Christen Kerk                   ons preek wat die Bybel leer     

                                                                                 

                                                                         GOD EN DIE MENS

Terwyl dit natuurlik n ingewikkelde en betwisbare bespreking is en nie elkeen stem saam, die meerderheid mense voel dat Godsdiens is belangrik. Vir die mense wat voel dat Godsdiens belangrik is, ten minste hulle geloof word gekoppel aan die allerlaaste waarheid soos, lewe, die dood en die lewe na die dood. Ook hoe die mens behoort te lewe, die konsep van, reg of verkeerd, moraal, sedeleer en kultuur. Ons moet saamstem dat hierdie is belangrike punte.

Indien ons glo dat Godsdiens is n belangrike aspek, dan is dit belangrik dat ons tyd moet skep en maak om ten volle te verstaan hoe om met ons God te komunikeer.

1. WIE IS GOD?

Die woord God het 'n betekenis, dit beteken 'godheid' of 'geestelik'. Baie mense maak God n misterie en moeilik om te verstaan vanwee onkunde en n gebrek aan Skrif kennis. Ons moet verstaan dat ons 'God' is die Gees van die lewende Vader, Johannes 4:24. So die Vader is ons 'God'. Hy is die Vader en God van Jesus Christus. Johannes 20:17, "My Vader en julle Vader, My God en julle God". Ons lees in Efesirs 1:17, "Dat die God  van onse Here Jesus Christus, die Vader van heerlikheid, aan julle die Gees van wysheid en openbaring in kennis kennis van Hom mag gee"

GOD IS DIE GEES VAN ONS LEWENDE VADER. (DIE HEILIGE GEES - DIE ENIGSTE GEES WAT IS EN WAT WAS VIR EWIG; Johannes 4:24)

2. DIE DRIEVOUDIGE NATUUR VAN DIE MENS:

Ons is gees, siel en liggaam. Ek is n gees, ek het n siel en ek woon in n liggaam, 1 Thessalonicense 5:23; Lukas 8:55 en Handelinge 7:59 ens.

2.1 EK IS 'N GEES: ( Grieks - Pneuma )

Die gees van die mens is sy persoon, Chris, Johan, Susan ens. Die fondament van sy intelek, wil, gedagte, gewete wat hom n persoon met n vrye moraal of n selfstandige persoon maak. Die gees van die mens het, Godlike - gewete . Die gees van die mens kom vanaf God - Prediker 12 - 7, en die gees van die mens sal vir ewig lewe, met God of geskei van God ewig in die hel. Die gees van die mens leef in sy aardse tentwoning en kan nie sy liggaam verlaat terwyl die liggaam nog lewe nie. Lees 2 Korinthiers 5:1 - 10; Jakobus 2:26; Lukas 8:55.

2.2 EK HET 'N SIEL: ( Grieks - Psyche )

Die siel van die mens is sy fisiese lewe in sy liggaam, die fondament van sy emosies, hartstog, begeertes en sy gevoelens, Genesis 2:7. Die siel van die mens het, self - gewete. Die siel van die mens kom van God en sal nie meer bestaan na sy dood, as gevolg van Adam en Eva se sondige natuur wat ons van hulle oorgerf het. Lees Genesis 9:4 en Levitikus 17:11 dit verskil van die Engelse Bybel.

2.3 EK LEWE IN 'N LIGGAAM: ( Grieks - Soma )

Die liggaam van die mens is die aardse tentwoning waarin sy gees en siel woon. Die gees en siel van die mens bedink en die liggaam voer die gedagtes uit. Die liggaam van die mens het, wreld - gewete. Die liggaam van die mens is uit die stof van die aarde en sal na die aarde terugkeer as gevolg van die mens se ongehoorsaamheid, Genesis 2:7 en Genesis 3:19.

3. DIE DRIEVOUDIGE NATUUR VAN GOD:

Ons het, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, Mattheus 28:19. ens. Het u geweet daar is 30 Skrif verse in die Bybel wat God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees bevestig.

3.1 GOD DIE VADER:

Die Gees van die Vader is die Heilige Gees, Johannes 15:26; Genesis 1:2. God die Vader was voor tyd begin het en sal wees vir ewig. God die Vader sit op die oomblik op sy Troon in die hemel, Markus 16:19; Hebreers 1:3; 1 Petrus 3:22; Romeine 8:34; Efesiers 1:20; Kolossense 3:1; Handelinge 7:56; Openbaring 20:11. Wanneer die Bybel gewoonlik verwys na "God" in die Nuwe Testament verwys dit na God die Vader. Lees lukas 8:1 en Johannes 14:1,"Glo in God glo ook in My - in die huis van My Vader is daar baie wonings" Ook Johannes 20:17 "My Vader en julle Vader, My God en julle God". Terwyl Jesus hier op aarde was het Hy in meer as 40 Skrifte in die Nuwe Testament verwys na Sy Vader in die hemel. Wanneer ons dink aan God die Vader moet ons vir geen oomblik dink dat Hy onsigbaar is nie, ons moet meer dink aan distansie. Die Heilige Gees is nie beperk soos die gees van die mens, in n liggaam nie, die Gees van die Vader is orals - oral teenwoordig.

3.2 GOD DIE SEUN:

God die Seun was saam met God die Vader voordat hierdie wreld bestaan het, Johannes 17:5, Johannes 17:24 and Genesis 1:26 ens. God die Seun wet nie alles wat die Vader weet, lees Markus 13:32. Jesus het Homself geledig van Sy eie Gees sodat die Heilige Gees die Gees van die Vader in Hom kon woning maak. Die Bybel leer ons dat die Gees van God die Vader is ook in God die Seun. Johannes 17:21, "Dat almal een mag wees, net soos U, Vader, in My en Ek in U". Dit beteken nie dat Jesus nie Sy eie Gees het nie, lees Romeine 8:9; Lukas 23:46. Hy het Sy eie Gees aan God die Vader onderwerp sodat Hulle een kan wees, in eenheid, Johannes 17:11 - 23, vers 11 "Dat hulle een mag wees soos Ons is", vers 21 "Dat hulle almal een mag wees, soos U, Vader in My en Ek in U", vers 22 " Dat hulle almal een mag wees soos Ons is", vers 23 "Ek in hulle en U in My, dat hulle volkome een kan wees". God die Seun sit op hierdie oomblik aan die regter hand van God die Vader in die hemel om vir ons in te tree, Romeine 8:34. God die Vader en God die Seun word hier op die aarde verteenwoordig deur die Heilige Gees van God die Vader, Johannes 14:16 tot 23. Nadat Jesus uit die dode opgestaan het, het hy n tasbare liggaam gehad, Lukas 24:36 - 43.

3.3 GOD DIE HEILIGE GEES:

Die Bybel leer ons dat die Heilige Gees is God die Vader se Gees. "God is Gees, en die wie Hom aanbid moet Hom in gees en in waarheid aanbid", Johannes 4:24. Die Heilige Gees verteenwoordig God die Vader en Jesus Christus hier op aarde. Die Heilige Gees het vir Maria bevrug en so het God die Vader van Jesus geword. Lees Mattheus 1:18. Die Heilige Gees het ook vir Jesus uit die dode opgewek, Romeine 8:8 - 16. Die Heilige Gees kom uit die Vader, lees Johannes 15:26 en Johannes 16:7 - 14. Ons kan alleen dink aan die mega dienste wat die Heilige Gees hier op aarde doen. Ons moet ook besef dat God die Vader weer met ons versoen is deur wat Jesus Christus gedoen het.

                                                              Saamgestel deur Chris Mengel Snr.

                                                                  HIERDIE BLADSY BO PUNT