Christen Kerk                   ons preek wat die Bybel leer     

                                                                                 

                                                          KORRUPTE VERTALINGS VAN DIE BYBEL

Die meerderheid van die Nuwe Testament boeke was geskrywe 65 - 90 NC. Die boek Matthéüs was geskrywe in Arameers omdat Matthéüs ‘n Jood was. Die res van die Nuwe Testament was in “Koine” Grieks geskrywe.

Vergelyk die Nuwe Afrikaanse Vertalings met die Ou Afrikaanse - 1933 tot 53 Vertaling en sien vir uself. Hierdie parafrase Bybels aanvaar nie dat God die Heilege Gees die Vader van Jesus Christus is nie. Sien vir uself dat daar na Josef as die 'vader' van Jesus verwys word. Lukas 2:33, 43 ens.

Die volgende parafrase manuskripte word gebruik deur morderne vertalers.

Nestle - Aland Greek New Testament.        

en of saam met ……..

United Bible Society Greek New Testament. Daar word na die Tekste verwys as “modern electric” of “critical text”. Die NIV en nuwe vertaling in Afrikaans het die as Grondteks vir die Nuwe Testament gebruik. Die twee aanvaar nie alle Tekse en Manuskripte. Waar hulle verse uitgelaat het word die aanmerking gebruik dat die verse nie in die ‘gebruikte teks’ voorkom nie.

MATTHÉÜS

1:25   - ‘eersgeborene’ is weggelaat, bedoelende Jesus.

5:22   - ‘sonder rede’ is weggelaat.

5:27   - ‘die mense van die ou tyd gesê is’ is weggelaat. 

5:44   - ‘seén die wat julle vervloek’ is weggelaat.

6:13   - laaste 13 woorde van Die Onse Vader gebed weggelaat.

6:18   - ‘in die openbaar’ is weggelaat.

6:27   - ‘een el by sy lengte te voeg’ verander na ‘een enkele uur verleng’

8:15   - ‘hulle bedien’ verander na ‘Hom’ bedien.

8:29   - ‘Jesus’ is weggelaat.

9:13   - Jesus het sondaars geroep ‘tot bekering’ is weggelaat.

9:35   - ‘onder die volk genees’ is weggelaat.

10:3   - ‘en Lebbéüs wat genoem word’ is weggelaat.

10:8   - ‘wek dooies op’ en ‘reinig melaatses’ is omgeruil.

11:19 - ‘kinders’ weggelaat.

11:23 - ‘wat tot die hemel toe verhoog is’ verander.

12:35 - ‘van sy hart’ verander.

13:5   - ‘Jesus sê vir hulle’ is weggelaat en ‘Here’ uitgelaat.

15:8   - ‘nader’ en ‘My met die lippe’ is weggelaat.

16:3   - ‘geveinsdes’ weggelaat.

16:4   - ‘die profeet’ is weggelaat.

16:20 - ‘Jesus’ is weggelaat.

17:21 - ‘Maar hierdie geslag gaan nie uit….. hele vers oor vas en gebed is weggelaat.

18:11 - ‘Want die Seun van die mens het gekom om te red wat verlore is’ hele vers is weggelaat.

18:29 - ‘voor sy voete neer’ en ‘alles’ is weggelaat.

18:35 - ‘sy oortredinge vergewe’ is weggelaat.                 

19:9   - ‘en die wat die geskeie vrou trou, pleeg egbreuk’ is weggelaat.

19:16 - ‘goeie’ is weggelaat.

19:17 - ‘waarom noem jy My goed? Niemand is goed nie, behalwe een naamlik God’ is weggelaat.

19:20 - ‘al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af’ is weggelaat.

19:29 - ‘of vrou’ verlaat, is weggelaat.                       

20:7  - ‘en wat reg is, sal julle ontvang’ is weggelaat.

20:16 - ‘wat baie is geroep maar min is uitverkies’ is weggelaat.  

20:22 - ‘en gedoop word met die doop waarmee Ek gedoop word’ is weggelaat.

20:23 - ‘en met die doop waarmee ek gedoop word, sal jule gedoop word’ is weggelaat.

21:4   - ‘alles’ is weggelaat.

21:12 - ‘van God’ is weggelaat.

22:13 - ‘neem hom weg’ is weggelaat.

22:30 - ‘van God’ is weggelaat.

23:8  - ‘Christus’ is weggelaat.                    

23:14 - ‘Wee julle skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinstes…… hele vers is weggelaat.

24:6   - ‘want alles’ is weggelaat.

24:7  - ‘pessiektes’ is uitgelaat.

24:36 - ‘ook nie die Seun nie’ bygevoeg.

25:13 - ‘waarop die Seun van die mens kom’ is weggelaat.

25:31 - ‘heilige’ is weggelaat.

26:3   - ‘skrifgeleerdes’ is weggelaat.

26:28 - ‘nuwe testament’ is weggelaat.

26:61 - ‘valse getuienis’ is weggelaat.

27:4   - ‘bloed’ te verraai is weggelaat. Bedoelende die boed van Jesus Christus.

27:16 - ‘Jesus Barabas’ ens is verander.                                                                          

27:24 - ‘regverdige’ man is weggelaat. Bedoelende Jesus.

27:34 - ‘asyn’ verander na wyn.

27:35 - ‘sodat vervul sou word wat deur die profeet gespreek is’ is weggelaat.

27:52 - ‘heiliges het opgestaan’ is weggelaat.

27:53 - ‘en na Sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan’ verander.

27:64 - ‘in die nag’ is weggelaat.

28:20 - ‘Amen’ is weggelaat.  

 

MARKUS

1:14   - ‘van die koningkryk’ is weggelaat.

1:31   - ‘dadelik’ is weggelaat.

2:2     - ‘dadelik’ is weggelaat.

2:17   - ‘tot bekering’ van sondaars is weggelaat.

3:5     - ‘gesond soos die ander een’ is weggelaat.

3:15   - ‘siekes te genees’ is weggelaat.

3:32   - ‘en u sisters’ is ingelas.

4:9     - ‘vir hulle’ is weggelaat.

5:1     - ‘Gadareners’ is weggelaat.

6:11   - ‘dit sal vir Sodom en Gamorra verdraagliker wees’ is weggelaat.

6:33   - ‘by Hom vergader’ is weggelaat.

6:36   - ‘want  hulle het niks om te eet nie’ is weggelaat.

7:2     - ‘het hulle dit afgekeur’ is weggelaat.

7:8     - ‘die wassery van kanne en bekers’ is weggelaat.

7:16   - ‘as iemand ore het laat hom hoor’ hele vers is weggelaat.

7:24   - ‘en Sidon ’ is weggelaat.

8:17   - ‘Het julle nog jul verharde hart?’ is weggelaat.

9:24   - ‘Here’ is weggelaat. Van ek glo Here.

9:29   - ‘en vas’ van gebed en vas is weggelaat.

9:44   - ‘waar hulle wurm nie sterf en vuur nie uitgeblus word nie’ hele vers is weggelaat.

9:45   - ‘in die onuitbluslike vuur’ is weggelaat.

9:46   - ‘waar hulle wurm nie sterf nie en hulle vuur nie uitgeblus word nie’ hele vers is weggelaat.

9:49   - ‘en elke offerhande sal met sout gesout word’ is weggelaat.

10:21 - ‘neem die kruis op en volg My’ is weggelaat.

10:24 - ‘die wat op hulle goed vertrou’ is weggelaat.

10:29 - ‘of vrou’ is weggelaat. Of vrou verlaat.

11:10 - ‘in die Naam van die Here’ is weggelaat.

11:26 - ‘Maar as julle nie vergewe nie, sal julle Vader wat in die hemele is….. ‘ hele vers is weggelaat.

12:4   - ‘en hom het hulle gestenig’ is weggelaat.

12:29 - ‘van al die gebooie’ is weggelaat.

12:30 - ‘Dit is die eerste gebod’ is weggelaat.

12:33 - ‘uit die hele siel’ is weggelaat.

13:8   - ‘en beroeringe’ is ingelas, geboorte pyne?

13:11 - ‘en moenie daaroor dink nie’ is weggelaat.

13:14 - ‘gespreek is deur die profeet Daniël’ is weggelaat.

13:33 - ‘waak en bid’ is weggelaat.

14:22 - ‘eet’ is weggelaat, dit is my liggaam.

14:24 - ‘nuwe testament’ is weggelaat.

14:27 - ‘neem aan My’ is weggelaat.

14:70 - ‘en jou spraak is net so’ is weggelaat.

14:71 - ‘toe begin hy vloek’ is ingelas.

15:28 - ‘En die Skrif is vervul wat sê: En Hy is by die misdadigers gereken’ hele vers is weggelaat.

 

LUKAS

1:28    - ‘geseënd is jy onder die vroue’ is weggelaat.

1:29    - ‘En toe sy hom sien’ is weggelaat.

2:17    - ‘oral’ is weggelaat. Oral die woord bekend gemaak.

2:33    - ‘Josef’ is verander na vader.

2:40    - ‘in die Gees’ is weggelaat. Sterk word in die Gees.

2:43    - ‘Josef en sy moeder’ is verander na ‘sy ouers’.

4:4     - ‘maar van elke woord van God’ is weggelaat.

4:8     - ‘Gaan weg agter my, Satan’ is weggelaat.

4:41   - ‘Christus’ is weggelaat. Christus die Seun van God.

5:33   - ‘Waarom’ is weggelaat. Vraag gevra.

5:38   - ‘en altwee word saam behou’ is weggelaat.

6:10   - ‘gesond soos die ander een’ is weggelaat.

6:26   - ‘Wee julle’ is weggelaat. Verse geskommel.

6:48   - ‘omdat sy fundament op die rots was’ is weggelaat.

8:26   - ‘Gadareners’ is verander.

8:45   - ‘en die wat by hom was’ is weggelaat.

8:45   - ‘en U sê: Wie is dit wat my aangeraak het? is weggelaat.

8:48   - ‘Hou goeie moed dogter’ is weggelaat.

8:54   - ‘En toe Hy almal na buite uitgejaag het’ is weggelaat.

9:54   - ‘soos Elia ook gedoen het’ is weggelaat.

9:55   - ‘Julle weet nie van hoedanige gees julle is nie’ is weggelaat.

9:56   - ‘want die Seun van die mens het nie…..die mense se lewe te verderf, maar te red’ is weggelaat.

10:1   - ‘sewentig’ is verander na ‘twee en sewentig’.

10:17 - ‘sewentig’ weer verander na ‘twee en sewentig’.

10:35 - ‘weggaan’ is weggelaat.

11:2   - ‘Onse Vader wat in die hemele is…laat u wil geskied, soos….’ Onse Vader gebed baie wegglatings.

11:29 - ‘profeet’ is weggelaat.

11:44 - ‘skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes’ is weggelaat.

13:19 - ‘groot’ is weggelaat.

14:5   - ‘esel’ is verander na ‘seun’.

17:3   - ‘teen jou sondig’ is weggelaat.

17:36 - ‘Twee sal op die land wees; die een sal aangeneem word….’ Hele vers is weggelaat.

19:5   - ‘en sien hom’ is weggelaat.

20:23 - ‘waarom versoek julle my’ is weggelaat.

20:30 - ‘hy het die vrou geneem, en hy het ook kinderloos gesterwe’ is weggelaat.

21:4   - ‘by die gawes van God ingegooi’ is weggelaat.

22:14 - ‘twaalf’ is weggelaat menende twaalf apostels.

22:18 - ‘vrug van die wynstok’ is verander na ‘wyn drink’.

22:20 - ‘testament’ is vervang met ‘verbond’. Testament is vir almal, verbond is vir iemand persoonlik.

22:31 - ‘En die Here sê’ is weggelaat.

22:64 - ‘Hom in die aangesig geslaan’ is weggelaat.

22:68 - ‘of loslaat nie’ is weggelaat.

23:17 - ‘En hy was verplig om vir hulle op die fees een los te laat’ hele vers is weggelaat.

23:23 - ‘die van die owerpriesters’ is weggelaat.

23:38 - ‘in Grieks en Romeinse en Hebreeuse letters’ is weggelaat.

24:42 - ‘en ‘n stuk heuning koek’ is weggelaat.

24:49 - ‘ Jerusalem ’ is weggelaat.

24:53 - ‘en gedank’ ook ‘Amen’ is weggelaat.

 

JOHANNES

1:14   - ‘Eniggeborene’ is weggelaat. Jesus is nie die enigste seun, Hy is is die enigste een gebore uit God.

1:18   - ‘Eniggeborene’ is weggelaat. Nuwe vertalers sien Josef as die vader van Jesus. Lukas 2:33 ens.

1:27   - ‘wat voor my geword het’ is weggelaat.

1:38    - ‘vers 38 en 39 is saam gesmelt? Engelse Bybel het nie vers 52 hier nie.

2:22    - ‘vir hulle gesê het’ is weggelaat.

3:13   - ‘wat in die hemel is’ is weggelaat.

3:15   - ‘nie verlore mag gaan nie’ is weggelaat.

3:16   - ‘Eniggeborene Seun’ is weggelaat.

3:18   - ‘Eniggeborene’ is weggelaat.

4:42   - ‘die Christus’ is weggelaat.

5:3    - ‘wat op roering van die water gewag het’ is weggelaat.

5:4    - ‘Want ‘n engel het op ‘n bepaade tyd….. hele vers van 39 woorde is weggelaat.

5:16   - ‘en probeer om hom dood te maak’ is weggelaat.

6:11   - ‘deel Hy dit uit aan die dissipels en die dissipels aan die wat daar sit’ is weggelaat.

6:69   - ‘dat u die Christus is’ is weggelaat.

7:53   - ‘geen vers 53’ vers verandering.

8:9    - ‘deur hul gewte bestraf’ is weggelaat.

8:10   - ‘en niemand sien behalwe die vrou nie’ is weggelaat.

8:59   - ‘en tussen hulle deur geloop;en so het Hy vertrek’ is weggelaat.Nuw. Afr. Vert. ‘Jesus het gaan skuil’.

9:8    - ‘hy was blind’ is weggelaat.

9:35   - ‘Seun van God’ is vervang met ‘Seun van die mens’.

10:26 - ‘soos ek vir julle gesê het/ is weggelaat.

11:41 - ‘waar die oorledene lê’ is weggelaat.

14:28 - ‘Ek het gesê’ is weggelaat.

16:16 - ‘omdat Ek na my Vader gaan’ is weggelaat.

17:12 - ‘Ek saam met hulle in die werêld was’ is weggelaat.

20:29 - ‘Thomas’ is weggelaat.

 

HANDELINGE

1:14   - ‘smeeking’ is weggelaat.

2:23   - ‘geneem’ is weggelaat.

2:30   - ‘wat die vlees betref Christus sou verwek’ is weggelaat.

2:41   - ‘blydskap’ is weggelaat.

4:35   - ‘Joses’ verander na Josef.

5:23   - ‘buite’ is weggelaat.

5:24   - ‘hoëpriester’ is weggelaat.

5:29   - ‘bloed’ is weggelaat.

6:13   - ‘lasterlike’ is weggelaat.

7:30   - ‘’n Engel van die Here’ is weggelaat.

7:37   - ‘na Hom moet julle luister’ is weggelaat.

8:26   -  ‘ontmande’ is ingelas.

8:37   - ‘As u glo met u hele hart, is dit geoorloof. En hy… : Ek glo dat Jesus die Seun… is’ vers is weggelaat.

9:5     - ‘Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop’ is weggelaat.

9:6     - ‘tewyl hy bewe en verbaas was, sê hy: Here wat wil u hê moet ek doen…’ is weggelaat

10:6   - ‘hy sal jou sê wat jy moet doen’ is wegglaat.

10:21 - ‘wat deur Cornelius na hom gestuur was’ is weggelaat.

10:32 - ‘as hy kom sal hy met jou spreek’ is weggelaat.

10:48 - ‘Here’ is verander na Jesus Christus.

13:33 - ‘gegenereer’ is weggelaat.

13:52 - ‘is vervul met’..blydskap en ‘met die..’ bedoelende Heilige Gees.

15:11 - ‘Christus’ is weggelaat.   

15:18 - ‘Aan God is al sy werke’ is weggelaat.

15:34 - ‘Maar Silas het besluit om daar te bly’ hele vers is weggelaat.

16:7   - ‘van Jesus’ is ingelas.

16:31 - ‘Christus’ is weggelaat.

17:5   - ‘ongelowige’ is weggelaat.

17:26 - ‘bloed’ is verander na mens.

18:21 - ‘Ek moet sekerlik die komende fees in Jerusalem vier..’ is weggelaat.

19:2   - ‘dat daar ‘n Heilige Gees is nie ‘ is verander.

19:6   - ‘met tale gespreek en geprofeteer’ is verander.

19:37 - ‘julle’ is verander na ons.

20:7   - ‘hulle’ verander na ons.

20:32 - ‘broeders’ is weggelaat.

21:4   - ‘die dissipels’ is verander na gelowiges.

21:8   - ‘die geselskap van Paulus’ is weggelaat.

21:25 - ‘dat hulle niks van die aard moet onderhou nie’ is weggelaat.

22:9   - ‘en bang geword’ is weggelaat.

22:20 - ‘vermoording’ is weggelaat.

23:9   - ‘laat ons nie teen God stry nie’ is weggelaat.

24:5   - ‘sekte’ is weggelaat.

24:6   - ‘en wou hom volgens ons wet oordeel’ is weggelaat.

24:7   - ‘maar Lisias, die owerste oor duisend….’ hele vers is weggeneem.

24:8   - ‘en bevel gegee dat sy beskuldigers voor u moet kom’ is weggelaat.

24:15 - ‘opstanding van die dode sal wees’ vera is verander.

25:16 - ‘om enige mens by wyse van guns aan die dood prys te gee’ is weggelaat.

28:16 - ‘het die hoofman oor honderd…’ helfde van vers is weggelaat.

28:29 - ‘en toe hulle dit gesê het het die Joode onder groot….’ hele vers is weggelaat.

 

ROMEINE

1:16   - ‘Christus’ evangelie van Christus is weggelaat.

1:17   - ‘Want die geregtiheid van God word daarin geopenbaar…’ hele vers is verdraai.

1:29   - ‘hoerery’ is weggelaat.

1:31   - ‘onversoenlik’ is weggelaat.

5:9     - ‘geregverdig in sy bloed’ is weggelaat.

8:1     - ‘vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees’ is weggelaat.

9:14   - ‘Daar is 25 woorde oor uitverkiesing ingelas’ - wat nie voorkom in die oorspronklike manuskripte.

9:28   - ‘geregtigheid’ is weggelaat.

9:32   - ‘van die wet’ hele vers is verander.

10:15 - ‘wat die evangelie van vrede verkondig’ is verander

10:17 - ‘woord van God’ is verander na Christus.

11:6   - ‘en as dit uit die werke is dan is dit nie meer genade nie…’ 21 woorde is weggelaat.

13:9   - ‘jy mag geen valse getuienis gee’ is weggelaat.

14:6   - ‘en wie nie eet nie…’ 16 woorde weggelaat.

14:9   - ‘en opgestaan’ bedoelende Christus.

14:10 - ‘Christus’ verander na GOD.

14:21 - ‘aanstoot neem of waarin hy swak is nie’ is verander.

15:29 - ‘evangelie van Christus’ is weggelaat.

16:24 - ‘Die genade van die Here Jesus Christus sy met julle almal’ hele vers is weggelaat.

 

1 KORINTHIËRS

2:4     - ‘menslike’ is weggelaat.

2:13   - ‘Heilige’ is weggelaat.

5:1     - ‘bekend’ is verander na - voorkom ens.

5:5    - ‘Jesus’ is weggelaat.

5:7     - ‘vir ons geslag’ is weggelaat.

6:20   - ‘julle gees wat aan God behoort’ is weggelaat.

7:5     - ‘vas’ is weggelaat.

7:39   - ‘deur die wet’ is weggelaat.

9:18   - ‘Christus’ is weggelaat.

9:22   - ‘soos’ is weggelaat.

10:11 - ‘al’ is weggelaat.

10:23 - ‘my’ is weggelaat.

10:28 - ‘die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan’ is weggelaat.

11:21 - ‘is dronk’ is weggelaat.         

11:24 - ‘neem eet en gebreek word’ is weggelaat.         

11:29 - ‘op onwaardige wyse en terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie’ is weggelaat.       

15:47 - ‘die Here’ is weggelaat.

16:22 - ‘Jesus Christus’ is weggelaat.

16:23 - ‘Christus’ is weggelaat.

 

2 KORINTHIËRS

4:10   - ‘dis Here’ is weggelaat.   

5:18   - ‘Jesus’ is weggelaat.

8:4    - ‘ontvang’ is weggelaat.

11:31 - Vers is verander.

12:11 - ‘roemende’ is weggelaat.

13:2   -  ‘ek skrywe’ is weggelaat.

 

GALÁSIËRS

1:18 - ‘Petrus’ is verander na Sefas.

2:7   - ‘onbesnedenis’ is verander na nie Jode.

2:8   - ‘besnedenis en Heidene’ is verander.

3:1   - ‘om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie - onder julle’ is weggelaat.

3:17 - ‘Abraham’ is ingelas en ‘in Christus’ is weggelaat.

4:7   - ‘deur Christus’ is weggelaat.

5:19 - ‘owerspel’ is weggelaat.

5:21 - ‘moord’ is weggelaat.

6:15 - ‘Christus Jesus’ is weggelaat.

6:19 - ‘die Here’ is weggelaat.

 

EFÉSIËRS

3:9   - ‘Jesus Christus’ is weggelaat.

3:14 - ‘van ons Here Jesus Christus’ is weggelaat.

4:6   - ‘in julle’ is weggelaat.

4:17 - ‘die ander’ is weggelaat.

5:30 - ‘van Sy vlees en van Sy bene’ is weggelaat.

6:1   - ‘in die Here’ is weggelaat.

6:10 - ‘my broeders’ is weggelaat.

 

FILIPPENSE       

3:16 - ‘laat ons eensgesind wees’ is weggelaat.

 

KOLOSSENSE

1:2   - ‘en die Here Jesus Christus’ is weggelaat.

1:14 - ‘deur Sy bloed’ het ons vergifnis van sonde, is weggelaat.

1:28 - ‘Jesus’ is weggelaat.

2:2   - ‘van God en die Vader’ is weggelaat.

2:7   - ‘daarin’ is weggelaat.

2:10 - ‘alle owerheid’ is weggelaat.

2:18 - ‘nie’ gesien is weggelaat.

2:20 - ‘As’ is weggelaat, voorwaarde.

 

1 THESSALONICENSE

1:1   - ‘van God onse Vader en die Here Jesus Christus’ is weggelaat.

2:19 - ‘Christus’ is weggelaat.

3:11 - ‘Christus’ is weggelaat.

3:13 - ‘Christus’ is weggelaat.

4:14 - ‘saam met Hom bring’ is verander ‘na Hom toe sal neem’ Let op verdraaide gedagte.

5:27 - ‘heilige broeders’ is weggelaat.

 

2 THESSALONICENSE

1:8   - ‘Christus’ is weggelaat.     

 

1 TIMÓTHEÜS

1:17 - ‘alleenwyse’ is weggelaat.

2:7   - ‘Christus’ is weggelaat.

3:16 - ‘God is geopenbaar in die vlees’ is weggelaat.

4:12 - ‘in gees’ is weggelaat.

5:4   - ‘goed en’ is weggelaat.

5:16 - ‘man of gelowige vrou’ is weggelaat.

6:5   - ‘ontrek jou aan sulke mense’ is weggelaat.

 

2 TIMÓTHEÜS

1:11 - ‘van die heidene’ is weggelaat.      

4:1   - ‘Here’ is weggelaat.

4:22 - ‘Jesus Christus’ en res van vers is weggelaat.

 

TITUS  

1:4  - ‘Here’ is weggelaat en sin verander.

2:7  - ‘opegtheid’ is weggelaat.

 

FILÉMON

1:6   - ‘Jesus’ is weggelaat.               

1:12 - ‘neem jy hom’ is weggelaat.

 

HEBREËRS

1:3    - ‘deur Homself’ is weggelaat.

2:7    - ‘en Hom oor die werke van u hande aangestel’ is weggelaat.

3:1    - ‘Christus’ is weggelaat.

3:6    - ‘tot die einde vashou’ is weggelaat.

5:5    - ‘gegenereer’ is weggelaat.

6:10  - ‘liefde arbeid’ is weggelaat.

7:21  - ‘volgens die orde van Melgisedek’ is weggelaat.

8:12  - ‘hulle oortredinge’ is verander na ondes.

10:9  - ‘o God’ is weggelaat.

10:30 - ‘spreek die Here’ is weggelaat.

10:34 - ‘in die hemele’ is weggelaat.

11:11 - ‘Sara krag ontvang’ en ‘het sy gebaar’ verander.

11:13 - ‘en geglo’ is weggelaat.

11:37 - ‘versoek’ is weggelaat.

12:20 - ‘of met ‘n pyl neergeskiet word’ is weggelaat.

 

JAKOBUS

1:26  - ‘onder julle’ is weggelaat.

2:18  - ‘jou - my’ is weggelaat.

4:4    - ‘egbreekers’ is weggelaat.

5:16  - ‘misdade’ is verander na sondes.

5:20  - ‘’n siel’ is weggelaat.

 

1 PETRUS

1:22 - ‘deur die Gees’ is weggelaat.

1:23 - ‘ewigheid bly’ is weggelaat.

2:2   - ‘en die saligheid verkry’ is bygelas.

3:15 - ‘maar heilig die Here God’ is weggelaat.

4:1   - ‘vir ons’ gely het is weggelaat.

4:14 - laaste 14 woorde is weggelaat.

5:2   - ‘soos God dit verwag’ is bygevoeg.

5:8   - ‘want’ is weggelaat.

5:11 - ‘heerlikheid en die krag’ is weggelaat.

 

2 PETRUS

2:17 - ‘vir ewig bewaar word’ is weggelaat.

3:9   - ‘ons’ is verander na julle.

 

1 JOHANNES

1:7  - ‘Christus’ is weggelaat.

2:7   - ‘van die begin af’ tweede deel is weggelaat.

2:18 - ‘die’ is verander na ‘n.

2:27 - ‘salwing’ is weggelaat.

3:1   - ‘en ons is dit ook’ is ingelas.

3:14 - ‘sy broeder’ is weggelaat in tweede gedeelte.

4:3   - ‘Christus in die vlees gekom het’ is weggelaat.

4:9  - ‘eniggebore’ is weggelaat wat na Jesus verwys.   

5:7  - ‘16 woorde is weggelaat’ …in die hemel…Vader.. word ens.

5:13 - ‘11 woorde weggelaat’ en kan glo in die naam van die Seun van God…

 

2 JOHANNES

 

3 JOHANNES

JUDAS

1:4   - ‘die enigste Heerser God’ is weggelaat.

1:23 - ‘met vrees’ is weggelaat.

1:25 - ‘alleenwyse’ met betrekking tot God is weggelaat.

 

OPENBARING

1:6    - ‘konings’ is verander na koninkryk.

1:8   - ‘die begin en die einde’ is weggelaat.

1:11  - ‘24 woorde weggelaat’ Ek is die Alfa en die Omega, die eerste….

2:13  - ‘en jou werke’ is weggelaat.

2:15  - ‘wat Ek haat’ is weggelaat.

3:11  - ‘Kyk’ is weggelaat.

4:3    - ‘En Hy wat daarop sit’ is weggelaat.

5:4    - ‘en te lees’ is weggelaat.

4:10  - ‘konings’ is verander na ‘koninkryk’.

5:14  - ‘wat lewe tot in alle ewigheid’ is weggelaat.

6:3    - ‘Kom kyk’ is verander na ‘gaan uit’. Sien vers 5 en 7 ook verander na ‘gaan uit’.

6:12  - ‘en kyk’ is weggelaat.

7:5    - ‘verseeldes is weggelaat ook in vers 6,7 en 8.

8:7    - ‘’n derde van die aarde is verbrand… is ingelas.

8:13   - ‘engel’ is verander na arend.

10:11 - ‘hy’ is verander na hulle.

11:1   - ‘en die engel het gestaan’ is weggelaat.

11:4   - ‘God’ van die aarde is verander na ‘Here’.

11:8   - ‘waar onse Here gekruisig is’ verander na ‘hulle Here’.

11:17 - ‘watkom’ is weggelaat.

12:8   - ‘was in die hemel nie meer nie’ is weggelaat.

12:12 - ‘die bewoners van die aarde’ is weggelaat.

12:17 - ‘Christus’ is weggelaat.

12:18 - ‘en ek’ is verander na ‘die draak’.

14:5   - ‘voor die troon van God’ is weggelaat.

15:2   - ‘oor sy teken’ is weggelaat.

16:7   - ‘’n ander een uit’ is weggeneem.

16:14 - ‘van die aarde’ is weggelaat.

16:17 - ‘tempel van die hemel’ is weggelaat.

19:1   - ‘Here’ is weggelaat.

20:9   - ‘God uit hemel gekom’ is verander na ‘vuur uit hemel gekom’

20:12 - ‘voor God sien staan’ isverander na ‘troon sien staan’.

21:2   - ‘Johannes’ is weggelaat.

21:24 - ‘van die wat gered word’ is weggelaat.

22:1   - ‘suiwer’ is weggelaat.

                                                           Saamgestel deur Chris Mengel Snr.

                                                               HIERDIE BLADSY BO PUNT