Christen Kerk                   ons preek wat die Bybel leer     

                                                                                 

                                                                                       SATAN

Satan, ook genoem die duiwel, is 'n werklike geskape lewende wese met 'n geestelike liggaam. Hy was 'n engel wat teen God die Vader in die Hemel in opstand gekom het en van daar uitgewerp is. Satan het baie bose geeste/demone en volgelinge. Daar is baie wat die bestaan ​​van Satan ontken. Die grootste leuen wat Satan die mense kan laat glo, is dat hy, Satan, nie werklik is nie. Hulle beweer dat Satan net 'n ‘leier van die kwaad’ is, of net in die verbeelding van mense bestaan. Die enigste bron van inligting oor die geskiedenis van Satan is die Bybel. Satan is nie die ‘God’ van die aarde nie; die aarde behoort aan die Skepper - God. Die Bybel sę dat hy die regeerder van die magte van die duisternis op die aarde is, Efesiërs 6:12. Satan haat alle Christene, hy loop rond soos 'n brullende leeu, 1 Petrus 5:8. Die bloed van ons Here Jesus Christus het hom oorwin, Openbaring 12:11. Die Bybel leer dat ons hom kan weerstaan ​​in die naam van Jesus en deur die krag van die Heilige Gees Jakobus 4:7. Satan het lank gelede geboorte aan leuens gegee, Genesis 3:1-5. Ons lees in Johannes 8:44 dat Jesus gesę het Satan is die vader van alle leuens.

 

Satan is 'n geskape wese en hy is 'n koning en het 'n koninkryk soos gesien kan word uit die volgende:

 

1. Satan was die hoof en beskermer van die troon van God. Hy was volmaak in al sy weë van die dag dat hy geskep is totdat daar ongeregtigheid in hom gevind is. In hom was die volheid van wysheid en die perfeksie van skoonheid wat die trots, wat sy ondergang was, veroorsaak het. Hy was geklee in 'n kleed wat gedek was met die mees seldsame en kosbare juwele in goud ingeweef. Hy het gewoon in die ‘Tuin van God’ en op die 'Heilige Berg’ van God, Esegiël  28:11-19.

 

2. Ons lees in Jesaja 14:12-14: "Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die dageraad! Hoe lę jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies!  En jy het in jou hart gesę: Ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die Noorde.  Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste!"

 

3.  Ja, in die doderyk sal jy neergewerp word, in die diepste plekke van die kuil!  Die wat jou sien, beskou jou, hulle let op jou en sę: Is dit die man wat die aarde laat sidder het, koninkryke laat beef het? Die węreld soos ‘n woestyn gemaak en sy stede verwoes het, wat sy gevangenes nie losgelaat het huis toe nie?”, Jesaja 14:15-17.

 

4. Jesus het van Satan gesę: "En as die Satan die Satan uitdryf, dan is hy teen homself verdeeld. Hoe sal sy koninkryk dan bly staan? ”, Mattheüs 12:26. Satan se koninkryk bestaan ​​uit onderdane soos in enige ander koninkryk. Engele is sy onderdane, soos gesien kan word in Openbaring 12:9 "En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele węreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp”. Sien ook Mattheüs 25:41, "in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele". Demone is sy onderdane, "Toe het hulle ‘n duiwelbesetene wat blind en stom was, na Hom gebring; en Hy het hom gesond gemaak, sodat die blinde en stomme kon praat en sien” Mattheüs 12:22. Sien ook Mattheüs 15:22; Lukas 04:35; Lukas 08:26-36; Lukas 09:42. Onbekeerde, of ongeredde mense is Satan se onderdane, Johannes 8:44 "Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen". Ons lees in Handelinge 19:13-16 "En sommige van die rondtrekkende Jode, duiwelbesweerders, het dit gewaag om die Naam van die Here Jesus te noem oor die wat bose geeste gehad het, en te sę: Ons besweer julle by die Jesus wat Paulus verkondig!  Toe spring die man in wie die bose gees was, op hulle en oormeester en oorweldig hulle, sodat hulle naak en gewond uit daardie huis gevlug het”. 

 

5. Satan het baie valse en misleidende idees na die Kerk van vandag gebring. Hy het sekere leringe gebring soos 'Moet nie oor die Hel leer of preek nie, dit skrik mense af’, ‘As jy nie saam met jou man kan lewe nie, skei’, ‘Hou die vrede in jou kerk en almal sal gelukkig wees’, ‘Dit is beter om 'n skare as 'n enkele te hę’, ‘As jy nie ‘n tiende afsonder nie, kan jy nie op die kerkraad dien nie’ ens. Hierdie is leringe uit die put van die Hel; mag God hul siele genadig wees. Satan inspireer ook sogenaamde denominasies om hul eie ‘Bybels’ te ‘vertaal’. Hulle laat baie belangrike verse uit en voeg selfs hul eie verse by om by hul eie vals leer in te pas. Ons word in meer as 26 Nuwe Testamentiese verse gewaarsku oor 'valse leraars en predikers’ wat die Skrif sal verdraai na hulle eie leer. Satan se hoop is dat die "Evangelie van Vrede" die "Evangelie van Waarheid" kan vervang want ‘n kerk soos dit sal ‘n 'Maatskaplike Diens' word vir diegene wat Sondag na Sondag daar sit. Dit het 'n kompetisie tussen predikers en pastore geword om te sien wie die grootste gebou kan hę. Satan het die aandag van Christene verplaas na sekondęre dinge; geen wonder kerke het vertoonlokaal vloere geword nie.

 

Satan se straf sal kom wanneer Christus aan die einde van die ‘Groot Verdrukking’ terugkeer na die ‘Olyfberg’. 'n Engel uit die hemel sal Satan ketting en hom in die 'Afgrond' gooi, waar hy vir 'n 1000 jaar sal bly Openbaring 20:1-3. Ons lees verder in Openbaring 20:7-10 "En wanneer die duisend jaar voleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word; en hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog; en hulle getal is soos die sand van die see. En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laer van die heiliges en die geliefde stad omsingel, en vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind. En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp waar die dier en die valse profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid.”

                                                                Saamgestel deur Chris Mengel Snr.

                                                                     HIERDIE BLADSY BO PUNT