Christen Kerk                   ons preek wat die Bybel leer     

                                                                                 

                                                                 IN DIE BEGIN - DIE SKEPPING

Moses het die eerste vyf boeke in ons Bybel geskryf. God die Heilige Gees het die Boek Génesis wat ‘begin’ beteken aan Moses geopenbaar. Die Boek Genesis is belangrik om die res van die Bybel te verstaan. Genesis - ‘begin of oorsprong’ is die Boek wat ons basiese vra beantwoord oor die oorsprong van: die heelal, die aarde, lewe, die mens, boosheid, die huwelik, regering en volke van die wêreld. Genesis is ook die saad of die saadbedding van die Bybel. Elke leerstelling of openbaring van die Skrifte het ‘n begin of wortel in die Boek Genesis.

In die begin het God die hemel en die aarde geskep, Génesis 1:1 en Génesis 2:1. Ons lees in Génesis hoofstuk 1 wat God geskep het. In Génesis hoofstuk 2 lees ons hoe Hy dit gedoen het. Die Bybel leer ons dat God op die sewende dag Sy werk voltooi het en toe rus Hy; Génesis 2:2.

Die woord “Elohim” in Hebreërs beteken God. Dié woord kom 2,700 ander plekke voor in die Ou Testament en beteken God in die meervoud. Meer as een God soos in Génesis 1:26; “Laat ons mense maak na ons beeld en ons heerlikheid”. Die woord "Eloah" beteken God in die enkelvoud. Een God, soos in God die Vader of God die Seun of God die Heilige Gees. God het die bestaande wêreld geformeer deur Jesus Christus soos gesien kan word in Hebreërs 1:1 - 3; Johannes 1:1 - 3; Kolossense 1:16 en Openbaring 4:11. Jesus was by God die Vader voordat dié wêreld bestaan het soos gesien kan word deur Johannes 17:5.

Genesis 1:1 leer ons dat "In die begin "bereshith' ~ tyd, God die hemel geskape "shamayim" ~ ruimte en die aarde "erets" ~ massa ..." Hierdie is die drie komponente in die heelal. God het ‘n tyd geskep - ruimte - massa ; universele skepping.

In die Ou Testament was God die Vader die prominente spreker, Hebreërs 1:1 - en Handelinge 3:21. In die Nuwe Testament was Jesus Christus die prominente spreeker Johannes 12:49,50 en Johannes 17:8. In die tyd waarin ons nou lewe is die Heilige Gees die prominente spreeker soos in Johannes 14:26; Johannes 15:26 en Handelinge 13:2.

Sommige mense glo in die “big bang” hulle glo dat in die begin was daar ‘n ‘harde slag’ en alles het begin. Hoe bitter sal hulle “bang” wees eendag ? Sommige mense glo weer ons is afstammelinge van ape of gorillas. Net ‘n persoon wat ‘n aap is kan so iets glo.

Génesis 1:1 lees, ‘In die begin het God die hemel en die aarde geskape’. Dan was daar ‘n tyd - gaping van miljoene jare, ons weet nie presies hoeveel nie. Sommige Bybel kenners leer dat daar was ‘n ‘voor - Adamse wêreld’. Dit was die tyd van die pre - historiese diere. Daar is sommige Bybel verse wat in die rigting dui soos, Eségiël 28:12 - 19 die beskrywing van Lucifer, dat Hy perfek was en in die tuin van Eden geleef het, die tuin van God. Sien ook Jesaja 14:13 en Jeremia 4:26. Die wêreld wat dan was, wat vergaan het deur water soos in 2 Petrus 3:5 - 7. Génesis 1:2 lees dat die aarde was woes en leeg en ‘n watervloed was oor die aarde, en die Gees van God het gesweef oor die watervloed.

1. DAG EEN: Génesis 1:3 - 5. Lig. Dag en Nag.

1.1 'En God het gesê, "Laat daar lig wees", en daar was lig'. Die lig wat bestaan het verwys ons as na ‘kosmiese lig’. Hierdie lig was nie soos die sonlig of die lig van ‘n elektriese gloeilamp. Hierdie kosmiese lig is die lig wat ons het vroeg in die môre net voordat die son opkom. Ons sal verder sien dat God het eers sonlig en maanlig geskep gedurende dag vier, Génesis 1:14.

1.2 En God het skeiding gemaak tussen die lig wat hy geskep het uit die duisternis wat oor die waters was en God het die lig dag genoem en Hy het die duisternis nag genoem.

1.3 Teen hierdie stadium was die aarde nog, diep binne - in water gebêre Génesis 1:2. Die water wat om die aarde was, was nie net ‘n laag water nie, die aarde was in ‘n massa water, soos gesien kan word van vers 6.

2. DAG TWEE: Génesis 1:6 - 8. Uitspansel.

2.1 Op die tweede dag het God skeiding gemaak tussen die waters wat om die aarde was deur middel van ‘n uitspansel. God het van die water op die aarde gelos en Hy het die aarde se lug en atmosveer soos ons dit ken, geskep. Ons sien in vers 8 dat God het die lug hemel genoem. Die Hebreërse woord vir  hemel is "shamayim". Hierdie is die eerste hemel. Lees my Bybelstudie oor ‘Hemel’.

2.2 God het die bestaande aarde uit ‘n ‘watergraf’ waarin Hy dit geplaas het gehaal. Ons weet nie een hoeveel jare die aarde in dié toestand was nie. Daar word ook na die tydvak as die aarde se waterdoop verwys.

 2.3 Teen hierdie stadium was die aarde nog bedek met water, maar nie so diep nie.

3. DAG DRIE: Génesis 1:9 - 13. Droë grond - aarde en see. Gras en vrugte bome.

3.1 Toe het God die waters versamel op een plek op die aarde sodat daar droë grond en water was. God het die droë grond ‘aarde’ genoem en die water ‘see’. Die Hebreërse woord vir aarde is "Erets" wat droë grond beteken.

3.2 Toe sê God laat daar op die aarde gras wees en plante, ook vrugte bome met vrugte en saad daarin.

3.3 Dorings en dissels het eers gekom na die mens se ongehoorsaamheid soos gesien kan word in Génesis 3:17 - 18.

3.4 Dit het in dié tyd toe nog nie gereën op aarde nie, dit was nie God se idée dat dit moes reën. ‘n Mis het opgetrek uit die aarde en die plante nat gemaak soos gesien kan word in Génesis 2:5,6. Ons sien dat reën het eers uit die lug begin val in Génesis 7:11 - 12.

4. DAG VIER: Génesis 1:14 - 19. Son, maan en sterre; Dag, nag, seisoene en jare.

4.1 En God het gesê laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemel.

4.2 Toe het God die son en die maan gemaak, die son om te heers oor die dag en die maan om te heers oor die nag en om ook skeiding te maak tussen dag en nag. Die son en die maan is ook om te heers oor maande en tye.

4.3 Neem kennis dat daar niks gesê word oor winter of somer ons lees eers daarvan in Génesis 8:22.

5. DAG VYF: Génesis 1:20 - 23. Lewende wesens, in die see en voëls.

5.1 En God het al die groot seediere geskape en alle lewende wesens in die see. Op hierdie dag het God ook alle voëls geskape.

5.2 Die Hebreërse  woord om te skape is "bara". Hier kom ons die eerste keer te doen met die woord skape, dit beteken om iets te maak uit niks.   

5.3 Ek glo dat die fossiel oorblyfselsI van groot see diere wat vandag gevind word van pre - historiese aard, wel van die voor - Adamse wêreld was. Sommige van die is miljoene jare oud.

6. DAG SES: Génesis 1:24 - 31. Alle lewende wesens van die aarde, en die mens.

6.1 En God het gesê laat die aarde lewende wesens voortbring volgens hulle soorte; vee, kruipende diere en wilde diere van die aarde volgens hulle soorte. Die gras van die veld was gegee as voedsel vir alle diere op die aarde. ‘n Leeu se voedsel was ook gras gewees volgens Génesis 1:30. Ek glo dat die fossiel oorblyfselsI van groot diere wat vandag gevind word van pre - historiese aard, wel van die voor - Adamse wêreld was. Sommige van die is miljoene jare oud.

6.2 En God het die mens geskape na Sy beeld. God het die mens geskape man en vrou. God het vir die mens gesê all die vrugte van die veld sal sy voedsel wees. God het die mens aangestel oor alles wat Hy gemaak en geskep het. Dit was nie nodig vir die mens om te werk vir sy voedsel dit was aan hom gegee deur God. Na die mens se val in die tuin van Eden moes hy vir sy voedsel werk volgens Génesis 3:17 - 19.

6.3 Omdat die mens geskape was, 'bara', is duidelik dat die mens nie afstam van ‘n aap. Net ‘n aap kan so stelling glo. Die mens was geskape na die beeld van God, was God dan ‘n aap? Die mens is geformeer uit die

stof van die aarde Génesis 2:7. Ek het nog nooit gehoor van ‘n kruising tussen ‘n aap en ‘n mens nie. Die fossiele van menslike  oorblyfsels wat jare oud is, is menslike gebeente nie die skakel tussen mens en aap.

6.4 Ons lees in Génesis 2:7, En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het die mens dan ‘n lewende siel geword. Enigiemand wat glo dat die mens afstam van ‘n aap glo nie in wat God gemaak het nie.

a. Dit beteken dat die Here God het soos ‘n beeldhouer met klei die mens geformeer uit die stof van die aarde.

b. God het die asem van die lewe in die mens se neus geblaas, dit beteken nie dat Hy die Heilige Gees in die mens beblaas het nie. God het die mens se eie gees in hom ingeblaas. Dit is hierdie gees van die mens wat moet plek maak vir die Heilige Gees by wedergeboorte van die mens.

c. So het die mens ‘n lewende siel geword. Lees my Bybelstudie oor ‘God en die mens’.

7. DAG SEWE: Génesis 2:2. Die dag van rus.

7.1 Génesis 2:2, 3, 'En God het op die sewende dag sy werk voltooi wat Hy gemaak het, en op die sewende dag het Hy gerus van al Sy werk wat Hy gemaak het. Toe het God die sewende dag geseën en dit geheilig. Ons sien dat God het nie ‘n sabbatdag geskep maar ‘n rusdag. God het nie net gerus omdat Sy werk voltooi was nie maar ook goed gedoen was.

 7.2 God, het gerus in die vers is God in die meervoud; “Elohim”.

a.     God die Vader het die saak geskep.  

b.     God die Heilige Gees het lewe geblaas in die dinge wat Hy gemaak het.

c.     God die Seun het die saak verder gevoer en die wêreld gemaak soos ons dit nou ken.

                                                          Saamgestel deur Chris Mengel Snr.

                                                              HIERDIE BLADSY BO PUNT