Christen Kerk                   ons preek wat die Bybel leer     

                                                                                 

                                                                  DIE GROOT VERDRUKKING

Daar is 'n paar Christene wat glo dat hulle ook deur die groot verdrukking sal moet gaan. Mag God hulle siele seën, dit is nie wat die Bybel leer nie. Daar is geen Skrif om hierdie stelling te bewys nie. Daar is egter Skriftuurlike bewys dat Christene 'n keuse sal hê. Jesus het gepraat oor die laaste dae van Jerusalem, die groot verdrukking en die Jode. Hy het verwys na die belangrikheid van ‘waak’ in die boek van Lukas 21:36: “Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan”.

Die groot verdrukking is hoofsaaklik God die Vader se omgang met die Joodse nasie. Die Bybel verwys ook na die verdrukking van die Jode aan die einde van die tyd as: 'Daniël se sewentigste week’ en ‘die tyd van benoudheid vir Jakob’. Ons het nie 'n Bybel vers wat sê dat die groot verdrukking vir sewe jaar sal duur nie, maar as ons kyk na die profesieë in die boek Daniël 9:24-27 en in Openbaring 11:2, 3 sal ons sien dat die duur van die verdrukking 7 jaar sal wees. Die tyd word in Openbaring 11:2, 3 in maande en selfs in dae genoem. Die Bybel leer ons dat die verdrukking kort na die ‘Wegraping van die Kerk’ sal begin. Sien my Bybel studie oor 'Die wegraping van die Kerk’ en ‘Die wederkoms van die Here Jesus Christus’.

Ek moet die feit noem dat kort ná die wegraping van die Kerk plaasgevind het, sal die Antichris geopenbaar word. Israel sal vervolg word deur die hoer en die tien konings van die Romeinse Ryk, wat deur die hoer oorheers word, tot die middel van die Week. Die Antichris sal uit een van die tien koninkryke kom en hy sal 'n sewe jaar lange verbond met Israel sluit deur hulle die versekering van beskerming as 'n nasie te gee, Daniël 9:27. Die Antichris sal Joodse morele en finansiële ondersteuning nodig hê om in staat wees om tot stand te kom. 

God se doel met die groot verdrukking is:

Om Israel te dwing om na die woestyn van Edom en Moab te vlug en so deur die nasies vervolg te word dat hulle na God om hulp moet draai. Jesaja 16:1-5; Eségiël 20:33-35; Daniël 11:40; 12:7; Hosea 2:14-17; Mattheüs 24:15-31; Openbaring 12.

Om Israel te suiwer van alle rebelle. Eségiël 20:33-34 en 22:17-22; Sagaría 13:8,9; Maleagi 3:3,4

Om Israel te oordeel en te straf vir hul verwerping van die Messias en hulle te dwing om Hom te aanvaar wanneer Hy die tweede keer na die aarde toe terug kom Eségiël 20:33-34; Sagaría 12:10 en 13:9; 14:1-15; Mattheüs 24:15-31.

Om Israel te reinig en die Jode terug te bring na die plek waar God die ewige verbonde wat met die Joodse voorvaders gesluit was, kan volvoer. Jesaja 02:6; 3:26; 16:01-5; 24:1-25; 26:20, 21; 20:33, 34; 22:17-22; Romeine 11:25-29.

Om Israel in die belofte van die nuwe verbond te bring. Eségiël 20:33, 34; 36:24-28; Jeremia 30:3-11; Sagaría 12:10-13:9; Maleagi 4:3, 4.  

Om Israel na volkome bekering te bring. Sagaría 12:10, 13:9; Romeine 11:26-29; Mattheüs 23:39.

Om die nasies vir hul vervolging van Israel te oordeel. Jesaja 63:15; Joël 3; Openbaring 6:1-19:21)

Die twee tyd-afdelings van die groot verdrukking:

Die groot verdrukking is in twee verdeel; 3 ½ jaar plus 3 ½ jaar.

Die eerste deel vind plaas in die eerste 3½ jaar van die 7 jaar en sal 'n standaard verdrukking vir die Joodse nasie wees as gevolg van die beskerming wat hulle van die Antichris sal kry. Hierdie deel van die verdrukking sluit die vervulling van Openbaring 6:1; 9:21 in. Die oordele van die sesde seël en die eerste basuine kom in hierdie tydperk om sodoende verdrukking in hierdie tyd te bring.

Die tweede afdeling plaasvind in die tweede 3½ jaar van die 7 jaar en daarna kan verwys word as die "Groot Verdrukking" vir die Joodse volk. Antichris, wat Israel in die eerste 3½ jaar sal beskerm, sal sy verbond met die Jode breek en hul bitterste vyand word. Antichris sal dan probeer om al die Jode te vernietig, wat dan die oordeel van die sewe skale van die laaste 3½ jaar is. Hierdie deel van die verdrukking sluit die vervulling van Openbaring 10:1-19:21 in.

Dit is die tyd waar Jesus in Mattheüs 24:15-31 en Markus 13:14-23 sê: “Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom - laat hy wat lees, oplet - dan moet die wat in Judéa is, na die berge vlug; wie op die dak is, moet nie afkom om iets uit sy huis weg te neem nie; en wie op die land is, moet nie omdraai om sy klere weg te neem nie. Maar wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog, in daardie dae. En bid dat julle vlug nie in die winter of op die sabbat mag plaasvind nie. Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie”.

Sal die verdrukking wêreldwyd plaasvind?

Die Bybel is duidelik dat die Antichris nie oor die hele wêreld sal regeer nie, maar slegs oor die tien koningkryke of lande wat binne die Romeinse Ryk gevorm was. Meeste van die oordele van die basuine en die skale sal slegs oor ‘n derde of vierde deel van die wêreld plaasvind,Openbaring 8:7-12 en oor die mens wat die merk van die dier het en oor die troon van die dier en sy koningkryk, Openbaring 9:16,2,10,12. Die sesde basuin dood slegs ‘n deel van die mensdom, Openbaring 9:12-21.

                                                             Saamgestel deur Chris Mengel Snr.

                                                                 HIERDIE BLADSY BO PUNT