Christen Kerk                   ons preek wat die Bybel leer     

                                                                                 

                                                       DIE NAGMAAL (OOK GENOEM AVONDMAAL)

Die nagmaal is 'n sakrament deur Jesus Christus self ingestel met die doel van morele bewusmaking en herlewing van ware gelowiges. Maar wanneer mense geleer word dat alle persone na die Here se tafel behoort te kom, of hulle geloof het of nie; en dat almal wat die brood en wyn gebruik, Christus se liggaam en bloed ontvang, hulle siele is in groot gevaar.  Geeneen behalwe die regverdige mag Christus se liggaam eet en sy bloed drink nie. En niemand is geregverdig totdat hulle glo en Jesus Christus as hul persoonlike Saligmaker aanvaar het nie. Die nagmaal is 'n simbool van Sy dood. Ons onthou Sy dood en ons sien uit na Sy terugkeer.

Die nagmaal is ingestel om Sy gebroke liggaam en Sy bloed wat vergiet is te herdenk totdat Hy weer kom. Die gelowiges eet gebreekte brood en drink die vrug van die wingerdstok. Dit is gemeenskap met die liggaam en bloed van Jesus Christus, 1 Kor 10:16 - 17: “die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie? Omdat dit een brood is, is ons almal een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood”.

Ons lees in Mattheus 26:26 - 28, ‘en terwyl hulle eet, neem Jesus die brood, en nadat Hy gedank het, breek Hy dit en gee dit aan sy dissipels en sê: “Neem, eet, dit is my liggaam”. Toe neem Hy die beker, en nadat Hy gedank het, gee Hy dit aan hulle en sê: “Drink almal daaruit. Want dit is my bloed, die bloed van die nuwe testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Maar Ek sê vir julle: Ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag wanneer Ek dit met julle nuut sal drink in die koninkryk van my Vader.”  Die brood wat by die eerste nagmaal gebruik is, is dieselfde as die ongesuurde brode wat tydens die Paasfees gebruik is. Die vrug van die wingerdstok, Mattheüs 26:29, nie vrugtesap of enigiets anders nie, maar wyn. Die Bybel sê dat sommige selfs dronk was, sien 1 Korinthiërs 11:21.

Paulus skryf in 1 Korinthiërs 11:23 - 34, ‘Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin Hy verraai is, brood geneem het; en nadat Hy gedank het, het Hy dit gebreek en gesê: “Neem, eet; dit is my liggaam wat vir julle gebreek word; doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker ná die ete, met die woorde: Hierdie beker is die nuwe testament in my bloed; doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis.”

a. Vers 26: “Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom.”  Die vroeë kerk het dit in die begin daagliks beoefen (Hand 2:42-47). Daar is geen Skrif wat sê dit moet daagliks geskied nie, dit sê wel ‘dikwels’. Met ander woorde wanneer jy ookal besluit om dit te gebruik. Die nagmaal moet deur meer as een persoon geëet word. Wanneer ons bymekaar kom?

b. Vers 27: “Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here”.

c. Vers 28: “Maar die mens moet homself beproef en só van die brood eet en uit die beker drink”.

d. Vers 29: “Want wie op onwaardige wyse eet en drink, eet en drink ‘n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie”. Die nagmaal moet waardig geëet word, met ander woorde in eenvoudige geloof toepaslik met die voordele waarvoor dit staan.

e. Vers 30: “Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes, en ‘n aantal het ontslaap”. Diegene wat versuim het om  respek en ware geloof in die voordele te hê was sieklik en sommige het self van siektes gesterf.

f. Vers 31: “Want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie”. Deursoek jou eie hart en gewete, oordeel jouself. Maak seker dat jy nie iets teen iemand anders het of iets wat jy nie aan God bely het nie. As jy dit nie betyds doen nie sal God jou oordeel.

g. Vers 32: “Maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getugtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel mag word nie.”  Die Here sal ons tug as ons verkeerd doen. Hebreërs 12:6, 7: “want die Here tugtig hom wat Hy liefhet, en Hy kasty elke seun wat Hy aanneem.”

h. Vers 33: “Daarom, my broeders, as julle saamkom om te eet, wag vir mekaar.” Die Here se maaltyd het handuit geruk in die Korintiese Kerk. Paulus moes hulle onderrig.

i. Verse 34: “en as iemand honger het, laat hom by die huis eet, sodat julle nie tot ‘n oordeel saamkom nie.”  Die Korintiese kerk het die Here se maal met hulle eie maaltyd gekombineer.

                                                                 Saamgestel deur Chris Mengel Snr.

                                                                     HIERDIE BLADSY BO PUNT