20:4-6; 22:5.

In hierdie laaste deel van ons studies sal ons kyk na profesie wat sal vervul word na die Groot Wit Troon Oordeel op die Nuwe Aarde. Die eerste van hierdie profesie is voospelling dat die Nuwe Aarde sal God die Vader en Jesus Christus se ryk wees waaroor Hulle sal regeer. Openbaring 21:1-3, En ek het n nuwe hemel en n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan; en die see was daar nie meer nie Nuwe Jerusalem sal die tuiste wees van alle gelowiges van God, Ou Testament of Nuwe Testamentiese gelowiges, vanaf Abel tot die heel laaste persoon wat gered sal word in die Groot Verdrukking, Openbaring 21:24-27; Hebreers 11:1-2; 13:16; 12:22-23; Openbaring 3:12. Neem kennis dat Nuwe Jerusalem n fisiese stad is, een duisend vyf honderd myl, lengte breedte en hoogte. Daar is n muur om die stad wat honderd vier en veertig el hoog sal wees, gebou met edel steen; jaspis. Die stad is gebou met suiwer goud, wat so deurskynend is soos glas. Die state van die stad is ook van goud. Die stad het twaalf poorte en elkeen was soos n prel. Daar sal geen tempel vir aanbidding wees, net God en Jesus sal die daar wees vir aanbidding. Daar sal nie behoefte wees vir son of maan. Die stad sal verlig wees deur die glorie wat van God uitstraal, Openbaring 22:5. Die poorte van die stad sal nooit gesluit word. Daar sal geen duisternis wees. Dit sal die Hoofstad van God die Vader, Jesus Christus en al die heiliges wees tot in ewigheid. Openbaring 22:4 sal ook vervul word in die tyd, Sy naam sal op ons voorhoofde wees.

Die boom van die lewe is letterlik n boom. Dit sal twaalf verskillende vrugte dra deur die jaar, n verskillende vrug elke maand en die vrugte sal nooit opraak nie. Die vrugte sal wees vir die gelowiges van God wat in die Nuwe Jerusalem sal woon en ook die ander mense wat op die Nuwe Aarde sal woon, Openbaring 2:7; 22:2, 14. Die blare van die boom sal wees vir die voorsiening van lewe vir die mense op die Nuwe Aarde. Dit is belangrik om hier te besef dat daar ook ander mense op die Nuwe Aarde sal woon, waarna Johannes verwys as die nasies, Openbaring 22:2. Nog n ander profesie is die van Paulus wat vervul sal word is dat die Kerk sal vir ewig bly bestaan, Efesiers 3:21. Die Kerk sal n ewige getuie wees op die Nuwe Aarde oor die grootste genade van God die Vader, Romeine 11:36.

                                                                  Saamgestel deur Chris Mengel Snr.

                                                                         HIERDIE BLADSY BO PUNT