Christen Kerk                   ons preek wat die Bybel leer     

                                                                             

                                                               DIE KONING SE FINANSIES

                      Besoek die volgende webtuistes vir geen tiende vir die Nuwe Testament Kerk:

                   www.bible-truths.com/tithing.html       and       www.demonbuster.com/Tithing 

Die Bybel is baie maklik verstaanbaar oor die onderwerp van besittigs en finansies. Dit is met skande dat ek moet erken die grootste probleem met die Christen Kerk is onkunde oor hierdie belangrike saak. Ons glo wat Paulus aan Timotheus geskryf het in 2 Timótheüs 3:15-17, “en dat jy van kleins af die heilige Skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus”. Hierdie vers verwys natuurlik na die Ou Testament alleenlik, nie na die volkome Bybel soos ons dit ken nie; DIE NUWE TESTAMENT HET TOE NOG NIE BESTAAN NIE.

Baie mense reg oor die wêreld is onseker oor die saak van hoe om vir die werk van die Here te gee hier op aarde. Wanneer daar gepraat word van finansiéle bydra wend die mensgestelde begrip altyd na die ‘kerk’ stelling van die tiende. DIE SKOKENDE FEIT IS DAT DIE GEE VAN TIENDE HET NIKS TE DOEN GEHAD MET DIE GEE VAN GELD. Moet my ook nie vertel dat daar geen geld in omgang was toe Jesus hier op die aarde geloop het nie. Tiende was altyd gemeet in voedsel kruie of speserye. Mattheus 23:15-23, “Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle trek rond oor see en land om een bekeerling te maak; en as hy dit geword het, maak julle hom ‘n kind van die hel, twee maal erger as julle self.” Vers 23, “Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle gee tiendes van kruisement en anys en koljander, en die swaarste van die wet laat julle ná: die reg en die barmhartigheid en die trou. Hierdie dinge behoort julle te doen sonder om die ander na te laat”. Let op dat Jesus verwys het na JULLE en nie ONS manier van tiende te gee. Dit was ‘n Joodse wet, Hebrëers 7:5 ens.

Let wel wat Jesus sê; “Die swaarste VAN DIE WET”. Die tiende was deel van die wet soos ons verder sal sien. Die wet was in werking terwyl Jesus geleef het op aarde voordat Hy gekruisig was. Die evangelie van Mattheüs was aan die Jode geskryf. Jesus het hier met die Jode gepraat, om presies te wees met die Joodse leiers, die Skrifgeleerdes en die Fariseers. Was Jesus hier vriendelik met hulle of het Hy hier met hulle gepraat oor hul leef wyse? Jesus het self die farisëers beskuldig dat hulle geldgierig was, Lukas 16:14.

Die Nuwe Testament verkondig nêrens ‘n tiende leerstelling nie. Jesus, Paulus of niemand anders verkondig tiende, dit bestaan nie onder die dispensasie van genade. Sommige kerke en predikers sien hul self as priester en eien die tiende soos die Leviete van die Ou Testament. Die wat dit verkondig, waarom, omdat hulle dit aanvaar het, sonder enige Skrif daarvoor. U sal wonder waarom ek hierdie punt van tiende aanhaal, Dit is een van die enigste maniere wat God het om iemand in die bediening te beproef. Indien u dan nie ‘n tentmaker wil wees soos Paulus word ‘n asuransie agent of iets, om inkomste te verwek vir u en u gesin.

Koning Salomo het geskryf dat ons God moet verëer met ons eerstelinge. Spreuke 3:9; ‘Vereer die HERE uit jou goed en uit die eerstelinge van al jou inkomste; dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou parskuipe oorloop van mos.

DAAR BESTAAN TWEE BANE VAN GEE;

a. OFFERHANDE UIT DANKBAARHEID: Spreuke 3:9-10, "Vereer die HERE uit jou goed en uit die eerstelinge van al jou inkomste; dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou parskuipe oorloop van mos. Sommige predikers koppel hierdie Skrifte aan tiende, dit het niks met tiende te doen nie. Hierdie Skrifte het baie duidelik te doen met om God te eer met jou eerstelinge soos gesien kan word in Genesis 4:1-5. Abel het eerste aan God gedink maar nie Kain nie. Ons as die Nuwe Testament Kerk val onder dié deel van gee. Dit is die natuur van elke wedergebore kind van God om te weet dat die werk van die Here het finansies nodig.

b. TIENDE VIR JODE: Genesis 14: 18-24; Oorsprong van tiende vir die Jode, 430 jaar voor die wet en het deel geword van die wet later. Abraham het vir koning Melgisedek ‘n tiende van die buit aangebied toe sê Melgisedek

dat hy stel eerder in die mense wat hulle gebuit het belang, vers 21. Jesus is ‘n tipe van Melgisedek; Hy stel eerder in die mense belang as die goedere. Die Rooms Katolieke kerk het voorgegaan met die stelling van tiende en so het van ons Afrikaanse kerke weer oorgeneem, sonder om sorgvuldig ondersoek in te stel.

Ons val dus nie onder die Joodse wette wat oorsprong gehad het van Abraham en Melgisedek van Genesis 14 nie maar die gee uit dankbaarheid van die eerstelinge van Genesis 4 van Kain en Abel.

1.  WAT HET JESUS EN DIE NUWE TESTAMENT GEMELD VAN GEE ?

1.1 Lukas 6:38, “Gee, en aan julle sal gegee word. ‘n Goeie maat wat ingedruk en geskud en oorlopend is, sal hulle in jul skoot gee, want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word”.

1.2  Mattheus 9:13, “Maar gaan leer wat dit beteken: Ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie”.

1.3 2 Korinthiers 9:5-8, vers 7, “Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het ‘n blymoedige gewer lief”.

1.4 1 Korinthiers 16:2, “Op elke eerste dag van die week moet elkeen van julle self opsy sit en opspaar namate sy voorspoed is, sodat die insamelinge nie eers plaasvind as ek kom nie”

1.5  Markus 12:41-44 en Lukas 21:1-4, Jesus het in die tempel gesit en kyk hoe mense geld in die skatkis gooi.

1.6 Die ryk jong man. Mattheus 19:16-22; Markus 10:17-22; Lukas 18:18-23. Ons sien in al drie vermelde Skrifte dat Jesus sê elke keer; “gaan verkoop alles wat jy besit gee dit aan die armes en kom hier en volg My”.

God die Vader verwag van ons om die finansiéle las te dra waar ons aanbid. God sal ons nie vergoed omdat ons ‘tiende’ betaal nie HY SAL ONS VERGOED OMDAT ONS GEE. Die rede waarom ons moet meedeel is dat die gemeente ook die kan help wat nie vir hullself kan voorsien nie.

Die Bybel leer ons soos gesien kan word in Handelinge dat die mense het soveel gegee as wat hulle kon. Sommige het selfs al hul besittings verkoop om die gemeente finansiéle te kon ondersteun. Handelinge 2:45 ens. Ek stel gladnie voor dat u nou al u besittings moet gaan verkoop, God het ons ‘n oordeelkundige verstand gegee.

Ons moet byvoorbeeld belasting betaal om sekere dinge te onderhou, Markus 12:15-17 en Mattheus 22:19-21. Net so het God se werk hier op aarde finasies nodig om dinge te onderhou.

2.  WATTER VOORBEELD HET PAULUS GESTEL OM HOMSELF TE ONDERHOU?

2.1   Handelinge 18:3, Paulus was ‘n tentmaker van ambag en ‘n voltydse werker vir God.

2.2 Handelinge 20;33-35, Paulus skryf en sê; “Niemand se silwer of goud of klere het ek begeer nie; maar julle weet self dat hierdie hande voorsien het in die behoeftes van my en die wat by my was. Ek het julle in alles getoon dat ons deur so te arbei die swakkes moet help en die woorde van die Here Jesus moet onthou, dat Hy gesê het: Dit is saliger om te gee as om te ontvang”.

3.  BETEKEN DIT DUS DAT ALLE PREDIKERS MOET VIR HUL EIE INKOMSTE SORG?

3.1 Galasiers 6:6, “Maar laat hom wat in die Woord onderwys ontvang, meedeel van alle goeie dinge aan hom wat onderwys gee”.

3.2 Filipense 4:15, “En julle, Filippense, weet ook dat in die begin van die evangelie, toe ek van Macedónië vertrek het, geen gemeente deel gehad het in my rekening van uitgawe en inkomste nie, behalwe julle alleen”.

3.3 Paulus skryf aan die kerk in 2 Korinthiers 11:7b - 8, "omdat ek die evangelie van God kosteloos aan julle verkondig het? Ander gemeentes het ek beroof deur vergoeding te neem om julle te bedien; en toe ek by julle teenwoordig was en gebrek gehad het, het ek niemand lastig geval nie".

4.  WAS TIENDE BESTEM VIR DIE NUWE TESTAMENT KERK?

4.1 Daar is nie een plek in die Nuwe Testament waar Jesus of enigiemand die tiende leerstelling verkondig het nie. Jesus het meer as een keer die geleentheid gehad om tiende te verkondig soos gesien kan word in punt 1 hierbo. Tiende in die Ou Testament was vir die Joode alleen. Toe Jesus hier op aarde geloop het was tiende gekoppel aan die Joodse volk alleen.

4.2 Hebreërs 7:1-28 vers 5, “Nou het hulle wat uit die seuns van Levi die priesterskap ontvang, wel ‘n gebod om, volgens die wet, van die volk tiendes te neem, dit is van hulle broers, ofskoon hulle uit die lendene van Abraham voortgekom het". Lees verse 12 en 18 en sien dat dit afgeskaf is weens die nutteloosheid daarvan.

4.3 Die enigste drie (3) plekke waar Jesus van tiende melding maak in die Nuwe Testament is waar Hy die Skrifgeleerdes en Fariseers getug en verwys het na hulle wette. Johannes 8:17; 10:34, “En dit is ook in julle wet geskrywe”. Romeine 2:17, “Kyk, jy dra die naam van Jood en steun op die wet en beroem jou op God, en jy ken sy wil en onderskei die dinge waar dit op aankom, omdat jy uit die wet onderrig word” Handelinge 25:8, “Die wet van die Jode”

a. Lukas 18:10-14, "Twee manne het na die tempel opgegaan om te bid, die een ‘n Fariseër en die ander ‘n tollenaar”. Vers 12, “I Ek vas twee keer in die week, ek gee tiendes van alles wat ek verkry”. Dit was die woorde van die Fariseer en Jesu het verder verduidelik dat die tollenaar regverdig huis toe gegeaan het.

b. Mattheus 23:15-23, “Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle trek rond oor see en land om een bekeerling te maak; en as hy dit geword het, maak julle hom ‘n kind van die hel, twee maal erger as julle self.” Vers 23, “Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle gee tiendes van kruisement en anys en koljander, en die swaarste van die wet laat julle ná: die reg en die barmhartigheid en die trou. Hierdie dinge behoort julle te doen sonder om die ander na te laat”.

c. Luke 11:42, “Maar wee julle, Fariseërs, want julle gee tiendes van die kruisement en die wynruit en elke groentesoort, en julle verwaarloos die reg en die liefde tot God. Hierdie dinge behoort julle te doen sonder om die ander na te laat.”  

5.  WAAR KOM TIENDE VANDAAN EN WAAROM MOES TIENDE BETAAL GEWEES HET?

5.1 Die tiende het oorsprong in Genesis 14: 18-24 gehad 430 jaar voor die wet en het deel geword van die wet. 

5.2 Numeri 18:21, “En kyk, Ek gee aan die kinders van Levi al die tiendes in Israel as erfdeel vir hulle dienswerk wat hulle verrig, die dienswerk van die tent van samekoms".

5.3 Tiende was deel van die wet van die Jode; Hebrëers 7:5. Daar is 23 Skrifte wat na tiende verwys in die Ou Testament al hierdie word duidelik aan die Jode gerig. Slaan vir u self na en lees.

5.4 Maleagi 3:6, “Want Ek, die HERE, het nie verander nie; en julle, kinders van Jakob, is nie verteer nie.". Jakob was die vader van Levi en al die seuns van Levi was Priesters. Die boek Maleagi was geskryf aan die Jode en in besonder aan die kinders van Jakob 400 jaar voor die geboorte van Jesus. Is ons kinders van Jakob?

5.5 God sëen ons nie omdat ons tiende gee nie Hy sëen ons omdat ons gee uit dankbaarheid. Ons skuld God beslis meer as ‘n tiende.

                                                          Saamgestel deur Chris Mengel Snr.

                                                              HIERDIE BLADSY BO PUNT