Christen Kerk                   ons preek wat die Bybel leer     

                                                                                 

                                                                       GELOOFSBELYDENIS

DRIE EENHEID:

Ons glo in een God, ‘n Geestelike wese, bestaande in drie aparte persone: God die Vader;  God die Seun en God die Heilige Gees. Ons glo dat God die Vader sit op Sy troon in die hemel. Ons glo in God die Seun, die Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God die Vader verwek deur die Heilige Gees gebore uit die maagd Maria, gekruisig, begrawe, opgewek uit die dood deur God die Heilige Gees, opgeneem in die hemel, wat nou aan die regterhand van God die Vader sit in die hemel en vir ons intree. Ons glo in God die Heilige Gees, die derde Pesoon in die Godheid, wat was en wat is en sal wees vir ewig. Ons glo dat God die Heilige Gees oral teenwoordig is.

 

DIE BYBEL:

Ons glo die Bybel wat ons vandag het, die Ou en Nuwe Testament wat deur kinders van God geskrywe en geinspireerd was deur die Heilige Gees moet 'n handleiding wees om 'n heilige en opregte lewe te ly. Ons glo dat dit baie belangrik is om die regte vertaling van die Bybel te lees en te studeer. Ons glo dat die woord van God is in die inhoud van die Bybel en dat die fiesiese boek en blaaie nie die ‘woord van God’ is nie. Ons weet dat God het verskillende bedelings gehad met mense vanaf die skepping van hierdie wêreld. Van Adam en Eva tot by Noag en die vloed - die tyd van die gewete. Van Noag en die vloed tot by die Kruis van Jesus Christus - die tyd van die wet, die mens kon nie die wet vol - hou nie, daarom het Jesus gekom om die wet te vol - bring. Van die kruis van Jesus tot en met die tyd waarin ons nou leef - die tydperk van genade. Ons leef nie onder die tien gebooie en die wette van Moses nie. Jesus self het gesê, Johannes die Doper was die einde van die wette van Moses en die Profete.

 

DIE KERK:

Die kerkgebou is nie die huis van God. Ons is die huis van God. Ons glo dat alle wedergebore Christene, al - oor die wêreld, ongeag van watter ras, tong en taal maak deel uit van die liggaam van Jesus Chrisus - die Kerk, waarvan Jesus die hoof en hoeksteen uitmaaak. Ons glo dat die Heilige Gees is die toesighouer van die gemeente en die gawes van die Heilige Gees sal vaardig wees in die vergadering van die heiliges om die liggaam van Christus te stig, 1 Korinthiërs 14:26 - 40.

 

BEKERING EN WEDERGEBOORTE:

Ons glo daarin om op te hou van enige verkeerde dinge in die oê van God, en dat elke mens hom/haar tot God moet keer, teenoor Jesus erken dat hy/sy ‘n sondaar is en Jesus Christus aan neem as persoonlike saligmaker. Johannes 1:12,13. Bekering is die mens se besluit maar wedergeboorte is die werking van die Heilige Gees. Ons glo nie in ‘eens gered - altyd gered’ soos sommige kerke preek nie. Die mens het reg om sy eie bestemming te besluit. Ons glo ook gladnie in ‘uitverkiesing’ dat God het ons uitgekies om die ewige lewe te beêrwe, hoe ook al ons leef. Ons glo dat dit die mens se eie keuse is, lewe of dood.

 

WATERDOOP:

Ons glo dat iemand die Evangelie van Jesus moet glo en aanvaar, bekeer, en Jesus aanneem as persoonlike Saligmaker en dan gedoop word deur enkelvoudige onderdompeling in water in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Die doop simboliseer dus ‘n begrafnis; Romeine 6:4. Waterdoop is een van die  sakramente van Jesus Christus, dus ‘n instelling van Jesus Christus.

 

DIE DOPING MET DIE HEILIGE GEES EN DIE SPREEK VAN TALE:

Ons glo en aanvaar die leering van die doping met die Heilige Gees en die spreek van tale soos beskryf word in die Skrifte in Handelinge 2:4; Handelinge 2:38; Handelinge 4:31; Handelinge 9:17; Handelinge 10:44; Handelinge 19:1 - 6 en 1 Korinthiërs 12:10.

 

DIE GAWES VAN DIE HEILIGE GEES EN DIE VRUG VAN DIE GEES:

Ons glo en aanvaar die leering van die nege gawes van die Heilige Gees soos beskryf word in die Skrif in 1 Korinthiërs 12:1 - 12. Ons sien ook die vrug van die Gees as belangrik, Galasiërs 5:22.

 

DIE HEILIGE NAGMAAL:

Ons glo en aanvaar die leering van die Heilige Nagmaal soos beskryf word in die Skrif in 1 Korinthiërs 11:23 - 34; Matthéüs 26:26 - 29; Markus 14:22 - 24. Die Heilige nagmaal is een van die sakramente van Jesus Christus.

 

DIE VYFGANG BEDIENING:

Ons glo en aanvaar die leering van die ‘vyf voudige bedienning’ soos beskryf word in die Skrif in Efésiërs 4:7 - 16 en 1 Korinthiërs 12:27 - 31.

 

LEWE NA DIE DOOD:

Ons glo dat die mens ‘n geestelike wese is en sal lewe vir ewig soos beskryf word in die Skrif in Hebreërs 9:27; Lukas 8:53 - 55 en 2 Korinthiërs 5:1 - 10.

 

DIE WEGRAPING VAN DIE KERK:

Ons glo dat die Kerk, die liggaam van Jesus weggeraap sal word van die bestaande wêreld voor die groot verdrukking hier op aarde sal begin soos beskryf word in die Skrif in 1 Thessalonicense 4:13 - 18; 1 Korinthiërs 15:50 - 53 en Lukas 21:34 - 36.

 

DIE GROOT VERDRUKKING:

Ons glo dat die groot verdrukking sal plaasvind na die wegraping van die kerk en dat dit is God die Vader se handeling met die Jode, alom nie een van hulle het die beloofde land binne gegaan in die Ou Testament. Dié Jode wat lewe tydens die groot verdrukking en nie vir Jesus aangeneem het as die Messias sal deur die groot verdrukking moet gaan. Daar sal ook 144,000 ‘verseeldes’ wees in die tyd van die groot verdrukking.

 

DIE WEDERKOMS VAN JESUS CHRISTUS:

Ons glo dat Jesus terug sal kom aarde toe na die groot verdrukking om die Jode te bevry en om Sy koningkryk hier op aarde op te rig en te regeer saam met die gelowiges vir ‘n duisend jaar.

 

DIE MILLENNIUM:

Ons glo in die duisend jarige vrederyk waarin Jesus saam met die gelowiges sal regeer soos beskryf in die Skrif in Openbaring 20:4,5. Dit sal wees na Sy wederkoms en die stryd van Armagedon.

 

HEMEL:

Ons glo dat die Hemel ‘n werklike 'n plek net soos hierdie aarde in die derde hemelruim waar God die Vader, Jesus Christus en al die hemelse wesens woon en lewe.

 

HEL:

Ons glo dat die Hel 'n werklike plek is, wat God die Vader voorberei het vir Satan en Sy volgelinge en al die Goddeloses. Hel is ‘n plek wat voordurend brand en nie sal ophou brand vir ewig. Hierby ingesluit die vyf fasette van Hel tot by die poel wat brand met vuur en swael.

 

FINANSIES:

Ons glo dat ‘n persoon moet finansieël bydra waar hy/sy aanbid. Ons leer en preek nie die tiende leerstelling. Indien die betaling van tiende so belangrik was waarom het Jesus of enige dissipel of apostel dit nie verkondig nie? ‘Tiende was in elk geval nooit gemeet aan finansies nie. Dit was in kruie gemeet. Omdat tiende alreeds voor die wet was en deel geword het van die wet om voorsienning te maak net vir die kinders van Levi, die Priesters van die Ou Testament dispensasie, Hebreërs 7:1 - 18. Ons glo wat die Nuwe Testament leer, “Laat elkeen van julle gee soos hy in sy hart voorneem”. 

 

SATAN:

Ons glo in die werklike bestaan van Satan as ‘n lewende wese of persoon, oorspronklik ‘n geskepte engel wese, wat as gevolg van sy rebelliese houding vanuit die teenwoordigheid van God die Vader gewerp is en nou God se vyand en die van alle gelowiges is. Ons weet en glo ook dat Satan oorwin is deur die bloed van Jesus Christus.  

 

Die Jaar 2014

   Chris Mengel Snr.

 

                                                              HIERDIE BLADSY BO PUNT