Christen Kerk                   ons preek wat die Bybel leer     

                                                                                 

                                                          DIE KRUISIGING VAN JESUS CHRISTUS

Jesus sê in Johannes:En Ek, as Ek van die aarde verhoog word, sal almal na My toe trek.” Wat het Jesus hiermee bedoel?  Die antwoord lê in die vers 33: “En dit het Hy gesê om aan te dui hoedanige dood Hy sou sterwe.”  So, Jesus het gesê dat die kruis op Golgota hom sou ophef van die aarde. Hy het hierdie woorde gesê omdat Hy die miljoene mense in Sy denke gesien het wat Hy na Hom toe sal trek nadat Hy as die universele Verlosser gekruisig is om al die behoeftes van die hele mensdom te ontmoet.

As ons Jesus Christus se kruisiging verkondig, en die krag in Sy versoenende bloed, sal ons mense na Hom trek. 'n Teologie sonder 'n gekruisigde Verlosser, en sonder die bloed van Jesus Christus sal nie ware gelowiges nader trek nie. Sonder die bloed sal dit nooit in staat wees om aan die behoefte van die mens te voldoen nie. Toe Jesus aan die kruis gesterf het, het Hy die skeiding tussen Jode en almal wat op die aarde lewe gelyk gemaak. So sien ons dat Jesus gesterf en verhewe was op 'n kruis wat almal kon sien. Hy het gesterf vir al die nasies van die aarde. Dit is waarom Christenskap 'n universele godsdiens is.

Jesus het alle mense na Homself toe aangetrek. Nie na ‘n stel wette in die Ou Testament nie, maar na Homself, as Persoon. Jesus Christus, opgehef op die kruis het ons losgekoop van die vloek van die wet deur 'n ‘vloek vir ons’ te word. Galasiërs 3. Enige prediker wat preek dat ons onder die wet is, is nie van God nie.  Dit is nie in die plan van God dat ‘n prediker die leer van die wet toepas, al verkondig hy Jesus Christus nie. Ons moet God gehoorsaam en nie 'n mens nie. Enige prediker wat nie in die plan van God is nie, weet presies wat ek hier gesê het. Hulle weet waarom God nie bonatuurlike dinge deur hulle doen nie. Dink net aan al die mense wat hulle op 'n dwaalspoor gelei het. Die kerk of denominasie kan nie red nie; 'n stelsel kan nie red nie; net Jesus en Hy alleen wat vir almal gesterf het, vir diegene wat hom sal aanvaar kan red.

WAAROM DIE GEKRUISIGDE CHRISTUS, VERHEF VAN DIE AARDE, ALMAL NA HOM TOE TREK:

Ten eerstens, die gekruisigde Jesus trek al die mense na Hom toe omdat Hy die diepste, grootste en mees fonamentele behoefte van die mens is; 'n Verlosser. 'n Verlosser van wat? 'n Verlosser van die skuld van sonde. ‘Almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God.’ Die Bybel leer ons dat ás ons Jesus Christus as ons persoonlike Verlosser aanvaar en bely, ons regverdig in God se oë sal wees. Al ons sondes is dan weggespoel en in die diepste see gegooi en God sal nooit daar gaan visvang nie, nooit ooit nie. Maar as ons nie Jesus Christus aanvaar nie sal ons eendag bloot gestel word. So diegene met baie slegte dinge in jou lewe, wees gewaarsku!

 

DIT WAS CHRISTUS SE LIEFDE EN NIE SPYKERS WAT HOM AAN DIE KRUIS GEHOU HET NIE:

Jesus Christus het vir ons aan die kruis gesterf as gevolg van sy wonderlike liefde en die wonderlike liefde van God die Vader vir ons. Ons ken almal Johannes 3:16: “Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. ” Die profeet Jesaja het die volgende woorde 700 vc geskryf: “Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom”. Neem hierdie vers en waar dit sê "ons" verander dit na “my, - hoe wonderlik!

 

WIE HET JESUS GEKRUISIG?

Die Bybel leer ons dat die wet van die Jode in daardie tyd nie die gesag gehad het om die doodstraf aan 'n persoon te gee nie Johannes 18:31.En die Jode sê vir hom: Dit is ons nie geoorloof om iemand dood te maak nie”. Dit is waarom die Joodse leiers Romeinse wette gebruik het om die die kruisiging van Jesus Christus te beplan en uit te voer. Die probleem is dat die Romeinse reg nie enige skuld in Christus gevind het nie. Die Joodse leiers het daarop aangedring dat hulle Hom gekruisig wou hê. God het Jesus na die Joodse volk gestuur, maar hulle het Hom nie aanvaar nie. Dit wys vir ons hoe ver weg hulle van die lewende God gedwaal het. Dus het hulle die Romeinse soldate gekry om Jesus Christus te kruisig. Die soldate het spykers deur sy hande en voete geslaan. Toe die soldate Jesus gekruisig het, het Hy gesê, “Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie” Lukas 23:34.

 

WIE HET JESUS BEGRAWE NADAT SY LIGGAAM AAN DIE KRUIS GESTERF HET?

Ons lees in Johannes 19:38-42, “En ná hierdie dinge het Josef van Arimathéa, wat ‘n dissipel van Jesus was, maar in die geheim, uit vrees vir die Jode, vir Pilatus gevra of hy die liggaam van Jesus mag wegneem. En Pilatus het dit toegelaat. Hy het toe gegaan en die liggaam van Jesus weggeneem. Nikodémus, wat die eerste maal in die nag na Jesus gegaan het, het ook gekom met ‘n mengsel van mirre en alewee van omtrent honderd pond gewig. En hulle het die liggaam van Jesus geneem en dit in doeke toegedraai saam met die speserye, soos die gewoonte van die Jode was om te begrawe.” So, Jesus het 'n Joodse begrafnis gehad. Let daarop dat Nikodémus 'n dissipel van Jesus geword het Johannes 3:1, en Johannes 7:50.

 

WAT HET JESUS GEDOEN TERWYL SY LIGGAAM IN DIE GRAF WAS?

Die Bybel leer dat hy gegaan het om die gevangenes te bevry. Hy het die Evangelie aan die geeste in gevangenis verkondig. Ons lees in 1 Petrus 3:18:22 “Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gely, Hy die Regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring, Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees; in wie Hy ook heengegaan en gepreek het vir die geeste in die gevangenis, wat eertyds ongehoorsaam was toe die lankmoedigheid van God een maal gewag het in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is agt, siele deur water heen gered is” Sien ook 1 Petrus 4:6: “Want daarom is ook aan die dode die evangelie verkondig”. Wat het met hulle gebeur nadat Jesus Christus aan hulle die Evangelie verkondig het?

Mattheüs 27:50-53, “Daarop het Jesus weer met ‘n groot stem geroep en die gees gegee. En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe en die rotse het geskeur; en die grafte het oopgegaan en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. En ná sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan en in die heilige stad ingekom en aan baie verskyn.” Let daarop dat ná die opstanding van Jesus het hulle uit die grafte gekom. Daar is baie meer Skrifte om te bewys dat geen persoon, vanaf Adam en Eva, eendag as hulle voor die lewende God staan ​​om rekening te gee vir dit wat hulle gedoen het, 'n verskoning sal kan gee nie.

                                                                  Saamgestel deur: Chris Mengel Snr.

                                                                     HIERDIE BLADSY BO PUNT