Christen Kerk                   ons preek wat die Bybel leer     

                                                                                 

                                                              DOPING MET DIE HEILIGE GEES

Die doping met die Heilige Gees is ‘n Nuwe Testament leerstelling en is een van die mees onverstaanbare onderwerpe in die Bybel. Niemand was gedoop met die Heilige Gees omdat Jesus nog nie verheerlik was nie, Johannes 7:39, ‘En dit het Hy gesê van die Gees wat dié sou ontvang wat in Hom glo; want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie’. Die Bybel bevestig hier dat geen mens in daardie stadium die volheid van die Heilige Gees of doping met die Heilige Gees ontvang het nie.

En op die dag van pinkster; Handelinge 2:4, ‘En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek’. Ons lees in die Ou Testament dat die Heilige Gees het of op, of oor mense gekom. Die doping met die Heilige Gees is ook nie die ‘vrug’ van die Heilige Gees nie; Galasiers 5:22, of die ‘gawe’ van die Heilige Gees; 1 Korinthiërs 12:1 - 11.

1. Die Heilige Gees was ‘in’ Jesus van Sy geboorte, Lukas 2:40; Hy was met die Heilige Gees gedoop eers dertig jaar later toe Sy bediening begin het; Johannes 1:32 - 33; Lukas 3:23, Hy het toe eers die volheid van die Heilige Gees ontvang. Ons lees in die volgende Skrifte dat Jesus doop met die Heilige Gees, Mattheus 3:11c, ‘Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur’; Markus 1:8, ‘Ek het julle wel met water gedoop, maar Hy sal julle doop met die Heilige Gees’; Lukas 3:16c, ‘Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur’; Johannes 1:33c, ‘dit is Hy wat met die Heilige Gees doop’. Jesus is dus die enigste persoon wie ons kan doop met die Heilige Gees.

2. In die Ou Testament het die Heilige Gees op mense gekom tydelik of nie permanent. Hulle het ook nie die volheid van die Heilige Gees ontvang nie, net porsies van die Heilige Gees. God het Sy Heilige Gees met mate uitgestort, Numeri 11:16 - 25; 2 Konings 2:9 ens. Jesus het die Heilige Gees nie met mate ontvang nie, maar Hy het die volheid ontvang wanneer Hy gedoop was met die Heilige Gees, Johannes 3:34. Die Heilige het op Jesus permanent gebly soos gesien kan word in Johannes 1:33, ‘Op wie jy die Gees sien neerdaal en op Hom bly, dit is Hy wat met die Heilige Gees doop’.

3. Die verskil tussen ‘vul’ of ‘doop’ met, of ‘in’ kan vegelyk word met ‘n glas water. ‘n Glas water kan ook gebruik word vir ‘met’ of ‘sonder’ mate. Iemand gooi water in ‘n glas met verskillende hoeveelheid totdat dit vol is. U kan dus verskillende mates van water ingooi of met eenslag dit vol gooi. U kan selfs die glas propvol maak totdat dit oorloop en dan sal dit nog nie ‘gedoop’ wees nie. Wanneer u die glas onder die water druk sal dit vol wees en ook ‘gedoop’ wees in water. Wanneer ons dus gedoop word met die Heilige Gees dan word ons deurdrenk met die Heilige Gees van God.

4. Ons lees in Johannes 14:16 - 26; ‘waar Jesus gepraat het van die Heilige Gees wat Hy van die Vader gaan vra dat Hy - Jesus en God die Vader sal woning kom maak permanent in ons’. Onthou toe Jesus op aarde was het Hy langs Sy dissipels geloop. Maar nadat hulle gedoop was met die Heilige Gees was Hy binne - in hulle. Dit bly nogtans ons eie besluit. Jesus sal ons nooit verlaat nie tensy ons self besluit om ons rug op Hom en God die Vader te draai en Hulle verwerp. Daar bestaan gladnie iets soos my ouers was Christene daarom is ek ook / eenmaal gered altyd gered / eenmaal gedoop met die Heilige Gees altyd gedoop. Lees Johannes hoofstuk 14, 15 en 16 oor die Heilige Gees.

5. Is dit dan moontlik om nie gevul te bly met die Heilige Gees? Die antwoord hierop is beslis; ja. Daar is baie Bybel studente wat nie saam met my stem hier. Dit pla my geensins. Ons moet in Christus bly om gevul te bly met die Heilige Gees. Wanneer ons weg beweeg van God en Sy wil dan is ons net soos daardie glas wat uit die water gehaal word en selfs van die water in dit verloor. Soos die glas is dit moontlik om ‘n sekere mate van water te hê of om leeg te wees. Jesus was konstant gevul met die Heilige Gees deur voortdurend met God te wandel en aanmekaar te bid dat God die Vader Hom krag moet gee. Ons lees ook in Handelinge dat die dissipels was gedurigdeur ‘vervul’ met die Heilige Gees, Handelinge 4:8; Handelinge 4:31; Handelinge 13:52 ens. Om vervul te bly met die Heilige Gees moet ons elke oomblik na aan God bly en gereeld bid vir krag en die salwing van die Heilige Gees.

6. Ons sien in Handeling 1:5 - 8 dat die hoof rede vir die doping in die Heilige Gees is om krag te ontvang van God die Vader om te kan getuig. Ons sien wel dat dit is Jesus se wil dat ons gedoop moet wees met die Heilige Gees. Die Heilige Gees leer en oortuig ons van sonde en ongeregtigheid soos ons sien in Johannes hoofstuk 16. Die wêreld en wêreldgesinde Christene sal nie die doping met die Heilige Gees kan ontvang nie. Handelinge 5:32, ‘ook die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat Hom gehoorsaam is’.

7. Die profeet Joël het 850 jaar voor Christus geprofeteer dat die Heilige Gees uitgestort sou word. Joël 2:28, ‘En daarna sal Ek my Gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien’. Ons lees ook wat Petrus gesê het in Handelinge 2:17 wat Joël te sê gehad het oor die uitstorting van die Heilige Gees.

8. Spreek in tale? Daar is twee groepe. 'Ander tale' soos in Handelinge 2 en 'allerhande tale' soos in 1 Korinthiërs 12:10. Kom ons kyk na wat gebeur het met iemand wat gedoop was met die Heilige Gees - Handelinge 2:4b, ‘En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek’. Sien ook Handelinge 19:1 - 6, ‘En Paulus het hulle die hande opgelê, en die Heilige Gees het op hulle gekom, en hulle het met tale gespreek en geprofeteer’. Ons sien dat tale was hier ‘n uiterlike teken van die doping met die Heilige Gees. Daar is dan ook die spreuk van tale as een van die gawes van die Heilige Gees - 1 Korinthiërs 12:10, 'aan ‘n ander allerhande tale, aan ‘n ander uitleg van tale’.

‘n Taal of gebrabbel wat u nog nooit gehoor het nie, of geleer of bestudeer het nie. Wat se voordeel is daarin, mag u vra? Eerstens om in ‘n taal te spreek is u gees wat spreek, tot die Heilige Gees, 1 Korinthiërs 14:2, ‘Want hy wat in ‘n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God; want niemand verstaan dit nie, maar deur die Gees spreek hy verborgenhede’. Tweedens, om in ‘n taal te spreek bid God’s seëning oor ‘n sekere saak, wanneer u nie weet watter woorde om te gebruik in gebed, Romeine 8:26, 27. En Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat Hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. En Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat Hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree.En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge’. Spreek in tale hou ons tong in toom, Efesiërs 6:18; Jakobus 3:1 - 12.

Let daarop dat daar ‘n verskil is tussen ‘n gelowiges wat in sy eie aanbiddings tot God in ‘n taal spreek en wanneer die gawe van spreek in tale gebruik word in die gemeente, 1 Korinthiërs 12:7 - 12. In die laaste vermelde geval in spreek van tale bly die spreeker in beheer. Dit sal wees soos Johannes 7:38, “Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het Hy gesê van die Gees wat dié sou ontvang wat in Hom glo; want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie”.

9. Ons lees in Johannes 20:22, ‘Jesus het oor hulle geblaas en gesê; “Ontvang die Heilige Gees”. Later op die dag van P inkster het hulle eers die volheid van die Gees ontvang. Hulle was ook vervul met die Heilige Gees.

10. Die Vader sal die Heilige Gees gee aan die wat dit vra, Lukas 11:11 - 13, ‘As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat Hom bid?

11. Met opsomming dan sien ons dat elke gelowiges ontvang die Heilige Gees by wedergeboorte. Die doping met die Heilige Gees is wanneer ons krag ontvang om Sy getuie te wees. Dit is ook dan die tyd dat die gawes van die Heilige Gees deur ons kan opereer soos Hy die Heilige Gees sien om te werk.

                                                         Saamgestel deur Chris Mengel Snr.

                                                              HIERDIE BLADSY BO PUNT