Christen Kerk                   ons preek wat die Bybel leer     

                                                                                 

                                                    EWIGE BEWARING - EENS GERED ALTYD GERED

                                                                                       (Eternal Security)

 

Die onderwerp van ‘uitverkiesing’ en ‘ewige bewaring’ is een van die mees onverstaanbare onderwerpe in die Bybel. Rede daarvoor is dat sommige mense nie besef dat verse in die Bybel word in twee groepe verdeel:

 

A. Direkte verwysing - letterlike betekenis.

B. In-direkte verwysing - figuurlike betekenis.

 

Voorbeeld:

A. Jesus sê: “Kyk na my hande en voete, want dit is Ek self”. Lukas 24:39.

B. Jesus sê: “Ek is die brood van die lewe; wie na My toe kom, sal nooit honger word nie”. Johannes 6:35.

 

Daar is mense wat jare in die voltydse bediening is wat glo en verkondig uit onkunde, tradisionele en oorerflike onwaarhede. Sommige van hulle glo met hart en siel dat dit waarhede is. Daar is mense wat altyd luister maar nooit kom tot die kennis van die waarheid. God die almagtige is alwetend Hy weet vooraf wie sal dit maak of nie, Hy laat die mens toe om self te besluit.

 

Die vals leer van ewige bewaring beteken; Jy kan leef hoe jy wil, in sondig of nie, God sal jou nooit laat verlore gaan nie.

 

Weereens is daar ‘n paar Skrif verse wat uit konteks gebruik word deur mense wat in ‘ewige bewaring’ glo. Ons kan nêrens in die Bybel lees dat God enige persoon red en teen sy wil hou.

 

Hierdie vers in Johannes word eerste gebruik deur mense wat ‘ewige bewaring’ verkondig. Hulle let nie op dat daar is ‘n voorvereieste eers; hulle volg My, dan volg die res van die vers. As ons Hom volg sal niemand ons uit Sy hand ruk nie.

 

Johannes 10:27, ‘My skape luister na my stem, en Ek ken hulle, en hulle volg My. En Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My vader wat hulle aan My gegee het, is groter as almal; en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie’.

 

Dit is ‘n jammerte dat vir baie mense word die leerstelling van ‘ewige bewaring’ ‘n leerstelling van ‘ewige onsekerheid’ omdat hulle verval in ‘n toestand van ‘gelowige sondaar’ wat hulle die gedagtes gee dat indien hulle aanhou sondig God hulle daarvoor sal vergewe. Die Bybel verkondig wel ‘voorwaardelike ewige bewaring’. Daar is sekere voorwaardes verbonde, waar die mens aan gehoorsaam moet wees. Dus, so lank ons in Jesus Christus bly is ons dus vir ewig bewaar.

 

Eenmaal gered beteken nie altyd gered, soos sommige van die kontemporere kerke verkeerdelik ons wil laat verstaan. Christene kan hul saligheid verloor soos sommige Skrifte duidelik leer.

 

Wat van Skrifte soos:

“En nou, my kinders, bly in Hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer Hy verskyn en nie beskaamd van Hom weggaan by sy wederkoms nie”, 1 Johannes 2:28.

 

“Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie? En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!” Mattheüs 7:21 - 23.

 

Die mens het dieselfde wil en keuse as wat hy gehad het voordat hy gelowig geword het. Mens sal sy eie keuses hê tot die dood. “Want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak en die Heilige Gees deelagtig geword het, en die goeie woord van God gesmaak het en die kragte van die toekomstige wêreld, en afvallig geword het - om dié weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulleself die Seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak”, Hebreërs 6:4 - 6.

 

Weereens sien ons dat die mens het ‘n keuse. Romeine 6:16, ‘Weet julle nie dat aan wie julle julself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie òf van die sonde tot die dood, òf van die gehoorsaamheid tot geregtigheid?

 

1 Korinthiërs 10:1-13, ‘Want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet nie dat ons vaders almal onder die wolk was en almal deur die see deurgegaan het, en almal in Moses gedoop is in die wolk en in die see, en almal dieselfde geestelike spys geëet het, en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit ’n geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. Maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestyn. En hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begerig moet wees na slegte dinge soos hulle begerig was nie. En wees ook nie afgodedienaars soos sommige van hulle was nie, soos geskrywe is: Die volk het gaan sit om te eet en te drink en het opgestaan om te speel. En laat ons nie hoereer soos sommige van hulle gehoereer het nie, en daar het op een dag drie en twintig duisend geval. En laat ons Christus nie versoek soos ook sommige van hulle gedoen het nie, en hulle het deur die slange omgekom. En moenie murmureer soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie, en hulle het deur die verderwer omgekom. Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as ’n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Geen versoeking het julle aangegryp behalwe ’n menslike nie; maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; maar Hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. en 2 Korinthiërs 13:5, ‘Ondersoek julself of julle in die geloof is; stel julself op die proef. Of is julle nie seker van julself dat Jesus Christus in julle is nie.

 

IN SAMEVATTING:

   

Ewige bewaring: “As iemand in My nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur, en dit verbrand, Johannes 15:6. Daar bestaan ‘n moontlikheid dat jou naam uit die boek van die lewe gehaal kan word, Openbaring 22:19.

                                                             Saamgestel deur Chris Mengel Snr.

                                                                    HIERDIE BLADSY BO PUNT