Christen Kerk                   ons preek wat die Bybel leer     

                                                                                 

                                                             BEKERING EN WEDERGEBOORTE

Bekering is ‘n praktiese verandering van een leefwyse na ‘n ander; ‘n volkome ommekeer in lewenstyl van ‘n ou sondige, Goddelose, selfgesentreerde bestaan, na ‘n nuwe Goddelike lewe in Jesus Christus. Bekering is ‘n oortuiging van sonde in die hart dat die siel is skuldig voor God en dat daar weggekeer moet word van sonde. Draai nie weg van God nie maar na Hom toe. Bekering is om betrokke te wees in ‘n verandering van hart en siel teenoor sonde. Op die dag van Pinkster het die Jode vir Petrus gevra wat moet hulle doen om gered te word, to het Petrus hulle geantwoord dat hulle moet bekeer en gedoop word. Water doop is nie ‘n voor vereiste vir redding soos bekering byvoorbeel is. Water doop word gesien in die lig van water beskikbaarheid en die liggaamlike toestand van die bekeerde persoon, waarby bekering vereis ‘n totale lewenstyl verandering. Dit is nie ‘n uiterlike aksie, maar ‘n interne berou van sonder, en ‘n totale ommekeer van sonde tot God; Psalms 34:18; 51:17; 119:59-60; Isaiah 57:15; 66:2; Matthew 5:3-6; Luke 6:20-21.

 

Wat Jesus bedoel in Johannes 3:3, “Voorwaar, voorwaar ek sê vir julle as iemand nie weer gebore word kan hy die koningkryk van God nie sien nie”. Om die koningkryk van God te sien is eintlik om die saligheid wat net in Jesus Christus te kry is waar te neem, en dat Sy woord in ons bly, Handelinge 4:10 - 12. Soos wanneer bekeerde sondaars die evangelie van Jesus Christus hoor word hulle bewus gemaak deur die Heilige Gees van God se standaard en regverdigheid in Jesus Christus en hulle keer hul na Jesus vir redding, Johannes 16:7-11; Romeine 1:16-17; 2 Korinthiërs 4:6. Om wedergebore te wees beteken om letterlike nuut gebore te wees, gebore deur die Gees van God, Johannes 1:12-13; 2 Petrus 1:1 - 4; 1 Johannes 2:29.

 

Bekering is nie willekeurig nie - kandidaat se besluit, maar baie nodig. Bekering en geloof is gewis gekoppel; deur bekering draai ‘n persoon weg van sonde; deur geloof draai iemand na God, en neem Jesus Christus aan as verlosser.

 

Vir die onthalwe van heiligmaking kyk ons na 3 stappe.

 

                                                                             BEKERING.

                                                                                           (Repentance)

 

1.  Bekering of om gered te wees.

2.  Omkering of om tot besinning te kom.

3.  Weder geboorte of om wedergebore te word.

 

Bekering vind plaas in die denke en gedagtes van die mens - omkering of besinning vind in die siel (die siel is net die fisiese lewe/bloed in die liggaam van die mens, Deuternomium 12:23, Levitikus 17:11,14) van die mens plaas - wedergeboorte vind in die gees van die mens plaas.

 

Wanneer iemand hom tot Jesus Christus bekeer en Hom aanneem as Saligmaker, is daardie persoon dadelik gered. Alle sonde is vergewe vir daardie persoon en dié persoon is reg om hemel toe te gaan indien net daar tot sterwe kom. Die woord bekeer kom 118 keer voor in ons Bybel. Die woord bekering 24 keer. Jesus het dan die persoon se naam geskrywe in die boek van die lewe.

NB: Jou naam KAN weer uitgewis word van die boek. Openbaring 3:5; ‘Wie oorwin, sal beklee word met wit klere, en Ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie’. Openbaring 22:19, ‘En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe’.

 

Bekering is om berou te toon of te hê. Bekering is ‘n algehele verandering van denke en hart. Dit is beslis nie om jammer te voel vir jouself nie. Bekering is om voor God te aanvaar dat jy ‘n sondaar is. Dit is om te besluit dat jy genoeg gehad het van die ou sondige lewe. Dit moet van die hart kom.

 

Die Bybel is baie duidelik oor die onderwerp van bekering. Om te bekeer is die mens se besluit. Om wedergeboorte te ondervind is God se besluit. Johannes 1:12, ‘Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo (dit is bekering;) wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van ‘n man nie, maar uit God gebore is (dit is wedergeboorte).

 

God moet tevrede wees met u besluit, Hy wil sien dat u dit bedoel, Hy moet dit aanvaar. Petrus sê vir hulle: "Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang", Handelinge 2:38.

 

Jesus het die volgende gesê in Lukas 15:7 en 10; “Ek sê vir julle dat daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor nege en negentig regverdiges wat die bekering nie nodig het nie. So, sê Ek vir julle, is daar blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer.

 

Die vergelykenis van die verlore seun is ‘n goeie voorbeeld en karakter van egte  bekering tot God; ‘n volkome ommekeer en teruggaan na God die Vader.

 

Lukas 15:11 tot 32, ‘n Man het twee seuns gehad: En die jongste van hulle het vir sy vader gesê: Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom. En hy het die goed tussen hulle verdeel. En nie baie dae daarna nie het die jongste seun alles bymekaargemaak en weggereis na ‘n ver land. En daar het hy sy eiendom verkwis deur losbandig te lewe. En toe hy alles deurgebring het, kom daar ‘n swaar hongersnood in daardie land, en hy het begin gebrek ly. Toe het hy hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg. En dié het hom in sy veld gestuur om varke op te pas. En hy het verlang om sy maag te vul met die peule wat die varke eet, en niemand het dit aan hom gegee nie. Maar hy het tot homself gekom en gesê: Hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van honger. Ek sal opstaan en na my vader gaan, en ek sal vir hom sê: Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie; maak my soos een van u huurlinge. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen…….

 

Ons is gees, siel en liggaam.    Ek is ‘n gees, ek het ‘n siel  en ek woon in ‘n liggaam. 

 

1 Thessalonicense 5:23; Lukas 8:55 en Handelinge 7:59 ens.

 

1.  EK IS GEES: ( Grieks - Pneuma )

Die gees van die mens is sy persoon, Chris, Johan, Susan ens. Die fondament van sy intelek, wil, gedagte, gewete wat hom ‘n persoon met ‘n vrye moraal of ‘n selfstandige persoon maak. Die gees van die mens het, Godlike - gewete. Die gees van die mens kom vanaf God - Prediker 12:7, en die gees van die mens sal vir ewig lewe, met God of geskei van God ewig in die hel. Die gees van die mens  leef in sy aardse tentwoning en kan nie sy liggaam verlaat terwyl die liggaam nog lewe nie. Lees 2 Korinthiërs 5:1 - 10; Jakobus 2:26; Lukas 8:55; Handelinge 7:59.

 

2.  EK HET ‘ N SIEL : ( Grieks - Psyche )

Die siel van die mens is sy fisiese lewe in sy liggaam, die fondament van sy emosies, hartstog, begeertes en sy gevoelens, Genesis 2:7. Die siel van die mens het, self - gewete. Die siel van die mens kom van God en sal nie meer bestaan na sy dood, as gevolg van Adam en Eva se sondige natuur wat ons van hulle oorgeërf het. Lees Genesis 9:4 en Levitikus 17:11,14; Deuternomium 12:23.

 

3.  EK LEWE IN ‘ N LIGAAM : ( Grieks - Soma )

Die liggaam van die mens is die aardse tentwoning waarin sy gees en siel woon. Die gees en siel van die mens bedink en die liggaam voer die gedagtes uit. Die liggaam van die mens het, wêreld - gewete. Die liggaam van die mens is uit die stof van die aarde en sal na die aarde terugkeer as gevolg van die mens se ongehoorsaamheid, Genesis 2:7 en Genesis 3:19.

 

Om te bekeer vir die mens is om op te hou verkeerde dinge doen in die oë van God. Die mens moet omdraai en na God opsien, na Hom toe loop en nie weg van Hom nie. Daar moet geensins iets tussen u en God wees van u kant af nie. Bekering is nie oor hoe en wat ons voel nie, dit gaan oor wie en wat ons is in Jesus Christus. Wanneer u in ‘n diens sit en die Woord van God tref u in die hart en die pastoor of prediker maak ‘n uitnodiging om Jesus aan te neem en u reageer daaom is u net gered of bekeerd u is nie wedergebore nie, Romeine 10:9 tot 13. Dit beteken nie dat die nuwe geboorte nie dan kan plaasvind nie. Wat ek wel sê is dat u moet eers bekeer en dan sal die nuwe geboorte plaasvind. Dit is hier waar u wandel met God begin, die nuwe geboorte of wedergeboorte sal plaasvind nadat God u motief gesien en aanvaar het. U kan nog steeds bekeer nadat u u hart vir Jesus gegee het.

 

Ons moet bekeer van sonde. Ons almal weet regtig wat reg of verkeerd is. Romeine 3:23, ‘want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God’. Ons het almal ‘n sondige natuur geêrf van Adam en Eva. Wanneer u ‘n staan vir Jesus gemaak het en dinge loop verkeerd; begin maar weer van vooraf. Moet nie toelaat dat Satan u onder kry nie. Moet nooit opgee nie. Bid en vra God die Vader om u krag te gee. Romeine 5:8, ‘maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. U sal nie skielik in ‘n engel verander nie, onthou ons is almal net mens. Onthou net dat Satan haat ons as Christene. Romeine 5:12, ‘Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het’. Romeine 6:23, ‘Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here’. U is ‘n sondaar bestem vir die ewige dood in die hel indien u nie Jesus Christus aangeneem het as u persoonlike saligmaker nie.

 

U moet tot ‘n punt kom waar u Jesus moet bely en aanneem. Romeine 10:9, ‘As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word’.

 

 

                                                                                          OMKERING.

                                                                         ( Conversion )

 

1.  Bekering of om gered te wees.

2.  Omkering of om tot besinning te kom.

3.  Weder geboorte of om wedergebore te word.

 

Bekering vind plaas in die denke van die mens - omkering of besinning vind in die siel van die mens plaas - wedergeboorte vind in die gees van die mens plaas.

 

Jesus het vir Petrus gesê, “Maar Ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie; en as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk”, Lukas 22:32.

 

Omkering word ook beskryf as ‘om te verander’ en is ‘n proses wat kan begin voor bekering en aangaan lank na wedergeboorte. Ek glo dat omkering of besinning is die sambreel oor bekering en wedergeboorte. Matthéüs 18:3, “Voorwaar Ek sê vir julle, as julle nie verander en soos die kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie”.

 

Handelinge 3:19, ‘Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom’.

 

Omkering of om te besin kan beteken dat jy van aanbiddings plek en wat jy glo/geglo het moet verander. Dit kan beteken dat jy slegte gewoontes moet afsê. Baie mense probeer dit sonder om eers te bekeer; dit sal nie hou omdat dit nie van die innermens of sy siel kom nie. Hulle harte het nie verander nie.

 

Om te besin of, om - te - keer beteken om te verander; verander jou denke en leefwyse ten bate van God. Daar is duisende Christene wat hulle net ‘bekeer’ het en daar gebly het; hulle het nie wedergeboorte ondervind nie. Die rede hievoor is dat hulle nie tot besinning gekom het in hulle verstand. Meeste sulke mense kleef aan tradisionele geloof vas. Efesiers 4:23, ‘dat julle, wat die vorige lewenswandel betref die oue mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Kolossense 3:10, ‘en julle jul met die nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper’.

 

Voorbeelde om in gedagte te hou:

 

a. Paulus het gesê; “ek sterf daagliks” 1 Korinthiers 15:31.

 

b. ‘Moenie die wêreld liefhê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie’, 1 Johannes 2:15.

 

c. ‘Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis? 2 Korinthiers 6:14.

 

d. ‘My kinders, laat niemand julle mislei nie: wie die geregtigheid doen, is regverdig soos Hy regverdig is. Hy wat die sonde doen, is uit die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek. Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly; en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. Hierin is die kinders van God en die kinders van die duiwel openbaar: elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie, en hy ook wat sy broeder nie liefhet nie. Want dit is die boodskap wat julle van die begin af gehoor het, dat ons mekaar moet liefhê; nie soos Kain wat uit die Bose was en sy broer doodgeslaan het nie. En waarom het hy hom doodgeslaan? Omdat sy werke boos was en dié van sy broer regverdig. Verwonder julle nie, my broeders, as die wêreld julle haat nie. Ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, omdat ons die broeders liefhet. Hy wat sy broeder nie liefhet nie, bly in die dood. Elkeen wat sy broeder haat, is ‘n moordenaar; en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het nie. Hieraan het ons die liefde leer ken, dat Hy sy lewe vir ons afgelê het; en ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê. Maar wie die goed van die wêreld het en sy broeder sien gebrek ly en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? 1 Johannes 3:7 tot 18.

 

                                                                          WEDERGEBOORTE.

                                                                              ( Born Again )

 

1.  Bekering of om gered te wees.

2.  Omkering of om tot besinning te kom.

3.  Weder geboorte of om wedergebore te word.

 

Bekering vind plaas in die denke van die mens - omkering of besinning vind in die siel van die mens plaas - wedergeboorte vind in die gees van die mens plaas.

 

Om wedergebore te wees beteken om letterlike nuut gebore te wees, gebore deur God, Johannes 1:12-13;2 Petrus 1:1 - 4; 1 Johannes 2:29. 

 

Wanneer ‘n persoon wedergebore word is dit wanneer God die Heilige Gees daardie persoon ‘n nuwe geestelike lewe gee. Die nuwe geboorte is God se manier om mense in Sy familie in te bring wanneer hulle gered is. Johannes hoofstuk 1 tot 3; 1 Petrus hoofstuk 1 en 2.

 

Om wedergebore te word is wanneer die Heilige Gees jou ‘n nuwe skepsel maak; om jou lewe te verander van binne. Om wedegebore te raak is wanneer die Heilige Gees Sy woning binne in jou kom maak. Johannes 1:12, ‘Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word aan hulle wat in sy Naam glo (bekering) wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van ‘n man nie, maar uit God gebore is (wedergeboorte). God het u motief gesien, deur u te reinig van alle sonde deur die mag wat in die bloed van Jesus Christus gestort was op die kruis en deur sy Woord. U sal beslis weet of dit met u gebeur het. Alles sal beter lyk en u sal liefde vir almal in u hart hê.

 

Om te bekeer is NIE om wedergebore te word. Soos ons sien in die Bybel is bekering en wedergeboorte nie een en dieselfde. Daar is duisende Christene wat net tot bekering gekom het en gladnie wedergeboorte ondervind het nie. Daar is selfs duisende mense in voltydse bediening wat not nooit ‘n wedergebore ondervinding gehad het nie. Ons ken vir/van God, maar ken Hy ons? Ken Hy ons by die naam. Is ons een van Sy kinders? Indien u nie wedergebore is nie beteken dit nie dat u nie hemel toe sal gaan indien u sterf, dit het niks met saligheid te doen nie. Wedergeboorte beteken dat God die Vader het ons in Sy familie aangeneem. Hierdie is ook nie die doping in die Heilige Gees. Johannes 3:3, ‘hy wat nie wedergebore is sal die koningkryk van God nie ‘SIEN’ nie. Vers 5; hy wat nie gebore is uit water (natuurlike geboorte) en Gees (wedergebore) kan die koningkryk van God nie ‘INGAAN’ nie. Die koningkryk van God is nie hemel - toe in hierdie verse nie, dit is God se eiendom of besitting. ‘n Koning se koninkryk of alles wat Hy besit. Ons word deel van God se koningkryk met wedergeboorte.

 

Ons is gees, siel en liggaam. Ek is ‘n gees, ek het ‘n siel  en ek woon in ‘n liggaam. Dit gaan nie oor wie of wat ons is nie, dit gaan oor wie ons in Jesus Christus is. Wanneer u in ‘n diens sit en die woord van God tref u in die hart en die pastoor of prediker maak ‘n uitnodiging om Jesus aan te neem en u reageer daarop is u net gered of bekeerd; u is nie wedergebore nie, Romeine 10:9 tot 13. Dit beteken nie dat die nuwe geboorte nie daar en dan kan plaasvind nie. Wat ek wel sê is dat u moet eers bekeer en dan sal die nuwe geboorte plaasvind. Dit is hier waar u wandel met God begin, die nuwe geboorte of wedergeboorte sal plaasvind nadat God u motief gesien en aanvaar het. U kan nog steeds bekeer nadat u, u hart vir Jesus gegee het.

 

WEDERGEBOORTE: Die werking van die Heilige Gees.

Nikodemus was ‘n leeraar van Israel en die Jode. Hy het in die nag na Jesus gegaan. Jesus het aan hom die wedergeboorte verduidelik. Jesus het ook aan Nikodemus verduidelik dat sonder die Heilige Gees was daar geen wedergeboorte, Johannes 3:6 - 8. Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees. ‘Moenie jou verwonder dat Ek vir jou gesê het, julle moet weer gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie vanwaar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is’. Nikodemus het ‘n navolgeling van Jesus geword soos gesien kan word in Johannes 7:5 en ook Johannes 19:39, daar sien ons dat Nikodemus het gehelp om Jesus te begrawe.

 

Baie Bybel studente is onseker oor wat die water in hierdie Skrifte in Johannes hoofstuk 3 na verwys. Soos duidelik gesien kan word in vers 4 word hier van die water by natuurlike geboorte gepraat. Die water in vers 5 het niks te doen met waterdoop soos sekere mense glo. Sommige glo dit verwys na ‘n geestelike reiniging deur die woord. Die reiniging van die woord verwys na ‘n geestelike ondervinding soos gesien kan word in Johannes 15:3.

 

1. “Want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly”, 1 Petrus 1:23.

 

2. “Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo; wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van ‘n man nie, maar uit God gebore is”, Johannes 1:12 - 13.

 

3. “Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly; en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore”, 1 Johannes 3:9.

 

4. “Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is uit God gebore; en elkeen wat die Vader liefhet, het ook die een lief wat uit Hom gebore is”, 1 Johannes 5:1.

 

5. “Ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie; maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself, en die Bose het geen vat op hom nie”, 1 Johannes 5:18.

 

NB: Elke persoon wat wedergebore is sal weet, indien u twyfel dan is u nie wedergebore. Nikodemus het nie geweet van wedergeboorte.

                                                        Saamgestel deur Chris Mengel Snr.

                                                              HIERDIE BLADSY BO PUNT