Christen Kerk                   ons preek wat die Bybel leer     

                                                                                 

                                                                  HOE OM CHRISTEN TE WORD

Ons lees in die Bybel in Handelinge 26:28, “Jy beweeg my byna om ‘n Christen te word”. Om ‘n Christen te word is jou eie keuse. Om ‘n Christen te wees, beteken om gered te wees. Gered van wat? Gered van die toorn van God die Vader op Sy dag van oordeel. “Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.  Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur Hom gered word van die toorn.” Romeine 5:8,9. Om gered te wees is om ‘n gelowige te word. Jesus het self gesê: “Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy Seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered kan word. Hy wat in Hom glo, word nie veroordeel nie; maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die Naam van die eniggebore Seun van God nie. Johannes 3:16-18.

Deur die genade van God die Vader, het ons die Bybel om te lees. Paulus skryf aan Timótheüs in 2 Tim 3:15-17: “en dat jy van kleins af die heilige Skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.” Jy gaan baie tyd met die Bybel deurbring. Maak seker dat jy ‘n goeie vertaling van die Bybel bekom. 1933 - 53 vertaling in Afrikaans. Ek sal definitief vir Engels, die ‘New King James’ vertaling aanbeveel. Baie nuwe Bybels is nie ‘n vertaling nie, maar ‘n parafrase. Die ‘New King James’ weergawe het nie die ‘thee’ and ‘thou’ in nie en is ‘n moderne oorspronklike vertaling. Die Nuwe Bybel in Afrikaans, is nie ‘n vertaling nie, maar ‘n parafrase. Vir ‘n lys van weglatings en verdraaings kontak my of sien webtuiste; www.christenkerk.org.za Daar is baie uitlatings en selfs byvoegings by sommige verse gedoen, wat nie in die oorspronklike Bybel voorkom nie. Vir goeie ondervinding lees die Nuwe Testament van Matthéüs tot Openbaring deur en onderstreep die belangrike verse. Gaan omtrent drie keer deur die Nuwe Testament en begin dan met die Ou Testament. Maak kantlyn aantekeninge in jou Bybel. Lees my Bybelstudie wat handel oor ‘Die geskiedenis van die Bybel’ op bovermelde webtuiste.

1.  JY MOET DIE EVANGELIE VAN JESUS CHRISTUS AANNEEM:

Die evangelie van Jesus Christus is aangeteken in die Nuwe Testament van die Bybel. Paulus skryf aan die gelowiges in 1 Korinthiërs 15:1-4: “Broeders, ek maak julle die evangelie bekend wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan, waardeur julle ook gered word as julle daaraan vashou op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet tevergeefs geglo het. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die Skrifte; en dat Hy begrawe is, en dat Hy op die derde dag opgewek is volgens die Skrifte;” 

 

2.  JY MOET TOT BEKERING KOM:

Ons moet ons bekeer van die sonde. Ons weet almal wat reg en wat verkeerd is, moenie jouself probeer bluf nie. Romeine 3:23 sê: “Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God”. Ons is almal in sonde gebore as gevolg van Adam en Eva se sondige natuur. As jy jou bekeer en dinge loop skeef, begin net weer van vooraf. Moenie dat Satan jou onderkry nie. Moet nooit opgee nie. Bid en smeek God die Vader vir krag: “Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was” Romeine 5:8. Jy sal nie ewe skielik ‘n engel word nie; jy is mens. Onthou, Satan haat ons almal. Romeine 5:12 “Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het”, “Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here” Romeine 6:23. Jy is ‘n sondaar veroordeel tot die ewige dood en die hel as jy Jesus Christus nie aanneem nie. Hoe bekeer ons? “As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word” Romeine 10:9. Jy moet tot die punt kom waar jy met jou mond jou sondes bely en Jesus openlik aanneem. Jy hoef dit nie voor ander mense te doen nie, dit kan ‘n saak tussen jou en God wees. “Want: Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word” Romeine 10:13.

3.  JY MOET WEDERGEBORE WEES:

“Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword” 2 Korinthiërs 5:17.  Nikodémus was ‘n leermeester en het die Jode onderrig. Hy het in die nag na Jesus gekom. Jesus het hom vertel van die wedergeboorte. Soos in Johannes 3:1-10 gesien word, het Jesus aan Nikodémus verduidelik dat wedergeboorte die werk van die Heilige Gees is. Hulle het natuurlike geboorte en Geestelike geboorte bespreek. Jesus het aan hom gesê dat mens weergebore moet word voordat jy die Koningkryk van God kan sien, Johannes 3:3. “Want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly” 1 Petrus 1:23. “Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo; wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van ‘n man nie, maar uit God gebore is.” Johannes 1:12,13 “Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly; en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore.” 1 Johannes 3:9 “Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is uit God gebore” 1 Johannes 5:1 “Ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie; maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself, en die Bose het geen vat op hom nie.” 1 Johannes 5:18.

 

4.  MOET NIE ELKE SOGENAAMDE PREDIKER GLO NIE:

4.1  In Matthéüs  7:15-23, sê Jesus: “Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. ‘n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie! So dra elke goeie boom goeie vrugte; maar ‘n slegte boom dra slegte vrugte. ‘n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en ‘n slegte boom ook geen goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle hulle dan aan hul vrugte ken.”  Vers 21 ”Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie? En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk! Die Bybel leer dat daar altyd maniere is waarby almal kan weet wie reg en wie verkeerd is, wie vir die waarheid en wie teen die waarheid staan, wie ware Christen is en wie nie, wie ‘n ware leeraar is en wie vals is. Ons ken almal predikers en valse leeraars wat net na hulself kyk. Hulle rebelleer teen die Bybelse waarheid. Hulle kom mooi, verfynd, beleefd, goed gemanierd, gepoleerd, hoog aangeskrewe en waardig voor, sodat mens kan dink hulle is ‘n geskenk uit die Hemel, maar in werklikheid is hulle ontneem van alle waarheid en geestelike ervaring en bittere vyande van die waarheid soos dit in die Bybel geskryf staan.

4.2 Baie leiers van modern kerke het ‘n ‘vals’ doel om so veel as moontlik geld uit hulle lede te maak, hulle vertel hulle self as hulle nie hulle “tiende” gee nie, hulle nie op die kerkraad kan dien nie. Hulle predik voorspoed, bedoelende jy moet gee, dan sal die Here jou seën en jou geld menigvuldig terug gee. Glo my, dis nié wat die Bybel leer nie. Hulle sal so ver gaan om die predikers te leer om hul kerke soos ‘n besigheid te bestuur, ‘geen geld, geen kerk’, lees 2 Timótheüs  3:1-14, “Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges”. So ‘n kerk word op geldelike rykdom gebou en nie op Geestelike gesondheid nie. So ‘n instansie sal gedurig mense hê wat kom en gaan omdat hulle nie kry waarna hulle soek nie. Dit is dan ook nie verbasend dat lidmate wat agterbly ‘n soort van vormgodsdiens het en oningelig bly nie. Geen denominasie het die reg om dít wat die Bybel leer te verander om hulleself te pas nie. As jy aktief vir die Here wil word moet jy seker maak dat jy ten volle verstaan wat hulle leer en vergelyk wat hulle glo en preek, in ooreenstemming is met die Skrifte, vóórdat jy betrokke word. Lees wat Paulus aan Timótheüs skryf: “want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels.” 2 Timótheüs  4:1-5.

4.3 Paulus skryf in Galasiërs 1:6-10: “Ek verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het, na ‘n ander evangelie toe, terwyl daar geen ander is nie; behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring en die evangelie van Christus wil verdraai. Maar al sou ons of ‘n engel uit die hemel julle ‘n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom ‘n vervloeking wees! Soos ons vantevore gesê het, sê ek nou ook weer: As iemand julle ‘n evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom ‘n vervloeking wees! Soek ek dan nou die guns van mense, of van God? Of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie ‘n dienskneg van Christus wees nie. Die Bybel leer ons dat daar ‘n groot afval sal wees van die ware leer van die evangelie van Jesus Christus in die laaste dae.  Ons lees in 2 Tessalonisense 2:1-12 dat die afval van die waarheid eers moet gebeur dán die koms van die Here.

4.4 Petrus skryf in Petrus 2:1-22: “Maar daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraars sal wees wat verderflike ketterye heimlik sal invoer, en ook die Here wat hulle gekoop het, verloën en ‘n vinnige verderf oor hulleself bring; en baie sal hulle verderflikhede navolg, en om hulle ontwil sal die weg van die waarheid gelaster word; en uit hebsug sal hulle met verdigte woorde voordeel uit julle trek. Oor hulle is die oordeel van lankal af nie werkeloos nie, en hulle verderf sluimer nie.” Vers 18 “Want deur trotse woorde vol onsin uit te spreek, verlok hulle deur begeerlikhede van die vlees en ongebondenheid die wat waarlik die mense ontvlug het wat in dwaling wandel.” Paulus skryf in 2 Korinthiërs 11:1-15, vers 4 “Want as iemand kom en ‘n ander Jesus verkondig as wat ons verkondig het, of as julle ‘n ander gees ontvang as wat julle ontvang het, of ‘n ander evangelie as wat julle aangeneem het, laat julle jul dit goed geval.” Jesus het die mense gewaarsku teen die suurdeeg van die Fariseërs en die Sadduseërs, soos in Matthéüs  16:6 en 12, gesien kan word; Hy het van valse leer gepraat. So ook in Lukas 12:1-3. Ek verseker jou, as jy brood bak en jy gebruik 90% meel en 10% gif, sal die brood nie baie gesond wees nie.

4.5 Die groot probleem wat ons tans het is dat denominansies gebonde is deur tradisie wat die ware werking van die Heilige Gees verhoed, nie omdat hulle nie ernstig is nie, maar deur gebrek aan Skriftelike kennis van wat God die Vader van hulle as gelowiges verwag. Maak seker dat jy die regte weergawe van die Bybel lees en bestudeer. Daar is denominansies wat die Bybel vertaal om hulle eie lering te pas. Hulle verander sekere verse en voeg selfs hulle eie verse by. Dit is nie genoeg om die Bybel te ken nie; ons moet die God van die Bybel ken. Daar is ‘n gesegde “Mens moet wreed wees om goed te wees”. Ek het in my jonger dae uit vele kerke gestap as gevolg van valse leringe en leerstellings. Mag God verhoed dat ek sal staan ​​vir diegene wat vasklou aan valse leer. Mense sê “Jou houding is verkeerd”. Ek het nie ‘n houding vir myself nie, maar ek het verseker ‘n houding om te veg vir die waarheid soos God dit sien en in die Skrifte verklaar. Ons lewe in die Nuwe Testamentiese dispensasie. As Jesus nie daaroor gepreek het nie, dan het geen mens die reg om enige iets te leer wat nie in die Nuwe Testament geleer word nie. Enige iets wat nié daar is nie, behoort nie deur ‘n prediker of ‘n leeraar gepredik te word ásof dit daar is nie. Wanneer God vir ons iets wou sê oor ‘n sekere onderwerp, sal dit op verskeie plekke voorkom, so ons sal nie in die donker gelaat word ten opsigte van sekere leringe nie. Al wat ons moet doen is om alles bymekaar te maak wat Jesus or die onderwerp gesê het, en dit sal so duidelik word dat al wat ons moet doen, is om dit te glo. Ons moet altyd ons idees aan die Skrifte laat voldoen, en nie die Skrifte aan ons idees nie. Dit was eenmaal gesê dat die weg na die Hel geplavei is met die ‘skedels’ van predikers en leeraars wat nie die waarheid gepredik het nie. Val in en aanbid by ‘n gemeenskap en kerk waar die Bybel waarheid verkondig word

                                                                Saamgestel deur Chris Mengel Snr.

                                                                     HIERDIE BLADSY BO PUNT