Christen Kerk                   ons preek wat die Bybel leer     

                                                                                 

                                                                                  DIE HEL

Die Hel is 'n werklike plek net soos die hemel en aarde. God die Hel geskep en Hy het die Hemel en die aarde geskep. Die Hel is 'n plek van vuur en swael. Jesus het meer oor die Hel as enigiemand anders in die Bybel gepraat. Die woord 'Hel' verskyn 54 keer in die Bybel, wat begin met Deuteronomium 32:22: “Want ‘n vuur is aangesteek in my toorn en het gebrand tot in die doderyk daaronder, en dit het die aarde met sy opbrings verteer en die fondamente van die berge aan die brand gesteek”. Die woord Hel is altyd gekoppel aan 'n brandende/vlammende massa soos in die Skrif gesien kan word.

Wanneer iemand in die Ou Testament gesterf het, is die liggaam na die graf, of Hebreeuse = "Queber", Grieks = "Mnaymion". Die regverdige persoon se gees is na die Paradys. Die slegte mens se gees is na die Hel of "Sheol" = Hebreeus, "Hades" = Grieks. As iemand in die Nuwe Testament of nou sterf, gaan die liggaam na die graf. Die gees van die mens wat Jesus Christus aangeneem het as Verlosser sal Hemel toe gaan om by die Here wees, Hand 7:55-60; 2 Kor 5:1-10; Filippense 1:23 ens. Die persoon wat sterf sonder om Jesus Christus as hul Verlosser te aanvaar sal eindig in die poel van vuur - Openbaring 20:15. Soos in my Bybelstudie, "Lewe na die dood" gesien kan word, is daar meer as een plek waar slegte mense/wesens gaan na die dood. Ek verwys in hierdie studie na die finale Hel of “poel van vuur".

Sommige moderne pastore en predikers van vandag erken dat hulle nie oor die Hel praat nie.  Hulle reken dat prediking oor die Hel mense bang maak. Hierdie predikers sal eendag 'n wrede ontnugtering beleef. Ons lees van die ryk man en Lazarus in Lukas 16:19-31. Neem asseblief kennis dat hierdie gedeelte van die Skrif nie 'n gelykenis is soos baie dink nie. Jesus stel dit duidelik soos in Lukas 16:19 gelees kan word: "En daar was ‘n ryk man, en hy het purper en fyn linne gedra en elke dag vrolik en weelderig gelewe". In vers 24 lees ons verder van 'n vlam: "En hy roep en sê: Vader Abraham wees my barmhartig en stuur Lasarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel; want ek ly smarte in hierdie vlam". Die Hel is 'n plek van marteling, Lukas 16:28: "sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie”. Matthew 13: 49-50: “So sal dit wees in die voleinding van die wêreld: die engele sal uitgaan en die slegte mense onder die regverdiges uit afskei en hulle in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees en gekners van die tande”, Mattheüs 13:49-50

Jesus sê in Mattheüs 10:28 "En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie; maar vrees Hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die Hel". Voor Jesus Christus aan die kruis gesterf het, het Satan die sleutels van die dood gehou. Hy het al die gestorwenes van die Ou Testament in gevangene gehou. Die regverdige was teen hulle wil in hierdie gevangenis deur Satan gevange gehou soos in Hebreërs 2:14-15 gesien kan word. Jesus het Satan aan die kruis oorwin en Hy, Jesus, hou nou die sleutels van die dood en die Hel in sy hand. Openbaring 1:17b-18: "Ek is die eerste en die laaste en die lewende; en Ek was dood en kyk, Ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En Ek het die sleutels van die doderyk en van die dood ". Jesus bevry dan die regverdiges uit die paradys. Hy het selfs gegaan om aan die wat in die dode was te preek, 1 Petrus 4:6: "Want daarom is ook aan die dode die evangelie verkondig, sodat hulle wel geoordeel kan word na die mens in die vlees, maar lewe na God in die gees". Dit is die siele wat opgestaan ​​het uit die dood toe Jesus uit die dood opgestaan het​​, Mattheüs 27:50-53: “Daarop het Jesus weer met ‘n groot stem geroep en die gees gegee. En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe en die rotse het geskeur; en die grafte het oopgegaan en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. En ná sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan en in die heilige stad ingekom en aan baie verskyn”.

                                                                Saamgestel deur Chris Mengel Snr.

                                                                    HIERDIE BLADSY BO PUNT