Christen Kerk                   ons preek wat die Bybel leer     

                                                                        

                                            BYBEL PROFESIE WAT NOG VERVUL MOET WORD.

1. DIE WEGRAPING VAN DIE KERK:

 

Die doel van hierdie studie is om te kyk na die baie Nuwe Testament profesies wat vervul moet word vanaf die wegraping van die Kerk tot die Nuwe Jerusalem wat van God uit die Hemel neerdaal. Die eerste hiervan is tans in vervulling en sal aangaan totdat Christus sal neerdaal net tot in die wolke met die wegraping van die Kerk om hulle saam met Hom te neem in die Hemel. 1 Timotheűs 4:1; ‘Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang’. Hierdie profesie voorspel dat daar baie mense afvallig sal word aan die evangelie in die laaste dae net voor die wegraping. Die Bybel waarsku voortdurend in die Nuwe Testament dat mense in die laaste dae vals gelowe sal aanneem. Hebreërs 3:12; ‘Sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle ’n bose en ongelowige hart is deurdat hy van die lewende God afvallig word nie’. Hierdie profesie dat mense afvallig sal word is tans in werking en sal aanhou tot die wegraping en selfs totdat Jesus Chrustus Sy Kerk vir Homself stel sonder sonde.  1 Thessalonicense 5:23; ‘En mag Hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van onse Here Jesus Christus!’  2 Petrus 3:9 - 10; ‘Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom’. Maar die dag van die Here sal kom soos ‘n dief in die nag. Matthéüs 24:44; Matthéüs 25:13.

 

Die wegraping van die Kerk is nie die wederkoms van Christus nie. Die wegraping van die Kerk sal ‘n verrassing vir baie mense wees. Slegs die ware gelowes sal die wegraping aanskou of deel daarvan wees.  Met die wederkoms van Christus sal elke oog Hom sien. Die woord ‘wegraping’ beteken ‘om vinnig weg te neem’.  Die wegraping van alle gelowiges sal oombliklik gebeur, vinnig, in ‘n oogwink. 1 Korinthiërs 15:51, 52; “Kyk, ek deel julle ‘n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word, in ‘n oomblik, in ‘n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word en Fillippense 3:20, 21.

 

1 Thessalonicense 4:13-17; “Maar, broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenes nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie.  Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met Hom bring.  Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vóór wees nie.  Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees”. Hierdie Skrifgedeelte sê duidelik dat al die betrokke mense die Here in die lug, of in die wolke sal ontmoet.

 

In die Bybel word daar altyd na ‘die wegraping van die Kerk’ verwys as die ‘koms van die Here’ of ‘die dag van die Seun van die mens’ of ‘die openbaring van die Seun van die mens’, maar nooit na die ‘wederkoms van Christus’ nie. Die wegraping van die Kerk is 'n Nuwe Testamentiese leer en was vir die eerste keer aan Paulus, as 'n spesiale openbaring geopenbaar, terwyl die ‘wederkoms van Christus’, om saam met die gelowiges op aarde te kom woon, nie net 'n Nuwe Testamentiese leer is nie, maar ook een van die hoof temas van die Ou Testament is. Die Ou Testamentiese profete het nooit die Nuwe Testamentiese Kerk gesien nie, veel minder nog die wegraping van die Kerk.

 

1. Die wegraping van die Kerk kan enige oomblik plaasvind. Slegs God die Vader weet wanneer hierdie gebeurtenis sal plaasvind. Nie eens Jesus Christus weet die tyd nie, Markus 13:32; ''Maar van daardie dag en dié uur weet niemand nie, ook nie die engele in die hemel of die Seun nie, maar net die Vader”. Die tyd van die wegraping is God die Vader se besluit. Ons het 'n idee van wanneer die wederkoms van Jesus Christus sal plaasvind. Die wegraping van die Kerk sal ongeveer sewe jaar voor die wederkoms plaasvind.

 

2. Die doel van die wegraping van die Kerk is dat Christus die gelowiges voor die groot verdrukking sal kom haal. 1 Thessalonicense 4:13-17. Die wegraping moet eers plaasvind en Christus moet vir Sy gelowiges kom, voordat Hy saam met sy gelowiges kan terug kom. Die wederkoms van Christus is om, na die groot verdrukking, saam met die gelowiges te leef en vir 'n duisend jaar oor die aarde te regeer, Judas 1:14b en Openbaring 20:6. Ons verstaan ​​ook dat Christus die dooies 'in Hom' in hul grafte moet opwek uit die bose dood om hul beloning saam met diegene wat in die lewe is te ontvang, om dan van sterflik na onsterflik verander te word, 1 Korinthiërs 15:51 ens. en 2 Korinthiërs 5:1-10.

 

3. Die wegraping sal wees vir diegene wat vir Christus leef.  1 Johannes 2:28, ''En nou, my kinders, bly in Hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer Hy verskyn en nie beskaamd van Hom weggaan by sy wederkoms nie”.  Mattheüs 07:21, “Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is”. Lukas 21:34-36, “Maar pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie, en dié dag julle nie skielik oorval nie. Want soos ‘n strik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon. Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan”. Jesus het hierdie woorde gesê nadat hy vir hulle vertel het van die groot verdrukking. Let daarop dat Hy vir ons sê om te waak dat ons waardig kan wees om hierdie dinge wat gaan gebeur te ontvlug.

 

4. Die wegraping van die Kerk sal 'n vernietigende uitwerking op die wêreld hê. Dink net wat sal in hierdie wêreld gebeur as al die ware gelowiges skielik weggeraap word. Ons lees in die boek van Openbaring 4:1 oor die wegraping van die Kerk. Openbaring hoofstuk 1 tot Hoofstuk 3 handel oor die Kerk hier op aarde. Openbaring hoofstuk 4 begin met die wegraping van die Kerk, dan tot by hoofstuk 19 is wat hier op aarde gaan gebeur. Hoofstuk 19 handel oor die bruilofsmaal van die Lam en tot by hoofstuk 22 gaan oor God se finale onderhandelinge en die Nuwe Hemel.

 

5. Matthéüs hoofstuk 25 verwys nie na die wegraping van die Kerk nie. Mattheüs hoofstuk 24 verwys egter na die wegraping van die Kerk en die Jode wat deur die groot verdrukking gaan omdat hulle nie Jesus Christus as die Messias aanvaar het nie. Onthou die boek van Matthéüs was hoofsaaklik vir die Jode geskryf.

 

6. Lukas 17:22: Jesus het gesê: Daar sal dae kom wanneer julle sal begeer om een van die dae van die Seun van die mens te sien, en julle sal dit nie sien nie” vers 26-36 “ En soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit ook wees in die dae van die Seun van die mens: hulle het geëet en gedrink, hulle het getrou en is in die huwelik gegee tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het, en die sondvloed gekom en almal vernietig het. Net soos dit ook gebeur het in die dae van Lot: hulle het geëet en gedrink, gekoop en verkoop, hulle het geplant en gebou.  Maar op die dag toe Lot van Sodom uitgaan, het vuur en swawel van die hemel af gereën en almal vernietig. Net so sal dit wees in die dag wanneer die Seun van die mens geopenbaar word. In daardie dag moet hy wat op die dak sal wees, terwyl sy huisraad in die huis is, nie afkom om dit weg te neem nie; en so ook moet hy wat op die land sal wees, nie omdraai na wat agter is nie. Dink aan die vrou van Lot! Elkeen wat probeer om sy lewe te red, sal dit verloor; en elkeen wat dit verloor, sal dit behou. Ek sê vir julle: In daardie nag sal daar twee op een bed wees; die een sal aangeneem en die ander verlaat word. Twee vroue sal saam maal; die een sal aangeneem en die ander verlaat word. Twee sal op die land wees; die een sal aangeneem en die ander verlaat word.Lukas 17:37: “En hulle antwoord en sê vir Hom: Waar, Here? En Hy sê vir hulle: Waar die liggaam lê, daar sal die aasvoëls saamkom.” Jesus voorspelling hier oor die slag van Armageddon en verwys na die slag van Armageddon.

 

7. Na dat die wegraping plaasgevind het sal die ware gelowiges hulle beloning in die hemel ontvang en sal dan deel in die feesmaaltyd van die Lam. Hierdie tyd sal ongeveer 7 jaar duur. Gedurende hierdie tyd sal die groot verdrukking op die aarde plaasvind. Dan sal die wederkoms van die Here met al sy heiliges, en die slag van Armagéddon, plaasvind op aarde. Satan en al sy aanhangers sal gebind word vir 'n duisend jaar en gedurende hierdie tyd sal daar vrede op aarde wees. Na die duisend jaar sal Satan vrygestel word en dan sal God vir Satan en sy volgelinge verslaan met Gog en Magog, en Satan en elke persoon wie se naam nie in die Lam se Boek van die lewe geskryf staan nie, vir ewig in die poel van vuur gooi. Ons lees van die bruilofsmaal van die Lam wat dan sal plaasvind. Daarna sal die bestaande wêreld deur vuur vernietig word en 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde sal van die hemel neerdaal en al die ware gelowiges en heiliges sal vir ewig daar lewe soos God in die begin beplan het.

 

Die Nuwe Testament profesie verwag vervulling met die wegraping, en dit is een profesie wat die ware Christene angstig voor wag om vervul te word om Jesus te sien kom in die wolke om al die heiliges van die Ou en Nuwe Testament saam met die lewendes en die ontslapendes wat Hy saam met hom terug sal bring en dan weer saam met Hom sal opneem in die Hemel. Die dooie heiliges sal uit die grafte opstaan en sal dan met onvergangklike liggame beklee word en die heiliges wat lewend is by Sy koms sal met ontsterflike liggaame beklee word. (Ek hoop u sien die verskil met onverganklike en onsterflike liggame) Saam sal die groep dan saam met Jesus terug gaan in die Hemel. 1 Korinthiërs 15:51 - 58; 1 Thessalonicense 4:13 -18.

 

2. REGTER STOEL VAN CHRISTUS:

 

Hierdie is die belangrikste Bybel studie wat u nog ooit in u hele lewe sal doen. 2 Korinthiërs 5:10, ‘Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Omdat ons dan die vrees van die Here ken, probeer ons om die mense te oortuig; maar voor God is ons openbaar, en ek hoop om ook in julle gewetens openbaar te wees’. Paulus het hier vir alle gelowiges geskryf. Sien ook; Romeine 14:12, ‘So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee’.

 

ELKE GELOWIGE SAL EENDAG VOOR JESUS CHRISTUS STAAN OM VERANTWOORDING TE DOEN VIR ALLES WAT HULLE GEDURENDE HUL LEWE GEDOEN HET, OF DIT GOED OF KWAAD WAS.

 

Ek hoop u verstaan dit. Sommige mense dink dat verkeerde dinge wat Christene gedoen het is weggewas en dit sal nie weer opgehaal word nie. Dit is nie wat die bovermelde Bybel vers sê nie, dit lees “of dit goed of kwaad was”.

 

Hierdie is een van die mees onverstaande stellinge wat die Bybel maak. Mense wil dit nie begryp nie. Lees die volgende Skrifte wat dit bevestig; 1 Korinthiërs 3:11-13; “Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos ’n bekwame boumeester die fondament gelê, en ’n ander bou daarop; maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Want niemand kan ’n ander fondament lê as wat daar gelê is nie, dit is Jesus Christus. En as iemand op dié fondament bou goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels - elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang; as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. Sien; Openbaring 22: 12, “En kyk, Ek kom gou, en my loon is by My, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Sien; Matthéüs 7:21, Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie? En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!

 

Ons lees in 1 Korinthiërs 11: 31,32; Want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie. Maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getugtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel mag word nie.

 

So indien ons sondig as Christene hier op aarde word ons deur die Here getugtig, dit is tog wat hierdie verse bevestig. Sien; Openbaring 3:19, “Almal wat ek lief het bestraf en tugtig ek”. Hebreërs 12:5b-8, “My seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie en beswyk nie as jy deur Hom bestraf word nie; want die Here tugtig hom wat Hy liefhet, en Hy kasty elke seun wat Hy aanneem. As julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns; want watter seun is daar wat die vader nie tugtig nie? Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie”. Sien, Spreuke 3:11,12 “My seun, verag die tug van die HERE nie, en laat sy kastyding nie jou weersin wek nie, want die HERE tugtig hom wat Hy liefhet, ja, soos ’n vader die seun in wie hy behae het.

 

Daar is ‘n groot verskil tussen die; ‘Regterstoel van Christus’ en die “Wit Troon oordeel’. ‘Die Regterstoel van Christus’, is vir alle gelowiges, 2 Korinthiërs 5:10. ‘Die Wit Troon Oordeel’ is vir alle ongelowiges, Openbaring 20:11. Die regterstoel van Christus is net na die wegraping en die Wit Troon oordeel, is net voor die finale einde, wanneer ‘n nuwe hemel en nuwe aarde uit die hemel sal neerdaal.

 

So die regterstoel van Christus is dadelik net na die wegraping en een van die eerste dinge wat in die Hemel gaan plaas vind. Geen Christen gaan hier gesraf of bestraf word nie, ons gaan net verantwoording doen vir wat ons verrig het as Christene in die vlees. Elke ding wat ons gedoen of bedink het gaan hier blootgelê word en ons moet verduidelik hoekom ons dit of dat gedoen het.

 

Dan gaan daar beloning uitgedeel word vir die wat volwaardig was as Christene, krone ens. Dit gaan gebeur net voor die bruilofmaal van die Lam. Wanneer die gelowiges saam met Jesus aansit aan Sy tafel gaan daar baie wees wat verskillende krone ontvang het. Waarom krone? omdat Jesus gesê het dat dié sal saam met Hom regeer in die millennium as konings en priesters.

 

Intussen, net na die wegraping van die Kerk het die groot verdrukking op aarde begin. Waarom weet ons dat ons as Christene nie in die groot verdrukking op aarde gaan wees, Jesus verduidelik self in Lukas 21 van die groot verdrukking, in vers 36 sé Hy dat ons moet waak en bid dat ons die groot verdrukking kan ontvlug.

 

Let Wel: Ek het hierdie studie baie kort en kragtig gemaak sodat u een ding kan besef; elkeen van ons gaan verantwoording doen vir ALLES wat ons as Christene gedoen het hier op aarde.

 

3. DIE GROOT VERDRUKKING:

 

Daar is 'n paar Christene wat glo dat hulle ook deur die groot verdrukking sal moet gaan. Mag God hulle siele seën, dit is nie wat die Bybel leer nie. Daar is geen Skrif om hierdie stelling te bewys nie. Daar is egter Skriftuurlike bewys dat Christene 'n keuse sal hê. Jesus het gepraat oor die laaste dae van Jerusalem, die groot verdrukking en die Jode. Hy het verwys na die belangrikheid van ‘waak’ in die boek van Lukas 21:36: “Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan”.

 

Die groot verdrukking is hoofsaaklik God die Vader se omgang met die Joodse nasie. Die Bybel verwys ook na die verdrukking van die Jode aan die einde van die tyd as: 'Daniël se sewentigste week’ en ‘die tyd van benoudheid vir Jakob’. Ons het nie 'n Bybel vers wat sê dat die groot verdrukking vir sewe jaar sal duur nie, maar as ons kyk na die profesieë in die boek Daniël 9:24-27 en in Openbaring 11:2, 3 sal ons sien dat die duur van die verdrukking 7 jaar sal wees. Die tyd word in Openbaring 11:2, 3 in maande en selfs in dae genoem. Die

 

Bybel leer ons dat die verdrukking kort na die ‘Wegraping van die Kerk’ sal begin. Sien my Bybel studie oor 'Die wegraping van die Kerk’.

 

Ek moet die feit noem dat kort ná die wegraping van die Kerk plaasgevind het, sal die Antichris geopenbaar word. Israel sal vervolg word deur die hoer en die tien konings van die Romeinse Ryk, wat deur die hoer oorheers word, tot die middel van die Week. Die Antichris sal uit een van die tien koninkryke kom en hy sal 'n sewe jaar lange verbond met Israel sluit deur hulle die versekering van beskerming as 'n nasie te gee, Daniël 9:27. Die Antichris sal Joodse morele en finansiële ondersteuning nodig hê om in staat wees om tot stand te kom.

 

God se doel met die groot verdrukking is:

 

1. Om Israel te dwing om na die woestyn van Edom en Moab te vlug en so deur die nasies vervolg te word dat hulle na God om hulp moet draai. Jesaja 16:1-5; Eségiël 20:33-35; Daniël 11:40; 12:7; Hosea 2:14-17; Mattheüs 24:15-31; Openbaring 12.

2.  Om Israel te suiwer van alle rebelle. Eségiël 20:33-34 en 22:17-22; Sagaría 13:8,9; Maleagi 3:3,4

3. Om Israel te oordeel en te straf vir hul verwerping van die Messias en hulle te dwing om Hom te aanvaar wanneer Hy die tweede keer na die aarde toe terug kom Eségiël 20:33-34; Sagaría 12:10 en 13:9; 14:1-15; Mattheüs 24:15-31.

4. Om Israel te reinig en die Jode terug te bring na die plek waar God die ewige verbonde wat met die Joodse voorvaders gesluit was, kan volvoer. Jesaja 02:6; 3:26; 16:01-5; 24:1-25; 26:20, 21; 20:33, 34; 22:17-22; Romeine 11:25-29.

5. Om Israel in die belofte van die nuwe verbond te bring. Eségiël 20:33, 34; 36:24-28; Jeremia 30:3-11; Sagaría 12:10-13:9; Maleagi 4:3, 4.

6.  Om Israel na volkome bekering te bring. Sagaría 12:10, 13:9; Romeine 11:26-29; Mattheüs 23:39.

7.  Om die nasies vir hul vervolging van Israel te oordeel. Jesaja 63:15; Joël 3; Openbaring 6:1-19:21)

 

Die twee tyd-afdelings van die groot verdrukking:

 

Die groot verdrukking is in twee verdeel; 3 ½ jaar plus 3 ½ jaar. Die eerste deel vind plaas in die eerste 3½ jaar van die 7 jaar en sal 'n standaard verdrukking vir die Joodse nasie wees as gevolg van die beskerming wat hulle van die Antichris sal kry. Hierdie deel van die verdrukking sluit die vervulling van Openbaring 6:1; 9:21 in. Die oordele van die sesde seël en die eerste basuine kom in hierdie tydperk om sodoende verdrukking in hierdie tyd te bring.

 

Die tweede afdeling plaasvind in die tweede 3½ jaar van die 7 jaar en daarna kan verwys word as die "Groot Verdrukking" vir die Joodse volk. Antichris, wat Israel in die eerste 3½ jaar sal beskerm, sal sy verbond met die Jode breek en hul bitterste vyand word. Antichris sal dan probeer om al die Jode te vernietig, wat dan die oordeel van die sewe skale van die laaste 3½ jaar is. Hierdie deel van die verdrukking sluit die vervulling van Openbaring 10:1-19:21 in.

 

Dit is die tyd waar Jesus in Mattheüs 24:15-31 en Markus 13:14-23 sê: “Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom - laat hy wat lees, oplet -dan moet die wat in Judéa is, na die berge vlug; wie op die dak is, moet nie afkom om iets uit sy huis weg te neem nie; en wie op die land is, moet nie omdraai om sy klere weg te neem nie. Maar wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog, in daardie dae. En bid dat julle vlug nie in die winter of op die sabbat mag plaasvind nie. Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie”.

 

Sal die verdrukking wêreldwyd plaasvind?

 

Die Bybel is duidelik dat die Antichris nie oor die hele wêreld sal regeer nie, maar slegs oor die tien koningkryke of lande wat binne die Romeinse Ryk gevorm was. Meeste van die oordele van die basuine en die skale sal slegs oor ‘n derde of vierde deel van die wêreld plaasvind, Openbaring 8:7-12 en oor die mens wat die merk van die dier het en oor die troon van die dier en sy koningkryk, Openbaring 9:16,2,10,12. Die sesde basuin dood slegs ‘n deel van die mensdom, Openbaring 9:12-21.

 

4.  DIE BRUILOFMAAL VAN DIE LAM:

 

Jesus het reed in Matthéüs 26:26 begin praat van ‘n maaltyd in die hemel;Maar Ek sê vir julle: Ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag wanneer Ek dit met julle nuut sal drink in die koninkryk van my Vader”.  Dit was hier waar Jesus die laaste keer die nagmaal bedien het aan Sy dissipels. Ons onthou dat die doel van die nagmaal is; Ons herdenk die dood van Jesus en ons sien neer op Sy wederkoms.

 

Iets oor die die profetiese boek Openbaring:  

 

a. Openbaring vanaf hoostuk 1 tot 3 is hier op aarde aan die kerke gerig.

b. Openbaring vanaf hoofstuk 4 tot 19 gaan oor wat op aarde gaan gebeur na die wegraping. Hoofstuk 4 begin met die wegraping.

c. Openbaring 19 tot 22 hoofsaaklik oor wat na dié dinge en finaal aan die einde sal gebeur.

 

Openbaring 19:7-9, ‘Laat ons bly wees en ons verheug en aan Hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Toe sê hy vir my: Skryf; salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die Lam. En hy sê vir my: Dit is die waaragtige woorde van God’.

 

Die doel van die bruilofsmaal van die Lam is om fees te vier oor al die oorwinnings van  wat Jesus behaal het en ons die gelowiges as gaste te nooi na die bruilof van Jesus Christus en Sy bruid. Wie is of sal die bruid van die Lam wees? Lees gerus weer Openbaring 19:7-9 weer.

 

Ons tref twee maaltye hier aan: “die maaltyd van die Lam”, Openbaring 19:1-10 en die “Maaltyd van God” 19:12-21. Ons moet egter voorbereid wees daarop dat hierdie hoofstuk ook nie sonder bloedige tonele is nie. Hierdie maaltyd is ’n bloedige toneel, waar die roofvoëls van die hemel uitgenooi word om die vleis van die opperbevelhebbers, die vleis van die magtiges en die vleis van die perde en hulle ruiters, ja, die vleis van allerhande mense: vryes en slawe, klein en groot, te eet sien vers 17-18.

 

5.  DIE STRYD VAN ARMAGEDDON:

 

Ons lees oor die slag van Armagéddon in Openbaring 16:15, 16: “Kyk, Ek kom soos ‘n dief… En hulle het hul versamel op die plek wat in Hebreeus genoem word Armagéddon”.  Wanneer ons hierdie verse lees wys dit ons dat Jesus oor sy wederkoms gewaarsku het. Mattheüs 24:44: “want die Seun van die mens kom op ‘n uur dat julle dit nie verwag nie”. Matthéüs was vir die Jode geskryf.

As ons hierdie en ander Skrifgedeeltes lees kan ons sien wanneer, waarom, deur wie en hoe lank die slag van Armagéddon sal plaasvind en die resultate daarvan.

 

WANNEER:

a. Dit sal wees na die bruilofsmaal van die Lam, Matthéüs 26:29. Dit sal op die tyd wees wanneer Jerusalem omring is deur leërs van die nasies en die helfte van die stad ingeneem is, Sagaria 14:1-15. Dié boek is 550 VC geskryf. Lees hierdie profesie en die feit dat die Olyfberg in twee verdeel sal word, na die Ooste en die Weste, en 'n groot vallei sal vorm. Dit sal onmiddellik na die groot verdrukking wees Matthéüs 25:31-46. Die wegraping van die Kerk sal plaasvind voordat die groot verdrukking sal begin. Die groot verdrukking is hoofsaaklik vir die Jode. Die wegraping van die Kerk is nie dieselfde as die wederkoms van Jesus Christus nie. Daar is van die ‘Calvinistiese kerke’ (NGK ens.) wat gladie glo in die wegraping van die Kerk van Christus.

b. Dit sal plaasvind net voor die Millennium begin (duisend jaar vrederyk op aarde), Openbaring 20:1-6.  

c. Dit sal wees voordat die Satan gebind sal wees vir 'n duisend jaar (vir die tydperk van die Millennium), Openbaring 19:11-21.

 

WAAROM:

a. Die doel van die slag van Armagéddon is vir God om Israel van totale vernietiging deur die Antichris en die baie nasies onder hom, te red, Sagaria 14 en Jesaja 63:1-10. Dit sal plaasvind om die nasies vir die vervolging van die Jode te straf.

b. Die doel en oorwinning van die slag van Armagéddon sal wees om 'n koninkryk op die aarde op te rig met Jesus Christus as die hoof, Daniel 7:13, 14 en Lukas 1:31-33.

c. Die doel en die oorwinning sal wees om die herstel van God se heerskappy op die aarde vas te stel in die ewige en volmaakte toestand, soos dit voor die val van die mens was, 2 Petrus 3:10-13 en Openbaring 21:1-8.

 

DEUR WIE:

a. Dit sal 'n geveg tussen die leërmagte van die Hemel, met Jesus Christus as die leier, en Satan, die draak, die dier en die valse profeet met al hul volgelinge wees.

b. Bloed sal tot by die perde se tome vloei, Openbaring 14:14-20, Esegiël 39:17-24.

 

HOE LANK:

a. Die stryd sal volgens Sagaria 14:01-14 net een dag duur: “Kyk, daar kom ‘n dag vir die HERE…” en vers 7:  “En dit sal ‘n enige dag wees wat aan die HERE bekend is”.

 

DIE UITSLAG:

a. Daar sal totale nederlaag vir die leërs van die Satan en al sy volgelinge wees. Die leërs sal lyke uitmaak vir die voëls van die hemel om te eet vir tot so lank as sewe maande, Esegiël 39:4-24; Openbaring 19:17-21; Matthéüs 24:28; Lukas 17:37.

b. Israel sal uitgelewer word en God se ewige koninkryk sal op aarde opgestel word, Matthéüs 25:31-46; Daniël 2:44; 7:18; Openbaring 21:1-8.

c. Die dier en die valse profeet sal in die poel van vuur gegooi word, Openbaring 19:20.

d. Die duiwel en sy engele sal in die afgrond gegooi word vir ‘n duised jaar, Openbaring 20:1-2.

 

6. DIE WEDERKOMS VAN JESUS CHRISTUS:  

 

Die eerste koms van Jesus na die aarde was toe Hy gebore was uit die maagd Maria. Die tweede keer wat hy sal terugkeer en sy voete op hierdie aarde sit, is waarna ons hier verwys en hier bespreek. Die wederkoms van Jesus na die aarde kan nooit as die ‘wegraping van die Kerk’ gesien word nie. Die wegraping is wanneer Jesus sal kom vir Sy heiliges, en die heiliges sal gaan en hom in die wolke of lug ontmoet. Die wederkoms is wanneer Jesus sal kom om saam met sy heiliges vir 'n duisend jaar op die aarde te woon. Hierdie keer sal Jesus Sy voete terug op die Olyfberg sit, waarvandaan Hy na Sy opstanding opgevaar het. Die wederkoms van Jesus Christus sal ongeveer 7 jaar ná die wegraping van die Kerk jaar gebeur.

 

“En nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien; en ‘n wolk het Hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl Hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle, wat sê: Galilése manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle Hom na die hemel sien wegvaar het. Daarop draai hulle om na Jerusalem van die berg af wat genoem word Olyfberg, wat naby Jerusalem is, ‘n sabbatsreis ver” Hand 1: 9-12.

 

Daar is 'n baie interessante profesie in die boek Sagaria 14:1-4 oor die wederkoms van die Here Jesus Christus, “Kyk, daar kom ‘n dag vir die HERE; …  En in dié dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lê, aan die oostekant; en die Olyfberg sal middeldeur gesplyt word van oos na wes tot ‘n baie groot dal; en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde en die ander helfte na die suide.”  Doen jouself ‘n guns en doen navraag oor die effek wat aardbewings in Israel het.

 

GETUIENIS VAN DIE WEDERKOMS: 

 

1. Jesus sê in Mattheüs 16:27 "Want die Seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom, en dan sal Hy elkeen vergeld volgens sy dade".

 

2. Jesus sê in Mattheüs 25:31 “En wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met Hom, dan sal Hy op sy heerlike troon sit”.

 

3. Jesus sê in Johannes 14: 2, 3 "In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is. "

 

4. Die twee mans in wit klere sê in Handelinge 1:11 “Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle Hom na die hemel sien wegvaar het.”

 

5. Paulus sê in Fillippense 3:20 "Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus".

 

6. Paulus sê vir Titus 2:13 "terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons Verlosser, Jesus Christus".

 

7. Die skrywer aan die Hebreërs 9:28 “so sal Christus ook, nadat Hy een maal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat Hom verwag tot saligheid”.

 

8. Jakobus skryf in Jakobus 5:7, 8 “Wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here... 
Julle moet ook geduldig wees; versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby.”

 

9. Johannes skryf in 1 Johannes 2:28 "En nou, my kinders, bly in Hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer Hy verskyn en nie beskaamd van Hom weggaan by sy wederkoms nie."

 

10. Judas skryf in 1:14b, ens: "Kyk, die Here het gekom met sy heilige tien duisendtalle om gerig te hou oor almal en al die goddelose mense onder hulle te straf…”

 

11. Openbaring 1:7 "Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het; en al die geslagte van die aarde sal oor Hom rou bedryf".

 

Ons leef in die laaste dae. Die Bybel leer ons dat daar in die laaste dae mense sal wees wat spot en sê: “Waar is die belofte van sy wederkoms?" 2 Petrus 3:3-13.

 

Nadat die wegraping plaasgevind het sal die ware gelowiges hulle beloning in die hemel ontvang en sal dan deel in die maaltyd van die Lam. Hierdie tydperk sal ongeveer 7 jaar duur. Gedurende hierdie tyd sal die groot verdrukking op die aarde plaasvind.

 

Daarna sal die wederkoms van die Here, met al sy heiliges, plaasvind en die slag van Armagéddon sal op die aarde plaasvind. Satan en al sy aanhangers sal gebind wees vir 'n duisend jaar en gedurende hierdie tyd sal daar vrede op aarde wees. Na die duisend jaar sal Satan vrygelaat word en dan sal God, Satan en sy volgelinge met Gog en Magog verslaan en Satan en elke persoon wie se naam nie in die Lam se Boek van die Lewe geskryf is nie, word in die poel van vuur vir ewig gegooi. Daarna sal die bestaande wêreld vernietig word met vuur en swael en 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde sal neerdaal uit die hemel en al die ware gelowiges en heiliges sal vir ewig daar woon soos God in die begin beplan het.

 

7. DIE MILLENNIUM:   

 

Ons lees in Openbaring 20:1-10: "En ek het ‘n engel uit die hemel sien neerdaal, met die sleutel van die afgrond en ‘n groot ketting in sy hand.  En hy het die draak gegryp die ou slang wat die duiwel en die Satan is en hy het hom gebind duisend jaar lank", Vers 6, "Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank".

 

Die woord "millennium" beteken 'n duisend jaar. Die woord "mille" = duisend en "annum" = jaar. Ons verwys na die Millennium as die ‘Duisendjarige Vrederyk’ van Jesus Christus en die heiliges op hierdie aarde. Die Millennium sal begin met die binding van Satan met die wederkoms van Jesus Christus na hierdie aarde om weer die troon van Dawid te herstel en God se koninkryk op aarde te vestig, nadat die "Slag van Armagéddon" plaasgevind het, Mattheüs 24:29-31; Openbaring 19:11; 20:7.

 

Ons sien die Millennium as die bedeling van die Goddelike regering. Dit word ook beskou as die 7de duisend jaar van ons Here. Van Adam en Eva tot die vloed - twee duisend jaar voor die vloed, twee duisend jaar ná die vloed tot Jesus Christus en die Kruis. Van Jesus en die Kruis tot nou toe, twee duisend jaar. 2000 + 2000 + 2000 = 6000 jaar. Die 7de duisend jaar begin dus nou. Beteken dit iets vir jou?

 

God het in ses dae al die dinge geskep en op die sewende dag het Hy Sy werk beëindig en op die sewende dag het Hy gerus, Genesis 2:2. Ons betree reeds die sewende duisend jaar - die Sabbat tyd van ons God en Skepper. Dit sal die laaste tydperk op die aarde wees voor die ewige volmaakte toestand en die tydperk wanneer God weer alles in almal sal wees, 1 Korinthiërs 15:28. Satan moet gebind word voor die Millennium kan begin, Openbaring 20:2-3. Satan sal geen invloed op die wêreld gedurende die Millennium hê nie, Openbaring 20:3.

 

Die Bybel verwys ook na die Millennium as;

 

1. ‘Die bedeling van die volheid van die tyd’, Efesiërs 1:10.

2. ‘Die dag van die Here’, 2 Thessalonicense 2:1-8; 2 Petrus 3:13.

3. ‘Die toekomstige wêreld/eeu’, Mattheüs 12:32; Markus 10:30; Lukas 20:35; Efesiërs 1:21.

4. ‘Die herlewing’, Mattheüs19:28; Efesiërs 1:10.

5. ‘Die tye van die wederoprigting/herstel van alle dinge’, Handelinge 3:19-21.

6. ‘Die vertroosting van Israel’, Lukas 2:25.

7. ‘Die verlossing van Jerusalem’, Lukas 2:38.

 

Neem asseblief kennis dat hierdie duisend jaar die eerste keer sal wees dat Jesus op die aarde sal regeer. Dit is die tyd wat God alle dinge in Christus sal versamel en beide in die hemel en op die aarde sal heers, 1 Korinthiërs 15:24-28; Efesiërs 1:10; Openbaring 22:4-5. Volgens die profete in die Ou Testament sal Jesus Christus die wêreld vanuit  Jerusalem regeer, 1 Kronieke 23:25; 2 Kronieke 33:04,7; Psalms 72:8; Jesaja 2:2-4; Jeremia 17:25; Daniël 7:13-14; Joël 3:17; Miga 4:7. Die Bybel leer dat al die regverdige dooies opgewek sal word voor die Millennium om deel te hê aan die regering, Openbaring 20:4-15.

 

Nog ‘n Nuwe Testament profesie wat in vervulling moet kom gedurende die Millennium is die herstelling van alle dinge op aarde, Handelinge 3:21. Die herstel van alle dinge, verwys na; dat in die duisendjarige vredetydperk alles sal wees soos God die Vader dit oorspronklik wou gehad het voor die val van Adam en Eva. Die aarde sal verlos wees van die vloek wat God oor dit uitgespreek het na die sonde van Adam. Dit sal dan herstel wees tot God se oorspronklike plan. Daar sal geen hongersnood meer wees nie, vrugtevolle tyd sal wees sonder onderbreking. Daar sal geen pyn en lyding meer wees, geen gehuil en niemannd sal meer sukkel nie. Die son se strale sal niemand meer brand nie, Openbaring 7:16-17; 21:3-5. Daar sal geen siekte meer wees nie, Jesaja 33:20-24. Die mense op aarde sal genees word deur die Boom van die Lewe, Openbaring 22:2. Daar sal nie meer armoede wees nie, almal sal genoeg besit, almal op aarde sal in geluk lewe, Jesaja 60:5-17; 62:8-9; 65:21-23; Sagaria 3:10. Daar sal vrede op aarde heers; Jesaja 2:1-4; 9:6-7; 11:10; 19:23; 26:12; 32:18; 54:14;57:19; 60:18; 66:12; Miga 4:1-3; Sagaria 14:9-11. Wilde diere sal getem en nie bedreig voel en sal met die mens in vrede leef, Jesaja 11:6-9; 65:25; Esegiel 34:25-28. Daar sal gesindheid tussen mens en dier wees. Daar is veel meer wat nog vertel kan word oor die Millennium.

 

8. DIE AARDE VERBRAND MET VUUR EN SWAEL EN DIE NUWE JERUSALEM:   

 

Ons gaan nou kyk na profesies wat vervul moet word ná die Millennium. Die eerste hiervan is Johannes se profesie wat voorspel dat Satan losgemaak gaan word nadat Hy geboei met kettings in die bodemlose put gegooi was gedurende die duisend jaar van die Millennium, en Sy finale rebellie, en oordeel, Openbaring 20:7-10. Die volgende profesie in hierdie tydperk voorspel die tweede opstanding van dooies, die opstanding van die godelose dooies, Openbaring 20:4-6. Vers 5 hier, leer ons dat die godelose dooies sal opgewk word na die duisend jarige vrederyk van Christus. Hulle sal veroordeel word by die Groot Wit Troon oordeel en in die poel wat brand met vuur en swael gegooi word, Openbaring 20:11-15; 21:8. Die Poel wat Brand sal die finale plek wees vir die goddeloses. Dit sal ‘n plek van pyn en smart wees vir die wie se naam nie opgeskryf is in die Boek van die Lewe. Openbaring 20:15, ‘En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Openbaring 21:8, ‘Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en gruwelikes en moordenaars en hoereerders en towenaars en afgodedienaars en al die leuenaars  hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swawel: dit is die tweede dood.

 

Die Groot Wit Troon Oordeel word regdeur die Nuwe Testament geprofeteer en voorspel soos, Mattheus 7:21-23; Handelinge 17:31; 1 Korinthiers 6:9-10; Hebreers 10:26-29; Openbaring 20:11-15. In vervulling van die profesie oor die Groot Wit Troon Oordeel word daar voorspel dat die ongelowiges sal verskillende grade van straf ondervind, Mattheus 16:27; Lukas 20:46-47; Hebreers 10:29; Jakobus 3:1; Openbaring 2:18-23. So daar sal verskillende stadiums en strawwe wees vir die ongelowiges in die poel van vuur en swael. Net so sal daar verskillende beloning vir gelowiges wees, 1 Korinthiers 3:13-15, Ook so en saam met die Groot Wit Troon Oordeel sal die profesie van die bestaande aarde wees wat met vuur en swael sal verbrand, 2 Petrus 3:7, ‘Maar die teenswoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord as ’n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. 2 Petrus 3:10, ‘Maar die dag van die Here sal kom soos ’n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand. In die konteks van 2 Petus 3:7, 10-13, beteken dit dat die hemel en aarde sal geheel en al ‘n nuwe karakter verandering ondergaan van die ou korupte aarde.

 

Nog ‘n profesie wat vervul moet word na die Millennium is wat voorspel dat na die duisenjarige vredereik van Jesus Christus wanneer al die vyande van God oorwin is, selfs die dood, en dat al hierdie vyande in die poel van vuur gegooi is met die Groot Wit Troon oordeel dan sal Jesus Christus alles weer terug oorhandig aan God die Vader, 1 Korinthiers 15:28. Jesus en God die Vader sal saam oor hul Koningkryk op die Nuwe Aarde regeer tot in ewigheid, Openbaring 21:1-3; 22:3-5. Nog ‘n profesie en voorspelling is dat die gelowiges sal ook heers as konings en priesters op aarde, Openbaring 1:6; 2:26-27; 3:21; 5:10; 20:4-6; 22:5.

 

In hierdie laaste deel van ons studies al ons kyk na profesie wat sal vervul word na die Groot Wit Troon Oordeel op die Nuwe Aarde. Die eerste van hierdie profesie is voospelling dat die Nuwe Aarde sal God die Vader en Jesus Christus se ryk wees waaroor Hulle sal regeer. Openbaring 21:1-3, ‘En ek het ’n nuwe hemel en ’n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan; en die see was daar nie meer nie… Nuwe Jerusalem sal die tuiste wees van alle gelowiges van God, Ou Testament of Nuwe Testamentiese gelowiges, vanaf Abel tot die heel laaste persoon wat gered sal word in die Groot Verdrukking, Openbaring 21:24-27; Hebreers 11:1-2; 13:16; 12:22-23; Openbaring 3:12. Neem kennis dat Nuwe Jerusalem ‘n fisiese stad is, een duisend vyf honderd myl, lengte breedte en hoogte. Daar is ‘n muur om die stad wat honderd vier en veertig el hoog sal wees, gebou met edel steen; jaspis. Die stad is gebou met suiwer goud, wat so deurskynend is soos glas. Die state van die stad is ook van goud. Die stad het twaalf poorte en elkeen was soos ‘n pêrel. Daar sal geen tempel vir aanbidding wees, net God en Jesus sal die daar wees vir aanbidding. Daar sal nie behoefte wees vir son of maan. Die stad sal verlig wees deur die glorie wat van God uitstraal, Openbaring 22:5. Die poorte van die stad sal nooit gesluit word. Daar sal geen duisternis wees. Dit sal die Hoofstad van God die Vader, Jesus Christus en al die heiliges wees tot in ewigheid. Openbaring 22:4 sal ook vervul word in die tyd, Sy naam sal op ons voorhoofde wees.

 

Die boom van die lewe is letterlik ‘n boom. Dit sal twaalf verskillende vrugte dra deur die jaar, ‘n verskillende vrug elke maand en die vrugte sal nooit opraak nie. Die vrugte sal wees vir die gelowiges van God wat in die Nuwe Jerusalem sal woon en ook die ander mense wat op die Nuwe Aarde sal woon, Openbaring 2:7; 22:2, 14. Die blare van die boom sal wees vir die voorsiening van lewe vir die mense op die Nuwe Aarde. Dit is belangrik om hier te besef dat daar ook ander mense op die Nuwe Aarde sal woon, waarna Johannes verwys as die nasies, Openbaring 22:2. Nog ‘n ander profesie is die van Paulus wat vervul sal word is dat die Kerk sal vir ewig bly bestaan, Efesiers 3:21. Die Kerk sal ‘n ewige getuie wees op die Nuwe Aarde oor die grootste genade van God die Vader, Romeine 11:36.

 

 

God Seën

Chris Mengel Snr.

 

                                                                  Saamgestel deur Chris Mengel Snr.

                                                                         HIERDIE BLADSY BO PUNT